Labour Legislation in Slovenia and Labour Rights, With an Emphasis on Pension Insurance 1945–1990

Authors

  • Dunja Dobaja Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana / Institute for Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.08

Keywords:

labor, law, socialism, Slovenia, labor law, pension insurance

Abstract

The first part of the contribution follows the evolution of the gradual transformation of
the classic contractual employment relationship into a so-called mutual associative employment
relationship, i.e. a relationship between a worker and other workers as independent producers. This sort of relationship was established when a worker joined a work organisation rather than with the conclusion of an employment contract. The transition to the new concept of employment relationships entailed the gradual development of new labour legislation that reflected the economic situation in Yugoslavia at the time. In the second part, the contribution focuses on labour rights, with a particular emphasis on pension insurance, which also underwent legislative changes that did not always ensure a well-regulated situation for the pensioners. The latter was particularly pronounced in the second half of the 1980s, during the economic crisis and gradual decline of the common Yugoslav state.

References

Viri in literatura

Arhivski viri

SI AS – Arhiv Republike Slovenije:

SI AS 242 Svet za blagovni promet vlade LRS.

SI AS 2168 Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Skupščina.

SI AS 236 Ministrstvo za delo LRS 1946–1951.

Časopisni viri

Jakopec, Miloš. »Službo bi rada!« prosijo žene.« Dolenjski list, 5. 3. 1965.

»Uresničevanje Zakona o združenem delu.« Dogovori. Glasilo občinske konference SZDL Ljubljana-Center, november 1977.

»Kakšne bodo nove pokojnine?.« Javna tribuna, avgust 1972.

»Pripombe na osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« Javna tribuna, avgust 1972.

»Za pokojnino.« Javna tribuna, junij 1976.

Hvale, Stanko. »Ukrep, da bodo izplačevali pokojnine za nazaj »šokiral« upokojence.« Javna tribuna, 23. 10. 1987.

Tominšek, Anka. »Izvajanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.« Javna tribuna, 18. 3. 1988.

Gerškovič, Leon. »Izgradnja državne uprave – pereč družbeni problem.« Naša skupnost, 25. 10. 1955.

Mijatović, Ljuba. »Zakon o delovnih razmerjih v gospodarstvu bo kmalu izdelan.« Naša skupnost (Jugoslavija), 31. 10. 1956.

»Pred uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih.« Naša skupnost (Jugoslavija), 24. 11. 1957.

»Ob zakonu o delovnih razmerjih.« Naša skupnost (Jugoslavija), 22. 12. 1957.

»Vloga uradov za posredovanje dela po novem Zakonu o delovnih razmerjih.« Naša skupnost (Jugoslavija), 22. 12. 1957.

D. K. »Družbenoekonomske in idejne zasnove osnutka Zakona o združenem delu.« Naša skupnost (Glasilo SZDL Ljubljana Moste-Polje), 31. 5. 1976.

Vlahović, Andija. »Tri leta zakona o združenem delu.« Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje), 25. 12. 1979.

»Družbeni ukrep za zdrave odnose.« Naša komuna, 7. 7. 1981.

»Samoupravni sporazum o osnovah plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SRS za obdobje 1976−1980.« Naša komuna – delegatska priloga, 1976.

»Prvič dosledno uzakonjeno delovno razmerje.« Slovenski Poročevalec, 11. 12. 1957.

Barabaš, Vlado. »Novosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« Zbor občanov, 29. 3. 1983.

Tiskani viri

Poročevalec Skupščine SRS in Skupščine SFRJ za delegacije in delegate, 14. 3. 1975.

Poročevalec Skupščine SRS in Skupščine SFRJ za delegacije in delegate, 29. 1. 1976.

Poročevalec Skupščine SRS in Skupščine SFRJ za delegacije in delegate, 4. 5. 1976.

Poročevalec Skupščine SRS in Skupščine SFRJ za delegacije in delegate, 14. 6. 1977.

Stenografski zapisniki Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (LRS), seje od 1.1. do 31. 3. 1957

Stenografski zapiski Ljudske skupščine LRS, seje od 1. 4 do 30. 9. 1957

Sejni zapisniki Ljudske skupščine LRS, 17. seja, 30. in 31. 1. 1961

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje od 15. 11. 1965 do 31. 12. 1965.

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje od 1. 7. 1967 do 30. 11. 1967.

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje od 1. 11. 1968 do 10. 12. 1968.

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje od 1. 9 1969 do 30. 11. 1969.

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje od 1. 2. 1970 do 31. 3. 1970.

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje 1. 9. 1981 do 31. 10. 1981.

Sejni zapisniki Skupščine SRS, seje 14. 7. 1982, 28. 7. 1982.

Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, 13. 7. 1922, št. 74.

Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) in Narodne vlade Slovenije, 25. 7. 1945, št. 20.

Službeni list Demokratične federativne Jugoslavije (DFJ), 4. 5. 1945, št. 29.

Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ), 13. 8. 1946, št. 65.

