K problematiki štajersko-hrvaške dravske meje konec 18. stol.

Authors

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.56.2.06

Keywords:

Avstrija, Ogrska, štajersko-hrvaška meja, 18. stoletje, Drava, Ormož, Središče

Abstract

On the basis of the archival materials the author focuses on the Styrian-Croatian border river Drava (between Ormož and Središče) at the end of the 18th century, when (due to the river bed changes) the competent authorities under Maria Theresa and Joseph II started to focus on the consequent border disputes. After the massive floods of the river Drava in the 18th century, the border residents who suffered damages (on the Styrian side) complained more and more frequently, trying to solve the situation at hand. The author is specifically interested in how the river bed changes influenced the life of the residents of the areas by the river and how these people solved the mutual local disputes at the turn of the century (before the border was agreed upon and drawn at the beginning of the 19th century).

Author Biography

References

Curk, Jože. »Oris Ormoža in Središča v fasijskem popisu iz leta 1754.« V: Ormož skozi stoletja III, ur. Peter P. Klasinc, 73–79. Ormož: Skupščina občine, 1988.

Heindl, Waltraud in Edith Sauer. »Grenzen und Grenzüberschreitung. Die Bedeutung der Grenze für die staatliche und soziale Entwicklung des Habsburgerreiches von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.« V: Ästhetik und Ideologie, 277–90. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, 1997.

Hozjan, Andrej. »Reka Drava in njeni signifikantni kraji na jožefinski vojaški izmeri za ozemlje republike Slovenije = Die Drau und seine bedeutende Siedlungen auf der josephinischen Landesaufnahme für das Gebiet der Republik Slowenien.« V: Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša = Economic- and ecohistory. Scientific research journal for economic and environmental history 3, št. 3 (2007): 190–205.

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Varaždinska županija, ur. Mirko Valentić, Alexander Buczynski, Ivana Horbec, Milan Kruhek in Mica Orban Kljaić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2005.

Južnič, Stanislav. »Gabrijel Gruber in navigacijski inženir Jurij Vega.« Arhivi 26, št. 1 (2003): 69–80.

Južnič, Stanislav. »Gabrijel Gruber in navigacijski inženir Jurij Vega - 2. del.« Arhivi 29, št. 1 (2006): 35–63.

Korunić, Petar. Jugoslavenska ideologija u Hrvatskoj i slovenskoj politici. Hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848–1870. Zagreb: Globus: Centar za povijesne znanosti sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest, 1986.

Kovačič, Fran. Trg Središče. Krajepis in zgodovina. Maribor: Zgodovinsko društvo za Sl. Št., 1910.

Pickl, Othmar. »Mur und Drau als Verkehrswege nach dem Südosten.« V: Razvoj prometnih zvez v panonskem prostoru do 1918. leta, ur. Vanek Šiftar in Janko Kuster 225–40. Maribor: Univerza v Mariboru, 1977.

Podgoršek, Nataša. Slovensko-hrvaška vzajemnost. Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov v drugi polovici 19. stoletja: 1848–1903. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2009.

Rahten, Andrej. Zavezništva in delitve. Razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji 1848–1918. Ljubljana: Nova revija, 2005.

Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Zv. 6, ur. Vinko Rajšp, Marija Grabnar in Vladimir Kološa. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000.

Slovensko-hrvaško sosedstvo. Hrvatsko-slovensko susjedstvo, ur. Darko Darovec, Petar Strčić, Breda Biščak, Hrvoje Ratkajec, Karmen Medica,Simon Kerma, Milan Bufon in Jože Pirjevec. Koper: Univerza na Primorskem, ZRS, Univerzitetna založba Annales in Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011.

Valenčič, Vlado. »Prebivalstvo Ljubljane pred dvesto leti.« Kronika 2, št. 3 (1954): 191–200.

Zajc Cizelj, Ivanka. Okrožni urad Celje 1798–1850. Celje: Zgodovinski arhiv Celje, 1998.

Zajc, Marko. »Sotla, majhna voda.« Zgodovina za vse 19, št. 1-2 (2012): 101–13.

Zajc, Marko. Kje se slovensko neha in hrvaško začne. Slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Zbirka Franciscejski kataster za Štajersko. Dosje zbirke. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009.

Published

2016-11-09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>