Spodnještajerski deželnozborski nemški poslanci mestne in kmečke kurije 1848–1918

Avtorji

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.1.01

Ključne besede:

nemški deželnozborski poslanci, Štajerska, Gradec, ustavna doba, nacionalizem, prelom stoletja

Povzetek

V prispevku avtor analizira spodnještajerske deželnozborske nemške poslance (mestne in kmečke kurije) v letih 1848/61-1918. Po obnovi ustavnega življenja leta 1861 se je ob slovenski stran(k)i (stranki v predmodernem smislu), ki si je prizadevala za jezikovno in nacionalno enakopravnost, oblikovala tudi nemška »ustavoverna« stran(ka). Nacionalno vprašanje je vse bolj prodiralo na avstrijski politični parket. Če so prve volitve še minile brez prevelikega nacionalnega predznaka, je nacionalna komponenta že na naslednjih nadomestnih volitvah igrala vidnejšo vlogo. Z leti (desetletji) se je nacionalizem stopnjeval in vplival na vse bolj nacionalno držo nemških (kakor tudi slovenskih) poslancev.

Biografija avtorja

  • Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Literatura

Internetni viri

Slovenj Gradec – Graščina Rothenturn, pridobljeno 28. 2. 2020, https://www.kpm.si/dokumenti/kpmsg/01-ROTENTURN.html

Ornig, Josef (1859–1925) - Slovenska biografija, pridobljeno 26. 2. 2020, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi396882/.

Stara lekarna, pridobljeno 1. 4. 2019, https://www.discoverbrezice.com/arhitektura/stara-lekarna. Marburger Zeitung, 10. 5. 1874.

Kurzbiografie Waser, pridobljeno 7. 2. 2020, https://www.parlament.gv.at/WWER/PARL/J1848/Waser.shtml.

Kurzbiografie Mörtl, pridobljeno. 11. 2. 2020, https://www.parlament.gv.at/WWER/PARL/J1848/Mortl.shtml.

Schmidt, Eduard Oskar, pridobljeno 26. 2. 2020, https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Schmid_Eduard-Oskar_1823_1886.xml.

Šaleški Biografski Leksikon | Hans Woschnagg, pridobljeno 26. 2. 2020, http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=view&tag=329

Anton Fichten – SüdmährenWiki, pridobljeno 27. 2. 2020, http://wiki.suedmaehren.at.server1.vollwerbung.at/wiki/index.php/Anton_Fichten

Kurzbiografie Reuter, pridobljeno 2. 3. 2020, https://www.parlament.gv.at/WWER/PARL/J1848/Reuter.shtml

Literatura

Adlgasser, Franz. Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918. Teilband 1: A–L; Teilband 2: M–Z. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. Apih, Josip. Slovenci in 1848. leto. Ljubljana: Slovenska matica, 1888.

Batagelj, Borut. Šport v Celju od začetkov do leta 1945. V: 125 let športa v Celju. Uredila Jože Volfand in Dean Šuster (Celje: Športna zveza, 2015), 9-39.

Biographische Umrisse der Mitglieder der deutschen konstituirenden Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. Erstes Heft. Frankfurt a. M. Verlag der S. Schmerber'schen Buuchhandlung, 1848.

Bruckmüller, Ernst – Janez Cvirn (┼), Untersteirischen Eliten. Biographische Notizen auf der Basis von Janez Cvirns »Trdnjavski trikotnik«. V: Auf der Suche nach Identität. Festschrift für Dieter Anton Binder. Hgg. von Georg Kastner, Ursula Mindler-Steiner und Helmut Wohnout. Wien: Lit Verlag, 2015.

Cvirn, Janez. Deutsche und Slowenen in der Untersteiermark. Zwischen Kooperation und Konfrontation. V: Slowenen und Deutsche im gemeinsamen Raum. Hg. von Harald Heppner. München: R. Oldenbourg, 2002, 111-25.

Cvirn, Janez. »Deželnozborske volitve 1861 na Štajerskem.« Zgodovinski časopis 48, št. 3 (1994): 329-32.

Cvirn, Janez. »Štajerski provizorični deželni zbor 1848 in narodno vprašanje.« Časopis za zgodovino in narodopisje 82, št. 1 (2011): 86-102.

Cvirn, Janez. Boj za Celje. Politična orientacija celjskega nemštva 1861–1907. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1988.

Cvirn, Janez. Das »Festungsdreieck«. Zur politischen Orientierung der Deutschen in der Untersteiermark (1861-1914). Wien: Lit Verlag, 2016.

