Milan Škerlj med sodno upravo in univerzitetno profesuro

Avtorji

  • Aleš Gabrič INZ

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.2.09

Ključne besede:

Milan Škerlj, pravosodje, sodna uprava, Poverjeništvo za pravosodje, Juridična fakulteta

Povzetek

V prispevku je orisana vloga pravnika dr. Milana Škerlja v razvoju sodne uprave po političnem prevratu leta 1918. Razpad Avstro-Ogrske je doživel na Dunaju kot uslužbenec ministrstva za pravosodje. Bil je med tistimi slovenskimi pravniki, ki naj bi se habilitirali za univerzitetnega predavatelja, da bi v primeru ustanovitve pravne fakultete v Ljubljani prevzel eno izmed profesorskih mest. Ko pa se je decembra 1918 na poziv poverjenika za pravosodje Narodne vlade za Slovenijo vrnil v Ljubljano, sta se mu odpirali dve možnosti. Kolegi so ga želeli videti v sestavu prvega profesorskega zbora pravne fakultete. Na poverjeništvu za pravosodje pa so si želeli, da bi izkušnje z ministrstva za pravosodje na Dunaju prenesel v prenovo sodstva na Slovenskem. Po vojni je namreč zelo primanjkovalo sodnikov in drugih uslužbencev na sodiščih, zaradi novih političnih meja pa so sodišča druge stopnje dobila nova območja delovanja. Škerlj se je odločil, da bo v prvi fazi sodeloval v razvoju sodstva, na fakulteti pa je bil le honorarni predavatelj. Poleg Ivana Kavčnika in Janka Babnika je bil med najbolj zaslužnimi za razvoj sodstva v povojnem obdobju. Kot posledica centralizacije Kraljevine Srbov, Hrvatov in Srbov so se pristojnosti slovenske sodne uprave zmanjševale. Milan Škerlj je bil kot zadnji predstojnik pravosodnega oddelka v Ljubljani, tedaj le še oddelka ministrstva za pravosodje v Beogradu, zadolžen za njegovo dokončno ukinitev. To je dokončal leta 1924 in se nato (končno) redno zaposlil na pravni fakulteti univerze v Ljubljani, na kateri je nato prebil vsa svoja nadaljnja službena leta.

Literatura

Brejc, Janko. »Od prevrata do ustave.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 160–214. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Perovšek, Jurij. Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Polec, Janko. »Milan Škerlj.« V: Letopis Akademije znanosti in umetnosti 1943–1947, 106–25. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1947.

Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo : 1918–1921. Del 1: Od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1998.

Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo : 1918–1921. Del 2: Od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999.

Seznamu predavanj na univerzi Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani za zimski semester 1924/25. Ljubljana: Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1924.

Slovenski pravnik, 36, št. 10-12 (1922): 257–63. »Ivan Kavčnik †.«

Slovenski pravnik, 37, št. 1-2, (1923): 43–48. »Razne vesti.«

Spomenica Dolencu, Kreku, Kušeju in Škerlju = Spomenica Dolencu, Kreku, Kušeju i Škerlju = Strena Dolenciana, Krekiana, Kuseiana, Skerliana : prispevki posvečeni Metodu Dolencu, Gregorju Kreku, Radu Kušeju in Milanu Škerlju od prijateljev, tovarišev in učencev, ob šestdesetletnici njihovega življenja. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1937.

Škerlj, Milan. »Gregor Krek.« Zbornik znanstvenih razprav, 19 (1942/43): 1–42.

Škerlj, Milan. »Janko Babnik.« Slovenski pravnik, 42, št. 1-2 (1928): 36–40.

Škerlj, Milan. »Pravosodje v Sloveniji v prvih desetih letih po zedinjenju.« V Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 388–423. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Škerlj, Milan. Spomini in vojni dnevnik. Izola: Mandrač, 2011.

Škrubej, Katja. »Vzpostavitev vrhovnega sodstva na Slovenskem.« V: Sto let vrhovnega sodstva na Slovenskem. Slavnostni zbornik (1918–2018), 32–41. Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018.

Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, 21, 22.

Objavljeno

2019-10-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>