Ljubljančanka Ivana Kobilica

Avtorji

  • Mojca Šorn Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.2.03

Ključne besede:

Ivana Kobilca, položaj žensk, slikarstvo, Ljubljana, 19. in 20. stoletje, korespondenca

Povzetek

Članek na podlagi znanstvenih dognanj, strokovnih prispevkov in časopisnih virov predstavi Ivano Kobilco, pri tem pa jo umesti v širši kontekst časa in prostora, v katerem je živela in ustvarjala. Čeprav jo je poslanstvo več desetletij vodilo po velikih evropskih mestih, je slikarka s svojimi bližnjimi in svojim rojstnim krajem,  Ljubljano, ves čas vzdrževala vezi, ki jih avtorica članka predstavi ali vsaj osvetli s pomočjo arhivskega gradiva, predvsem Kobilčine korespondence, ki je del zapuščine družine Pintar in jo hrani Narodna galerija.

Literatura

VIRI IN LITERATURA

Arhivski viri

NG – Narodna galerija:

Osebni arhiv Ivane Kobilca [zasebna last].

SI AS – Arhiv Republike Slovenije:

AS 1369, Kobilca-Pintar.

SI_ZAL_LJU – Zgodovinski arhiv Ljubljana:

LJU/0488, Cod III, Rokopisne knjige.

Časopisni viri

Dom in svet, 1909.

Jutro, 1926.

Laibacher Zeitung, 1861, 1889, 1900.

Ljubljanski zvon, 1890, 1894, 1898, 1903, 1909.

Slovenec, 1903.

Slovenski narod, 1889, 1891, 1894, 1896, 1926.

Soča, 1899.

Zgodnja Danica, 1889.

Ženski svet, 1924.

Monografije

Brejc, Tomaž. Realizem, impresionizem, postimpresionizem. Ljubljana: Narodna galerija, 2006.

Cankar, Izidor. Slovenska moderna umetnost. Ljubljana: Narodna galerija, 1922.

Cevc, Emilijan. Slovenska umetnost. Ljubljana: Prešernova družba, 1966.

Ilich Klančnik, Breda. Ivana Kobilca. Življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Ivana Kobilca (1861–1926). »Slikarija je vendar nekaj lepega…«. Vodnik po razstavi. Ljubljana: Narodna galerija, 2018.

Ivana Kobilca. Kranj: Gorenjski muzej, 1972.

Ivana Kobilca: potovanja. Ljubljana: Narodna galerija, 2018.

Menaše, Ljerka in Luc Menaše. Ivana Kobilca. Kranj: Aktivnost za družbeno aktivnost žensk Slovenije in Gorenjski muzej, 1972.

Mesesnel, France. Umetnost in kritika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1953.

Pfäffinger, Rosa. Pariški bohemi. Ljubljana: Narodna galerija, 2014.

Potlačena umetnost: zbornik. Ur. Barbara Borčić in Jure Mikuž. Ljubljana: Open Society Institute, 1999.

Slovenke v dobi moderne. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012.

Stelè, France. Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966.

Šijanec, Fran. Sodobna slovenska likovna umetnost. Maribor: Obzorja, 1961.

Tavčar, Lidija. Videla sem svet in življenje. Ob 90. obletnici smrti Ivane Kobilca (1861–1926). Podbrezje: Kulturno društvo Tabor, 2017.

Tavčar, Lidija. Vzporedni svetovi. Ljubljana: Narodna galerija in Modrijan, 2014.

Vašte, Ilka. Podobe iz mojega življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964.

Vesel, Ivan. Olikani Slovenec. Bonton. Ljubljana: Matica slovenska v Ljubljani, 1868.

Zola, Emile. Umetnina. Ljubljana: Beletrina, 2017.

Žerovc, Beti. Rihard Jakopič – umetnik in strateg. Ljubljana: *cf., 2002.

Žerovc, Beti. Slovenski impresionisti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.

Članki

»Arthur Schopenhauer«. Veliki splošni leksikon v osmih knjigah. Sedma knjiga S–Te, 3790. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1998.

»Friedrich Wilhelm Nietzsche.« Veliki splošni leksikon v osmih knjigah. Peta knjiga Ma–Ož, 2869. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1998.

»Otto Weininger«. Veliki splošni leksikon v osmih knjigah. Osma knjiga Te–Ž, 4779. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1998.

Aškerc, Anton. »Pismo iz Ljubljane«. Ljubljanski zvon 18, št. 12 (1898), 721–27.

Blaj Hribar, Neja. »Obnova Ljubljane po potresu«. Klio: glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISH (2008): 18–25.

