The Spanish Flu Epidemic in Ljubljana

“We Expect the Town Hall to Tell the Public at Least Something About this Disease”

  • Mojca Šorn
Keywords: Carniola, Ljubljana, the Spanish flu, 1918-1919

Abstract

The first part of the article at hand describes the world at the time of the Spanish flu pandemic, while in the continuation, it focuses on Carniolan cities with an emphasis on Ljubljana, as well as on the countryside. Based on printed sources – despite their scarcity – it manages to illustrate, to some extent, the health situation of the population and at least partially answer the question of whether people were sufficiently informed about the epidemiological situation and what the authorities did to ensure their safety. The author does not have any information at her disposal that would shed light on how people perceived the disease that claimed as many lives in such a short period of time as no war or famine before it, how the infected coped with it, how the population reacted to the (insufficient) measures of the authorities, and so on.

References

Anušič, Nikola. U sjeni velikog rata. Pandemija španjolske gripe 1918. –1919 u sjevernoj Hrvatskoj. Zagreb: Srednja Europa, 2015.

Brodnik, Vilma. Preskrba Ljubljane z živili med 1. svetovno vojno. Diplomsko delo. Ljubljana, 1988.

Collier, Richard. The Plague of the Spanish Lady. The Influenza Pandemic of 1918–1919. London: Macmillan, 1974.

Doblanović Šuran, Danijela, Gabriela Braić, Mirjana Flego, Davor Salihović in Monika Zuprić. »Kretanje i uzroci smrtnosti u deset istarskih župa u razdoblju od 1910. do 1923.« V: Petra Svoljšak, ur. Istra u Velikom ratu: glad, bolest, smrt = L'Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte = Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt, 55–84. Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2017.

Drnovšek, Marjan. »Oris odnosa ljubljanskega občinskega sveta do mestnega razvoja 1850–1914 s posebnim poudarkom na Hribarjevi dobi.« V: Ferdo Gestrin, ur., Zgodovina Ljubljane. Prispevki za monografijo, 212–37. Ljubljana: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino in Zgodovinsko društvo Ljubljana, 1984.

Fischer, Jasna. »Zagate v kmetijstvu.« V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, 72–74. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Gerwarth, Robert. The Vanquished. Why the First World War Failed to End, 1917–1923. London: Penguin Books, 2017.

Govekar, Fran in Miljutin Zarnik, ur. Ljubljana po potresu (1895–1910). Ljubljana: 1910?.

Kalčič, Nina. »Španska gripa.« Zdravstveno varstvo 41, št. 7-8 (2002): 257–62.

Kalčič, Nina. Španska gripa ali »Kadar pride žito v dobro zemljo in je ugodno vreme, tedaj je zrno veliko, zrno je debelo in močno, Ravnotako tudi influenčni bakcili. Kadar pridejo zanje ugodne razmere, tedaj se namnože in okrepe, da ne omagajo zlepa. Diplomska naloga. Ljubljana, 2001.

Keber, Katarina. »Epidemija v šolskih klopeh. Primer španske gripe leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru.« Kronika 65, št. 1 (2017): 67–76.

Keber, Katarina. »Španska gripa leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru.« V: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 71–77. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2018.

Kresal, France. »Struktura slovenskega gospodarstva.« V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, 108–09. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Leonhard, Jörn. Pandora's Box. A History of the First World War. Harvard University Press, 2018.

Likar, Miha. Usoda nalezljivih bolezni. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981.

Milovan Delić, Iva. »'Liječenje' španjolske gripe 1918. i 1919. u Pokrajinskoj bolnici u Puli: socijalna komponenta pandemskog bolničkog mortaliteta.« V: Petra Svoljšak, ur. Istra u Velikom ratu: glad, bolest, smrt = L'Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte = Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt, 183–208. Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2017.

Pantić, Julija, Marijan Marijan in Andrija Lovrić. »Španjolska gripa u Zagrebu.« Povijest u nastavi 4 (2006): 105–15.

Pipp, Lojze. »Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske.« Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 66–72.

Pope, Stephen in Elizabeth-Anne Wheal. Dictionary of the First World War. Barnsley: Pen & Sword Military Classics, 2003.

Rollet, Catherine. »The 'other war' II: setbacks in public health.« V: Jay Winter in Jean-Louis Robert, ur. Capital Cities at War. Paris, London, Berlin: 1914–1919, 456–86. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Schmied-Kowarzik, Anatol. »War Losses (Austria-Hungary).« V: Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer in Bill Nasson, ur. 1914-1918—Online: International Encyclopedia of the First World War. Dostopno na: https://doi.org/10.15463/ie1418.10964 (pridobljeno 21. 6. 2020).

Stergar, Rok. »Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija. Leto 1918 na prostoru današnje Slovenije.« V: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 78–89. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018.

Svoljšak, Petra in Gregor Antoličič. Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna. Z okvirnima črticama Ivana Cankarja in predgovorom Toneta Partljiča. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018.

Svoljšak, Petra. »Poizkus ocene vojaških in civilnih izgub (žrtev) med 1. svetovno vojno.« V: Stane Granda in Barbara Šatej, ur. Množične smrti na Slovenskem. Zbornik referatov: 29. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Izola, 22. – 24. 10. 1998, 225–40. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1999.

Šarabon, V[inko]. »Svetovni promet po morju.« Čas, zv. 3 (1915), 146–57.

Šimac, Miha. »'Kjer smrt junaške brate povabi v svate.' V ljubljanskih bolnišnicah 1914–1918.« Na fronti, št. 5 (2008): 20–28.

Šorn, Jože. »Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni vojni.« Zgodovinski časopis 35, št. 1-2 (1981): 57–81.

Šorn, Jože. Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

Šorn, Mojca. Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med véliko vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Štepec, Marko. »Utrip vsakdanjega življenja v Ljubljani.« Studia Historica Slovenica 14, št. 2-3 (2014): 379–94.

Tičar, Josip. Boj nalezljivim boleznim. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1922.

Valant, Milan. Ljubljana od 1895 do 1941. Ljubljana: samozaložba, 1977.

Vašte, Ilka. Podobe iz mojega življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964.

Zupanič Slavec, Zvonka. »Ivo Pirc.« Na fronti, št. 5 (2008): 52–59.

Published
2021-10-25
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>