O reviji

Revija Prispevki za novejšo zgodovino seznanja javnost z novejšimi raziskavami slovenskega in tujega zgodovinopisja iz področja zgodovine srednje in jugovzhodne Evrope 19. in 20. stoletja (politična, kulturna, gospodarska in socialna zgodovina). V prvih letih izhajanja je bil poudarek sicer na zgodovini delavskega gibanja, nato pa se je vsebina razširila tudi na druge teme. Poleg znanstvenih člankov objavlja revija ocene in poročila o pomembnejših delih iz novejše zgodovine. Med ustaljenimi rubrikami je objavljanje historične dokumentacije, v kateri so s strokovnimi komentarji objavljani izbrani zgodovinski viri.

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji Prispevki za novejšo zgodovino so dvojno slepo recenzirani, kar zagotavlja anonimnost avtorja kot recenzenta, pa tudi kvaliteto in legitimnost člankov. Recenzenti so imenovani izmed strokovnjakov za področje, ki ga obravnava predloženo delo.

Glavni urednik revije najprej opravi prvi pregled oddanega prispevka. Če je le-ta ustrezen po  vsebini, izvirnosti, metodologiji, tipologiji za znanstvene članke, urednik imenuje dva recenzenta.

Za vsak prispevek, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem, pridobi uredništvo dve recenziji. Recenzenti morajo urednike obvestiti o morebitnem konfliktu interesov, ki bi jim lahko preprečili nepristransko recenziranje. Recenzenti ocenjujejo prispevek glede na njegovo originalnost, pomembnost za razvoj stroke, znanstveno in metodološko ustreznost, ki vključuje upoštevanje predhodnih relevantnih raziskav na obravnavanem področju, ter glede na ustrezno predstavitev argumentov.

Recenziranje prispevkov poteka v orodju Open Journal System. Recenzenti izpolnijo recenzentski obrazec, v katerem navedejo odločitev o končni oceni prispevka, recenzentske ugotovitve ter morebitne opombe za avtorja in/ali glavnega urednika.

Možne so štiri odločitve:

  • prispevek je sprejet v objavo brez popravkov;
  • v prispevku so potrebni manjši popravki: avtor mora prispevek popraviti glede na pripombe recenzentov in ga naložiti v Open Journal System; odločitev sprejme glavni urednik;
  • prispevku so potrebni večji popravki: avtor mora prispevek temeljito popraviti glede na pripombe recenzentov in ga naložiti v Open Journal System; popravljeni prispevek po urednikovi presoji še enkrat pregledata ista recenzenta;
  • prispevek je zavrnjen.

V primeru negativnega recenzijskega poročila članek ne more iziti v reviji Prispevki za novejšo zgodovino. Na osnovi pozitivnega mnenja recenzentov glavni urednik obvesti avtorja o uvrstitvi prispevka v objavo (skupaj z rubriko, v kateri bo prispevek objavljen).

Pred objavo dobijo avtorji v potrditev še korekturne popravke. Korekturne popravke morajo avtorji vrniti uredništvu v dveh delovnih dneh. Za vse posege v besedilo, ki se ne tičejo zgolj tipografskih popravkov in oblikovnih sprememb, je odgovoren avtor, zato je priporočeno, da avtorji celotno besedilo pred končno oddajo natančno preberejo.

Pogostost izhajanja

Revija Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History izhaja trikrat letno.  Na voljo so tudi tiskani izvodi revije.

Politika odprtega dostopa

Revija omogoča neposreden prosti dostop do vsebine v skladu z načelom, da tak dostop javnosti do raziskav spodbuja izmenjavo znanja na svetovni ravni.