Bratuša, Sandra in Nataša Ciber. »Veličastno neprilagojena umetnica. Življenjepis Ivane Kobilca (1861–1926)«. V: Ivana Kobilca (1861–1926). »Slikarija je vendar nekaj lepega…«, 11–46. Ljubljana: Narodna galerija, 2018.

Čopič, Špelca. »Ivana Kobilca na slikarskem razpotju«. V: Ivana Kobilca: 1861–1926, 31–46. Ljubljana: Narodna galerija, 1979.

Frelih, Marta. »Evropska pot Ivane Kobilce«. Studia Historica Slovenica 13, št. 2-3 (2013): 937–46.

Goldstein, Carl. »Teaching women. Alternatives to the academy«. V: Carl Goldstein, Teaching art, academies and schools from Vasari to Albers, 61–66. Cambridge, 1996.

Holz, Vatroslav. »Ivana Kobilca in nje slike«. Ljubljanski zvon 10, št. 1 (1890), 54–57.

Jaki, Barbara. »Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920«. V: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, 13–16. Ljubljana: Narodna galerija, 2008.

Jakopič, Rihard. »'Slovenija se klanja Ljubljani', alegorijska slika gospodične Ivane Kobilce«. Ljubljanski zvon 23, št. 4. (1903), 252–53.

Jenko, Mojca, Majča Korošaj in Mojca Šter Jenko. »80 let razstav«. V: Osemdeset let Narodne galerije, 117–36. Ljubljana: Narodna galerija, 1998.

Jeran, Luka. »Razstava slik«. Zgodnja Danica, št. 51, 20. 12. 1889, 316.

Kambič, Mirko. »Dinamični prepleti fotografije in slikarstva v obdobju od 1890 do 1920.« V: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, 171–76. Ljubljana: Narodna galerija, 2008.

Klemenčičeva, Ivanka. »Ivana Kobilca«. Ženski svet 2, št. 8, avgust 1924, 169–73.

Knop, Seta. »Ivana Kobilca (1861–1926). Najslavnejša slovenska slikarka«. Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ur. Alenka Šelih, Milica Antić Gaber, Alenka Puhar, Tanja Rener, Rapa Šuklje in Marta Verginella, 75–78. Ljubljana: Založba Tuma in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2007.

Levstik, Vladimir. »Prva umetniška razstava v paviljonu R. Jakopiča: slovenski umetniki«. Ljubljanski zvon 29, št. 8 (1909), 524–28.

Mastnak, Tanja. »Ivana Kobilca in možnost likovnega izobraževanja za ženske v 19. stoletju«. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 32, št. 215-216 (2004): 93–107.

Mastnak, Tanja. »Stereotipska ženskost, modernizem in Ivana Kobilca«. Potlačena umetnost: zbornik, Barbara Borčić in Jure Mikuž, ur., 41–49. Ljubljana: Open Society Institute, 1999.

Maučec, Mateja. »Ivana Kobilca v Sarajevu (1897–1905)«. V: Ivana Kobilca (1861–1926). »Slikarija je vendar nekaj lepega…«, 171–200. Ljubljana, Narodna galerija, 2018.

Menaše, Ljerka in Luc Menaše. »Slikarkino delo v njenem času in okolju danes.« V: Ivana Kobilca: 1861–1926, 74–79. Ljubljana: Narodna galerija, 1979.

Mikuž, Jure. »Ivana Kobilca v kontekstu evropskega umetnostnega dogajanja in slovenskih zapisov o njej«. V: Ivana Kobilca (1861–1926). »Slikarija je vendar nekaj lepega…«, 49–168. Ljubljana: Narodna galerija, 2018.

Mikuž, St., »Slovenska slikarica Ivana Kobilca«. Naša žena (1947), 23–25.

Mohor, Michel in Mateja Maučec. »Ivana Kobilca v Berlinu (1906–1914)«. V: Ivana Kobilca (1861–1926). »Slikarija je vendar nekaj lepega…«, 203–19. Ljubljana, Narodna galerija, 2018.

Nochlin, Linda. »Zakaj ni bilo velikih umetnic«. Likovne besede, št. 69-70 (2004): 2–15.

Ogrin, Gustav. »Ljubljana pred in po potresu«. Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 40–47 in 130–33.

Pipp, Lojze. »Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske«. Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 66–72.

Regali, Josip. »Prva razstava v Jakopičevem umetniškem paviljonu: Slovenski umetniki«. Dom in svet, 1. 7. 1909, 326–30.

Savenc, Barbara. »Vstop umetnic na slovensko likovno prizorišče«. V: Slovenke v dobi moderne, 86–91. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012.