Cvirn, Janez. Dunajski državni zbor in Slovenci. Celje: Zgodovinsko društvo; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Cvirn, Janez. Kri v luft! Čreve na plot! Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja. Celje: Novi tednik – Radio Celje, 1990.

Cvirn, Janez. Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914). Maribor: Obzorja, 1997.

Čuček, Filip. »Slovenski poslanci v štajerskem deželnem zboru 1848-1878.« Časopis za zgodovino in narodopisje 90, št. 2 (2019): 6, 7.

Čuček, Filip. Svoji k svojim. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.

Golec, Boris. Valvasor, njegove korenine in potomstvo do danes. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2016.

Hozjan, Andrej. Manj znano in neznano o rodbini, zasebnosti in karierni poti mariborskega župana Andreasa Tappeinerja. Studia Historica Slovenica, št. 3 (2017): 761-799.

Hrovat, Stane. Marenberg. Kratek zgodovinski opis kraja in okolice. 1939.

Orožen, Janko. »Politični razvoj v Celju in celjski pokrajini od 1848 do 1918«. Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 2 (1971): 200-61.

Leskovec, Antoša. Franz Neger, Svak Janeza Puha. V: Janez Puh – Johann Puch: človek, izumitelj, tovarnar, vizionar (1862-1914). Uredila Kristina Šamperl Purg. Ptuj: Zgodovinski arhiv, 1998, 107.

Lešnik, Mirko. Dravska dolina pred prvo svetovno vojno. V: Boj za Maribor 1918-1919. Maribor, Založba obzorja 1988.

Moll, Martin. Kaj pomeni nacionalni boj? Primer iz Spodnje Štajerske okoli leta 1900. Zgodovina za vse, 1 (2005): 65–76.

Moll, Martin. Kein Burgfrieden. Der deutsch-slowenische Nationalitätenkonflikt in der Steiermark 1900-1918. Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag, 2007.

Matić, Dragan. Nemci v Ljubljani 1861–1918. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2002, 42–73.

Melik, Vasilij. »Frankfurtske volitve 1848 na Slovenskem.« Zgodovinski časopis, št. 2/3, (1948–49): 111.

Melik, Vasilij. Volitve na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Nemci in Maribor: stoletje preobratov 1846–1946. Katalog k razstavi. Uredila Jerneja Ferlež. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012.

Niebour, Hermann. »Die Abgeordneten Steiermarks der Frankfurter Nationalversammlung.« Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 10 (1912): 247-66.

Franc Rozman, Dogodki v revolucionarnem letu 1848 po podatkih iz ptujskega Zgodovinskega arhiva. Časopis za zgodovino in narodopisje, 81, št. 2-3 (2010): 60-70.

Rozman, Franc. Politično življenje Nemcev v Mariboru. V: Od Maribora do Trsta. Uredila Darko Friš in Franc Rozman. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998, 51-56.

Rozman, Franc. Socialistično delavsko gibanje na slovenskem Štajerskem. Ljubljana: Borec, 1979.

Siegenfeld, Alfred Anthony von. Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs. Wien: Otto Maass' Söhne, 1905.

Sturm-Schnabl, Katja. Sedemdesetletnica Miklošičevega rojstva v odbranih pismih. V: Miklošičev zbornik. Maribor: Kulturni forum, 1991, 99-126.

Suette, Hugo. Der nationale Kampf in der Südsteiermark 1867 bis 1897. München: M. Schick, 1936.

Sutter, Berthold. Moriz von Kaiseifeld. Parlamentarier und Landeshauptmann. Der Versuch einer Würdigung anläßlich der hundertsten Wiederkehr seines Todestages. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 77 (1986), 255-78.

Vrbnjak, Viktor. Prvi slovenski tabor v Ljutomeru po nekaterih dokumentih. V: Melikov zbornik (Ljubljana: ZRC SAZU, 2001), 587-96.

Wochen Blatt der Kaiserl. Königl. Steiermärkischen Landwirtschafts-Gesellschaft. Redigiert von Franz Xav. Hlubek. Vierter Jahrgang. Graz: Druck und Papier von A. Leykam's Erben, 1855.. Handbuch des Herzogthumes Steiermark für das Jahr 1855. Graz: Druck & Verlag von A. Leykam's Erben, 1855.

Wurzbach, Constantin von. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 53. Wien, Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1886.

Objavljeno

2020-06-12

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>