»Bil je konkurz prava katastrofa.«

Stečajni postopki pred Deželnim sodiščem v Ljubljani med letoma 1900 in 1918

Avtorji

  • Ivan Smiljanić Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.3.04

Ključne besede:

stečaj, stečajni postopek, Deželno sodišče v Ljubljani, civilno pravo, upnik, Avstro-Ogrska

Povzetek

V prispevku so analizirani stečajni postopki, ki so pred ljubljanskim Deželnim sodiščem potekali med letoma 1900 in 1918. Predvsem na podlagi sodnih spisov je rekonstruiran običajen potek stečajnega postopka in njegove faze. V uvodu so navedeni razlogi, ki so zasebnike in podjetnike prignale v stečaj, nato pa so orisani razglasitev stečaja, izbira stečajnega komisarja in upravitelja, položaj upnikov, načini za doseganje največje možne vrednosti stečajne mase, razdelitev mase in zaključek stečaja. Citati iz sodnih spisov omogočajo vpogled v številne probleme, s katerimi so se srečevali vsi vpleteni v stečajnem postopku, od nekooperativnosti stečajnikov in nizkih kvot do prve svetovne vojne.

Literatura

Arhivski viri

SI AS, Arhiv Republike Slovenije: SI AS 307, Deželno sodišče v Ljubljani (1749–1945).

SI_ZAL:LJU, Zgodovinski arhiv Ljubljana: SI_ZAL_LJU/0085, Okrožno sodišče Ljubljana (1852–1982).

Časopisni viri

Slovenski gospodar, 1929.

Slovenski narod, 1907.

Literatura

Berend, Iván T. An Economic History of Nineteenth-Century Europe: Diversity and Industrialization. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Berend, Iván T. Case Studies on Modern European Economy: Entrepreneurship, Inventions, and Institutions. London in New York: Routledge, 2013.

Berend, Iván T. Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Modrijan, 2013.

Borak, Neven. »Uvod v krize in gospodarske cikluse.« V: Gospodarske krize in Slovenci, ur. Nevek Borak in Žarko Lazarević, 9–25. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza ekonomistov Slovenije, 1999.

Bukošek, Metka. »Okrožna kot trgovska sodišča 1850–1941.« Arhivi 30, št. 1 (2007): 29–46.

Cepec, Jaka. »Corporate Insolvency Law – a Necessity of Market Economy, Lessons from hHistory and Slovenia.« Acta Histriae 22, št. 3 (2014): 765–90.

Fischer, Jasna. »Gospodarstvo v vojnih razmerah.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 148–50. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Fischer, Jasna. »Zagate v kmetijstvu.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 72–74. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Good, David. The Economic Rise of the Habsburg Empire: 1750–1914. Berkeley: University of California Press, 1984.

Hautcoeur, Pierre-Cyrille in Paolo Di Martino. »The Functioning of Bankruptcy Law and Practices in European Perspective (ca. 1880–1913).« Enterprise & Society 14, št. 3 (2013): 579–605.

Hobsbawm, Eric. Čas imperija: 1875–1914. Ljubljana: Sophia, 2012.

Kralj, Anton. Obrtni red: zbirka in razlaga najvažnejših obrtnih zakonov, ukazov in razsodb upravnega sodišča. Ljubljana: Slovenska krščansko-socialna zveza, 1903.

Kresal, France. »Gospodarska interesna združenja ter upravljanje in vodenje slovenskih podjetij pred drugo svetovno vojno.« V: Pogled v zgodovino slovenskega podjetništva, ur. Tone Krašovec, 67–83. Vrhnika: Razum, 1998.

Kresal, France. »Kazenske določbe za stečaj in bankrot na Slovenskem od 1868 do druge svetovne vojne.« V: Stiplovškov zbornik, ur. Dušan Nećak, 147–57. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2005.

Kresal, France. »Socialna politika.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 98–101. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Kresal, France. »Stečajna politika v Sloveniji do druge svetovne vojne.« Prispevki za novejšo zgodovino 43, št. 1 (2003): 37–50.

Kresal, France. »Stečajno pravo in kazenske določbe za stečaj in bankrot v jugoslovanskem kazenskem zakoniku iz leta 1929.« V: Ad fontes: Otorepčev zbornik, ur. Darja Mihelič, 383–91. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

Lazarević, Žarko. Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Mikec Avberšek, Leopold. »Delovanje mariborske trgovske družbe Macun & Fabiani (1921–1926).« Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 8, št. 2-3 (2008): 609–32.

Ogrizek, Emica. Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008.

Pančur, Andrej. »Ekonomska vloga Avstro-Ogrske v evropskem prostoru s stališča modernizacijskih procesov in položaj posameznih dežel v njej.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 2 (2002): 17–31.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Sunčič, Mitja. »'Celotno posojilo mestne hranilnice ljubljanske je šlo v žepe akcionarjev in po drugih napačnih potih': Mestna hranilnica ljubljanska in propad industrijske delniške družbe Karel Pollak.« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 2 (2009): 33–52.

Štibler, Miloš. Kriza v slovenskem zadružništvu. Celje: samozaložba, 1911.

Tršan, Lojz. »Propad Slavenske banke – največji finančni šok med obema vojnama v Sloveniji.« Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo 46, št. 529–531 (1994): 368–74.

Tiskani viri

Plavšak, Nina, Saša Prelič in Živko Bergant. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem. Zakon o finančnem poslovanju podjetij s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2000.

Prestave natiskov iz Državnega zakonika, tečaj 1869, za štajersko vojvodstvo. I. del [Konkursni red]. S.l.: s.n., 1869.

Šinkovec, Janez in Drago Škerget. Zakon o finančnem poslovanju z uvodnimi pojasnili in Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem. Ljubljana: Primath, 1999.

Zwiedinek, Dr. v. »Die Ergebnisse des Konkursverfahrens im Jahre 1902.« V: Statistische Monatschrift, 68–78. Wien: K. K. Statistischen Zentral-Kommission, 1904.

Objavljeno

2020-12-04

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)