Smrekar, Andrej. »Moderna in problem izvedbene kompetence«. Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, 81–93. Ljubljana: Narodna galerija 2008.

Stanek, Leopold. »Potres v Ljubljani. Ob štiridesetletnici.« V: Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 30–39.

Stritar, Josip. »Nekaj o naši umetnosti«. Ljubljanski zvon 14, št. 8 (1894), 505–07.

Studen, Andrej. »Dobra meščanska gospodinja. Ideološki pogledi na žensko delo v dobi meščanstva«. V: Žensko delo. Delo žensk v zgodovinski perspektivi. Ur. Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarević, 89–102. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

Studen, Andrej. »Modernizacija načina življenja«. Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 104–22. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2006.

Studen, Andrej. »Urbanizacija prostora«. Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 104–07. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2006.

Trdina, Silva. »Ivana Kobilca«. Zbornik za umetnostno zgodovino 2 (1952): 93–114.

Vodopivec, Peter. »Slovenska umetnost«. Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 68–71. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2006.

Vurnik, Stanko. »Ivana Kobilca. Spomini«. Zbornik za umetnostno zgodovino, št. 3-4 (1923): 100–12.

Žerovc, Beti. »Zelo slovenska slika«. V: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, 111–16. Ljubljana: Narodna galerija 2008.

Spletni viri

About Leo Arndt: German illustrator, etcher and printmaker (1857 - 1945) | Biography, Facts, Career, Wiki, Life. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://peoplepill.com/people/leo-arndt/.

Alois Erdtelt | Artnet. Pridobljeno 24. 9. 2021. http://www.artnet.com/artists/alois-erdtelt/.

Arndt Ewald Čeplin | UGBiH.ba. Pridobljeno 28. 9. 2021, https://ugbih.ba/2021/07/01/arndt-ewald-ceplin/.

Grohar, Ivan (1867–1911) - Slovenska biografija. Pridobljeno 24. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi216694/.

Henri Gervex – Wikipedia. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Gervex.

Hörmann, Konstantin von [Österreichisches Biographisches Lexikon]. Pridobljeno 24. 9. 2021. https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_H/Hoermann_Konstantin_1850_1921.xml.

Hribar, Ivan (1851–1941) - Slovenska biografija. Pridobljeno 24. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi240171/.

Jakopič, Rihard (1869–1943) - Slovenska biografija. Pridobljeno 24. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi246764/.

Jama, Matija (1872–1947) - Slovenska biografija Pridobljeno 24. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi247069/.

Jebačin, Anton (1850–1927) - Slovenska biografija. Pridobljeno 29. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi251488/.

Jeran, Luka (1818–1896) - Slovenska biografija. Pridobljeno 27. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi255872/.

Josip Stadler – Wikipedija. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://hr.wikipedia.org/wiki/Josip_Stadler.

Maria Slavona – Wikipedia. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Slavona.

Maximilian Liebenwein – Wikipedia. Pridobljena 28. 9. 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Liebenwein.

Mesesnel, France (1894–1945) - Slovenska biografija. Pridobljeno 27. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi362185/.

Pavel Künl - 1820–1870 - Narodna galerija. Pridobljeno 27. 9. 2021. https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1820-1870/pavel-kunl?tab=collections&authorId=511.

Pierre Puvis de Chavannes. Pridobljeno 27. 9. 2021. https://biography.yourdictionary.com/pierre-puvis-de-chavannes.

Pintar, Luka (1857–1915) - Slovenska biografija. Pridobljeno 29. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi426005/.

Rosa Pfäffinger – Wikipedia. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Pf%C3%A4ffinger.

Sammlerstempel / Signatur Christoph Roth (1840 – 1907). Pridobljeno 28. 9. 2021. http://www.kunst-und-kultur.de/index.php?Action=showCollector&cId=2969.

Sternen, Matej (1870–1949) - Slovenska biografija. Pridobljeno 24. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi611563.

Šubic, Janez ml. (1850–1889) - Slovenska biografija. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi673619/

Šubic, Jurij (1855–1890) - Slovenska biografija. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi674165/.

Upelj, Boris. Pozabljena slovenska imena tujih mest ǀ Dnevnik. Pridobljeno 23. 10. 2018. dnevnik.si/1042844436, 6. 9. 2021.

Vesel, Ferdo (1861–1946) - Slovenska biografija. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi777795/.

Volc, Josip (1869–1958) - Slovenska biografija. Pridobljeno 27. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi807939/.

Wolf, Janez (1825–1884) - Slovenska biografija. Pridobljeno 28. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi845581/.

Zorman, Ivan (1889–1957) - Slovenska biografija. Pridobljeno 27. 9. 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi876515/.

Objavljeno

2022-09-09

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>