Uradni list FLRJ, 2. 10. 1948, št. 84.

Uradni list FLRJ, 8. 2. 1950, št. 10.

Uradni list FLRJ, 5. 7. 1950, št. 43.

Uradni list FLRJ, 25. 7. 1952, št. 39.

Uradni list FLRJ, 29. 12. 1953, št. 54.

Uradni list FLRJ, 11. 12. 1957, št. 51.

Uradni list FLRJ, 25. 12. 1957, št. 53.

Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), 30. 12. 1964, št. 51.

Uradni list SFRJ, 5. 2. 1965, št. 5.

Uradni list SFRJ, 31. 3. 1965, št. 13.

Uradni list SFRJ, 7. 4. 1965, št. 17.

Uradni list SFRJ, 6. 7. 1972, št. 35.

Uradni list SFRJ, 3. 12. 1976, št. 53.

Uradni list SFRJ, 30. 4. 1982, št. 23.

Uradni list SFRJ, 6. 10. 1989, št. 60.

Uradni list Socialistične republike Slovenije (SRS), 28. 12. 1972, št. 54.

Uradni list SRS, 29. 3. 1972, št. 13.

Uradni list SRS, 30. 12. 1977, št. 24.

Uradni list SRS, 30. 12. 1982, št. 45.

Uradni list SRS, 5. 8. 1983, št. 27.

Uradni list SRS, 5. 10. 1987, št. 21.

Vestnik Sveta za zdravstvo in socialno politiko LRS, 19. seja dne 18. in 19. junija 1954.

Spletni viri

Hriberšek Balkovec, Elizabeta. »Dokumentarno gradivo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.« V: Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja iz arhivistike, dokumentalistike in informatike, ur. Slavica Tovšak, 359−365. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2007. Pridobljeno 7. 6. 2023. www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2007/Hriber_ek.pdf.

Kavar-Vidmar, Andreja. »Stanovanjsko razmerje povezano z delovnim razmerjem v SFRJ z vidika delovnega prava.« Poročilo o doktorski dizertaciji, Inštitut za javno upravo, 1964). Pridobljeno 5. 5. 2023. https://www.dlib.si/stream/.

Lapajne, Beno. »Reforme pokojninskega sistema v Sloveniji od leta 1985 naprej.« Diplomska naloga, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2010. Pridobljeno 29. 6. 2023. http://dk.um.si.

Zakoni in uredbe. Zakon o obrtih, ponatis iz Službenega lista kraljevske banske uprave Dravske banovine. Ljubljana: Merkur, 1931. Pridobljeno 5. 5. 2023. https://www.dlib.si/stream/.

Literatura

Čepič, Zdenko. »Jugoslovanske reforme v šestdesetih letih.« V: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, ur. Zdenko Čepič, 41−65. Ljubljana: Vpogledi. INZ, 2010.

Dobaja, Dunja. »Zdravstveno in socialno varstvo v Sloveniji v letih 1945–1953 s poudarkom na razvoju zakonodaje.« Prispevki za novejšo zgodovino 74, št. 2 (2009): 125−147.

Hum, Avdo. »Ekspoze.« V: Družbeni plan gospodarskega razvoja Jugoslavije od 1961 do 1965, ur. Djuro Šmicberger, 45−93. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961.

Kresal, Barbara. »Razvoj pravne ureditve prenehanja delovnega razmerja na Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes.« Zgodovinski časopis 52, št. 4 (1998): 497−510.

Kresal, France. »Mezde in plače na Slovenskem od novele obrtnega reda 1885 do kolektivnih pogodb 1991.« Prispevki za novejšo zgodovino 35, št. 1−2 (1995): 7−23.

Kresal, France. »Zgodovina kolektivnih pogodb na Slovenskem.« Kronika 45, št. 3 (1997): 82−86.

Kresal, France. »Primerjava razvojnih značilnosti jugoslovanskega delovnega prava s sovjetskim do leta 1953.« V: Evropski vplivi na slovensko družbo, ur. Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec, 333−347. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008.

Lazarević, Žarko. »Raznovrstnost, decentralizacija in ekonomska suverenost v Jugoslaviji.« Zgodovinski časopis 69, št. 3–4 (2015): 426−447.

Lazarević, Žarko. Spremembe in zamišljanja. Gospodarsko-zgodovinske refleksije. Ljubljana: INZ, 2015.

Lorenčič, Aleksander. »Gospodarske razmere v Jugoslaviji v obdobju 1968–1988: na poti v razpad.« V: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, ur. Zdenko Čepič, 261−278. Ljubljana: Vpogledi. INZ, 2010.

Prinčič, Jože. Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji. Ljubljana: Modrijan, 1997.

Repe, Božo. »Vpliv politike na ekonomski položaj Slovenije v Jugoslaviji.« Prispevki za novejšo zgodovino 52, št. 2 (2002): 43−51.

Rendla, Marta. »Kam ploveš standard?«, Življenjska raven in socializem. Ljubljana: INZ, 2018.

Published

2023-10-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>