»The bankruptcy was a real disaster.«

Bankruptcy proceedings in the Provincial Court in Ljubljana between 1900 and 1918

Authors

  • Ivan Smiljanić Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.3.04

Keywords:

bankruptcy, bankruptcy proceeding, Provincial Court in Ljubljana, civil law, creditor, Austria-Hungary

Abstract

The contribution analyzes the bankruptcy proceedings that took place in the Ljubljana Provincial Court between 1900 and 1918. The usual course of the bankruptcy proceedings and its phases are reconstructed mainly on the basis of the court documents. The introduction lists the reasons that drove private individuals and entrepreneurs into bankruptcy, which is followed by the declaration of bankruptcy, choosing bankruptcy commissioner and administrator, the position of creditors, ways of achieving the maximum possible value of the bankruptcy estate, the distribution of the estate and the conclusion of the proceeding. Quotations from court files provide insight into the many problems faced by all involved in these proceedings, from the non-cooperation of debtors and low quotas to the First World War.

References

Arhivski viri

SI AS, Arhiv Republike Slovenije: SI AS 307, Deželno sodišče v Ljubljani (1749–1945).

SI_ZAL:LJU, Zgodovinski arhiv Ljubljana: SI_ZAL_LJU/0085, Okrožno sodišče Ljubljana (1852–1982).

Časopisni viri

Slovenski gospodar, 1929.

Slovenski narod, 1907.

Literatura

Berend, Iván T. An Economic History of Nineteenth-Century Europe: Diversity and Industrialization. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Berend, Iván T. Case Studies on Modern European Economy: Entrepreneurship, Inventions, and Institutions. London in New York: Routledge, 2013.

Berend, Iván T. Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Modrijan, 2013.

Borak, Neven. »Uvod v krize in gospodarske cikluse.« V: Gospodarske krize in Slovenci, ur. Nevek Borak in Žarko Lazarević, 9–25. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza ekonomistov Slovenije, 1999.

Bukošek, Metka. »Okrožna kot trgovska sodišča 1850–1941.« Arhivi 30, št. 1 (2007): 29–46.

Cepec, Jaka. »Corporate Insolvency Law – a Necessity of Market Economy, Lessons from hHistory and Slovenia.« Acta Histriae 22, št. 3 (2014): 765–90.

Fischer, Jasna. »Gospodarstvo v vojnih razmerah.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 148–50. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Fischer, Jasna. »Zagate v kmetijstvu.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 72–74. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Good, David. The Economic Rise of the Habsburg Empire: 1750–1914. Berkeley: University of California Press, 1984.

Hautcoeur, Pierre-Cyrille in Paolo Di Martino. »The Functioning of Bankruptcy Law and Practices in European Perspective (ca. 1880–1913).« Enterprise & Society 14, št. 3 (2013): 579–605.

Hobsbawm, Eric. Čas imperija: 1875–1914. Ljubljana: Sophia, 2012.

Kralj, Anton. Obrtni red: zbirka in razlaga najvažnejših obrtnih zakonov, ukazov in razsodb upravnega sodišča. Ljubljana: Slovenska krščansko-socialna zveza, 1903.

Kresal, France. »Gospodarska interesna združenja ter upravljanje in vodenje slovenskih podjetij pred drugo svetovno vojno.« V: Pogled v zgodovino slovenskega podjetništva, ur. Tone Krašovec, 67–83. Vrhnika: Razum, 1998.

Kresal, France. »Kazenske določbe za stečaj in bankrot na Slovenskem od 1868 do druge svetovne vojne.« V: Stiplovškov zbornik, ur. Dušan Nećak, 147–57. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2005.

Kresal, France. »Socialna politika.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 98–101. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Kresal, France. »Stečajna politika v Sloveniji do druge svetovne vojne.« Prispevki za novejšo zgodovino 43, št. 1 (2003): 37–50.

Kresal, France. »Stečajno pravo in kazenske določbe za stečaj in bankrot v jugoslovanskem kazenskem zakoniku iz leta 1929.« V: Ad fontes: Otorepčev zbornik, ur. Darja Mihelič, 383–91. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

Lazarević, Žarko. Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Mikec Avberšek, Leopold. »Delovanje mariborske trgovske družbe Macun & Fabiani (1921–1926).« Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 8, št. 2-3 (2008): 609–32.

Ogrizek, Emica. Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008.

Pančur, Andrej. »Ekonomska vloga Avstro-Ogrske v evropskem prostoru s stališča modernizacijskih procesov in položaj posameznih dežel v njej.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 2 (2002): 17–31.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Sunčič, Mitja. »'Celotno posojilo mestne hranilnice ljubljanske je šlo v žepe akcionarjev in po drugih napačnih potih': Mestna hranilnica ljubljanska in propad industrijske delniške družbe Karel Pollak.« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 2 (2009): 33–52.

Štibler, Miloš. Kriza v slovenskem zadružništvu. Celje: samozaložba, 1911.

Tršan, Lojz. »Propad Slavenske banke – največji finančni šok med obema vojnama v Sloveniji.« Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo 46, št. 529–531 (1994): 368–74.

Tiskani viri

Plavšak, Nina, Saša Prelič in Živko Bergant. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem. Zakon o finančnem poslovanju podjetij s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2000.

Prestave natiskov iz Državnega zakonika, tečaj 1869, za štajersko vojvodstvo. I. del [Konkursni red]. S.l.: s.n., 1869.

Šinkovec, Janez in Drago Škerget. Zakon o finančnem poslovanju z uvodnimi pojasnili in Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem. Ljubljana: Primath, 1999.

Zwiedinek, Dr. v. »Die Ergebnisse des Konkursverfahrens im Jahre 1902.« V: Statistische Monatschrift, 68–78. Wien: K. K. Statistischen Zentral-Kommission, 1904.

Published

2020-12-04

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)