Ivan Dečko v deželnem zboru v svojem prvem mandatu (1890–96)

Avtorji

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.3.01

Ključne besede:

Štajerska, Ivan Dečko, Avstro-Ogrska, Maribor, Celje, politična zgodovina

Povzetek

Avtor v prispevku analizira deželnozborske nastope spodnještajerskega poslanca Ivana Dečka v njegovem prvem mandatu (1890-96). Leta 1885 se je Dečko iz Maribora preselil v Celje, se zaposlil v Sernečevi odvetniški pisarni in vidno pospešil slovenski »prodor« v mestu ob Savinji. S premišljeno taktiko je nastopil tudi na deželnozborski ravni, ko je leta 1890 postal poslanec štajerskega deželnega zbora v ljutomerski kmečki kuriji. S svojimi deželnozborskimi govori, peticijami in interpelacijami je (skupaj z ostalimi slovenskimi poslanci) povzročal nemir v nemških (liberalnih) vrstah in jih prisilil k nacionalni homogenizaciji. Premetena slovenska politika je tudi pod njegovim vplivom na začetku 90. let popolnoma osvojila podeželje, spodnještajersko nemštvo pa omejila na mesta in nekatere trge.

Biografija avtorja

  • Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Literatura

Viri in literatura

Časopisje

Deutsche Wacht, 1890.

Marburger Zeitung, 1892, 1893, 1895.

Slovenski gospodar, 1890, 1891, 1893, 1895.

Südsteirische Post, 1893.

Literatura

Baš, Franjo. Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije. »Doba Ivana Dečka«. Maribor: Založba Obzorja, 1989.

Cvelfar, Bojan in Andrej Studen. Posameznosti iz vsakdanjega življenja v Celju pred prvo svetovno vojno. V: Iz zgodovine Celja 1848-1918. Odsevi preteklosti 2. 323-68. Celje: Muzej novejše zgodovine, 1998.

Cvirn, Janez. »Celjsko gimnazijsko vprašanje (1893-1895)«. Kronika 45, št. 1-2 (1997): 102-11.

Cvirn, Janez. »Josip Sernec, rodoljub z dežele (spremna študija)«. V: Josip Sernec, Spomini, 91-161. Osrednja knjižnica Celje, Celje, 2003.

Cvirn, Janez. Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918). Celje: Zgodovinsko društvo; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Čuček, Filip. »Politična dejavnost Ivana Dečka do začetka devetdesetih let 19. stoletja«. Prispevki za novejšo zgodovino 52, št. 1 (2012): 21-38.

Čuček, Filip. »Problemi popisovanja občevalnega jezika na Spodnjem Štajerskem (1880-1910)«. V: Barbara Šterbenc (ur.), Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju, 129-42 (Ljubljana: Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2012).

Čuček, Filip. Svoji k svojim. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.

Čuček, Filip. Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taaffejevi dobi. Celje: Zgodovinsko društvo, 2007.

Marko-Stöckl, Edith.»Der steiermärkische Landtag«, v: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VII/2, 1683–1718. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.

Sernec, Josip. Spomini. Osrednja knjižnica Celje, Celje, 2003.

Spindler, Vekoslav. Dr. Ivan Dečko in njegova doba. Maribor: Tisk Mariborske tiskarne d. d., 1938.

Stimmer, Gernot. Eliten in Österreich 1848-1970. Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1997.

Tiskani viri

Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages. VII. Landtags-Periode:

- I. Session, 11., 16., 19., 21. Sitzung, 1890.

- II. Session, 21., 23. Sitzung, 1892.

- III. Session, 20., 21., 25., 26. Sitzung, 1893.

- IV. Session, 22. Sitzung, 1894.

- VI. Session, Anhang A, Verzeichnis der Mitglieder der steierm. Landtages vom Jahre 1895/96, XXXIV.

Objavljeno

2020-11-05

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>