Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Smernice za avtorje

Revija izide trikrat letno v slovenskem jeziku in v naslednjih tujih jezikih: angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, italijanščina, slovaščina in češčina. Razprave, zapisi in historična dokumentacija lahko obsegajo do 45.000 znakov (s presledki), ocene in poročila do 16.000 znakov (s presledki). Razprave in zapisi izhajajo z izvlečki v angleščini in slovenščini ter povzetki v angleščini. Uredništvo v postopkih za objavo upošteva zgolj prispevke, ki so pripravljeni v skladu z ostalimi navodili (tukaj). Lahko si naložite tudi slovensko Microsoft Word predlogo: docx in dotx.

Članki morajo biti opremljeni s popolnim znanstvenim aparatom. Pri navajanju virov in literature morajo biti uporabljene opombe pod črto. V seznamu Viri in literatura morajo biti po abecednem vrstnem redu navedeni vsi viri in vsa literatura, ki se v besedilu pojavijo v opombah pod črto. Ločeno navedemo arhivske vire, literaturo, časopise, internetne vire, ustne izjave ipd. Uporabljati je potrebno čikaški način citiranja in navajanja virov (slovensko verzijo navodil najdete tukaj). Pri navajanju arhivskih virov je potrebno upoštevati pravila, ki so v skladu s slovenskimi arhivskimi pravili (tukaj).

Uredništvo prejete prispevke lektorira, avtor lekturo pregleda in jo avtorizira. Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. Uredništvo poskrbi za prevod izvlečkov in povzetkov iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino ter za prevod povzetkov iz slovenščine v angleščino. Revija ne zaračunava stroškov objave ali stroškov oddaje članka.

Podrobnejša navodila za oddajo prispevkov v sistemu OJS najdete tukaj: Navodila

Pogoji za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

  • Prispevek še ni bil objavljen in ni v postopku objave v nobeni drugi reviji (ali pa je treba uredniku poslati pojasnilo).
  • Prispevek je v formatu Microsoft Word (doc ali docx).
  • Če so na voljo, je treba navesti spletne naslove (URL-je) referenc. Na URL-je je mogoče klikniti (npr. http://ojs.inz.si/).

  • Razmik med vrsticami je 1,5, pisava je Times New Roman (velikost 12); vsi prikazi, slike in preglednice so shranjeni v ločenih datotekah ter označeni na ustreznih mestih v besedilu.
  • Znanstveno besedilo obsega do 45.000 znakov (s presledki), vključno s končnimi opombami. Povzetek ima največ 4.000 znakov (s presledki). Izvleček vsebuje največ 250 besed. Historična dokumentacija obsega do 45.000 znakov (s presledki). Vsa ostala besedila naj obsegajo do 16.000 znakov (s presledki).
  • Besedilo je skladno s slogovnimi in bibliografskimi zahtevami, navedenimi v Navodilih avtorjem na strani O reviji.

  • Če je prispevek namenjen objavi v recenziranem razdelku revije, se upoštevajo navodila o Zagotavljanju slepe recenzije.

Izjava o zasebnosti

Imena in e-naslovi, vneseni v spletišče te revije, bodo uporabljeni izključno za navedene namene te revije in ne bodo posredovani drugim osebam za drugačne namene.