»Prišli smo tako daleč, da se upnik bolj boji stečaja kot dolžnik.«

Delovanje ljubljanskega in zagrebškega društva za zaščito upnikov med obema vojnama

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.2.04

Ključne besede:

Jugoslovansko društvo za zaščito upnikov, Društvo industrijcev in veletrgovcev, upniško društvo, stečaj, prisilna poravnava

Povzetek

V prispevku je predstavljeno delovanje Jugoslovanskega društva za zaščito upnikov v Zagrebu in Društva industrijcev in veletrgovcev v Ljubljani med obema vojnama. Društvi sta bili aktivni na področju zaščite interesov upnikov v jugoslovanskem gospodarstvu ter si prizadevali, da svojim članom od dolžnikov povrneta kar največji možni delež terjatev. Zastavljene cilje sta izpolnjevali z delom v več oddelkih, specializiranih za posamezne aspekte insolvenc, od arhiviranja dokumentacije do nudenja pravne pomoči upnikom. Povezovali sta se z drugimi podobnimi društvi v državi in tujini. Angažirali sta se tudi politično in si prizadevali za modernizacijo jugoslovanske gospodarske zakonodaje, zlasti na področju stečajev in prisilnih poravnav. Društvi sta delovali še med drugo svetovno vojno, vendar sta bili kmalu ukinjeni.

Biografija avtorja

  • Ivan Smiljanić, Inštitut za novejšo zgodovino

    Ivan Smiljanić je leta 2016 diplomiral iz zgodovine in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2019 pa je na isti univerzi magistriral iz zgodovine. Istega leta je postal mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, kjer pripravlja disertacijo na temo zgodovine stečajev na Slovenskem med letoma 1868 in 1941. Članke o spomenikih, javnem spominu in gospodarski zgodovini objavlja v slovenskih zgodovinopisnih revijah (Zgodovinski časopis, Kronika, Prispevki za novejšo zgodovino, Retrospektive, Slovenski zgodovinski magazin). Je soavtor stripa Črni plamen: požig Narodnega doma v Trstu, ki je izšel leta 2020 pri ZRC SAZU, kasneje pa tudi v italijanskem in nemškem prevodu. Leta 2021 je Založba INZ pod naslovom Lovorovi gozdovi in krompir: Prešernov kult v socializmu izdala predelano knjižno različico njegovega magistrskega dela.

Literatura

III. kongres trgovcev Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani, dne 11. in 12. junija 1938. Ljubljana: s.n., s.d.

Berend, Ivan. Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Modrijan, 2013.

Bilandžić, Dušan. Hrvatska moderna povijest. Zagreb: Golden marketing, 1999.

Goldstein, Ivo. Hrvaška zgodovina. Ljubljana: Slovenska matica, 2008.

Goršić, Franja. Komentar stečajnog zakona, zakona o prinudnom poravnanju van stečaja, zakona o uvođenju u život oba zakona, i zakona o pobijanju pravnih dela izvan stečaja. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon A. D., 1934.

Kobe-Arzenšek, Katarina. »Oris Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic v Ljubljani.« Kronika 20, št. 1 (1972): 27–33.

Kolar-Dimitrijević, Mira. »O osnutku i radu Zagrebačke burze do 1945. godine.« Radovi 28 (1995): 190–211.

Kresal, France. »Gospodarska kriza 1929–1933.« V: Neven Borak in Žarko Lazarević, ur. Gospodarske krize in Slovenci, 77–95. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza ekonomistov Slovenije, 1999.

Lazarevič, Žarko. Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1994.

Lazarević, Žarko. Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Lazarević, Žarko. »Velika gospodarska kriza in Slovenci.« V: Metka Kastelic, ur. Pogled v zgodovino slovenskega podjetništva, 121–38. Vrhnika: Razum, 1998.

Lazarević, Žarko in Jože Prinčič. Zgodovina slovenskega bančništva. Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 2000.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Mitrović, Velizar J. Stečajno pravo s naročitim osvrtom na srpsko zakonodavstvo. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1926.

Ogrizek, Emica. Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008.

Počivavšek, Marija. En gros & en detail: trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje: Zgodovinsko društvo, 2012.

Radojičić, Spasoje. Prinudno poravnanje u stečaju. Beograd: G. Kon, 1923.

Sunčič, Mitja. Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. Doktorska disertacija. Ljubljana: samozaložba, 2011.

Objavljeno

2022-09-09

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)