Ljubljana 1914-1918

»Od Vas, žene in dekleta je /…/ takorekoč odvisna prihodnost«

Avtorji

  • Mojca Šorn Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.2.01

Ključne besede:

prva svetovna vojna, Ljubljana, preskrba, pomanjkanje, ženske, strategije preživetja

Povzetek

Prispevek oriše prehrambno izbiro, slabo organizacijo preskrbe, pomanjkanje in dragi-njo v času prve svetovne vojne v Ljubljani, podrobneje pa obravnava glavne naloge gospo-dinj, ki so bile usmerjene predvsem v vprašanja in dejanja, kako omiliti posledice vojnihrazmer in kako ohraniti zdravje svojih družinskih članov. Odgovori se rišejo skozi praksokoristnih nasvetov, priporočil in receptov, ki so spremljali gospodinje na njihovi vsakodnevnipoti, polni številnih obveznosti.

Literatura

Arhivski viri:

MNZS – Muzej novejše zgodovine Slovenije:

ZRP – Zbirka razglasov in plakatov 1914–1918.

NG – Narodna galerija:

Specialne zbirke: zbirka arhivsko-dokumentarnega gradiva:

NGD0628-0003 – fond Šantel / f. Avgusta st. Šantel.

SI AS – Arhiv Republike Slovenije:

SI AS 38, Deželni zbor in odbor za Kranjsko.

SI AS 448, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo.

SI_ZAL_LJU – Zgodovinski arhiv Ljubljana:

SI_ZAL_LJU/0225, Osnovna šola Ledina, Ljubljana.

SI_ZAL_LJU/0488, Cod III, Rokopisne knjige.

SI_ZAL_LJU/0489, Reg. I.

Časopisi:

Angelček: otrokom učitelj in prijatelj. Ljubljana, 1915.

Čas: znanstvena revija Leonove družbe, 1915

Delavec: glasilo delovnega ljudstva. Ljubljana, 1914, 1916–1918.

Domoljub: slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo. Ljubljana, 1915–1917.

Ilustrirani glasnik. Ljubljana, 1914–1917.

Laibacher Zeitung. Laibach = Ljubljana, 1917.

Slovenec: političen list za slovenski narod. Ljubljana, 1915, 1916, 1918.

Slovenski narod. Ljubljana, 1914–1918.

Slovenski trgovski vestnik: glasilo Slovenskega trgovskega društva Merkur. Ljubljana, 1914, 1915, 1918.

Tedenske slike. Ljubljana, 1915, 1916.

Učiteljski tovariš: glasilo avstrijskega jugoslovanskega učiteljstva. Ljubljana, 1918.

Tiskani viri in literatura:

Asprey, Robert B.. The German High Command at War. Hindenburg and Ludendorff Conduct World War I. Lincoln: Universe, 2005.

Bogataj, Janez. »'Poglej v Remčevo!'.« V: Marija Remec, Varčna kuharica. Za slabe in dobre čase sestavila v vojnem letu 1915, 7–11. Ljubljana: Družina, 2015.

Brecelj, Anton. Jetiki – boj! Opis ljudske bolezni in obrambe. Ljubljana: Nova založba, 1918.

Brodnik, Vilma. Preskrba Ljubljane z živili med 1. svetovno vojno. Diplomsko delo. Ljubljana, 1988.

Bonzon, Thierry in Belinda Davis, “Feeding the cities.” V: Jay Winter in Jean-Louis Robert (ur.), Capital Cities at War. Paris, London, Berlin: 1914–1919, 305–41. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Brecelj, Anton. Jetiki – boj! Opis ljudske bolezni in obrambe. Ljubljana: Nova založba, 1918.

Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko / Landesgesetzblatt für das Herzogtum Krain. Ljubljana / Laibach, 1914.

Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru. Dunaj, 1914.

Godina Golija, Maja. “Recepti in napotki za krizne čase. Primer slovenskega ozemlja med prvo svetovno vojno.” Etnolog 22 = 73 (2012): 65–80.

Habe, Tone. Pogled iz malega sveta (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959).

Himmelreich, Bojan. »Vsakdanje življenje v Celju v obdobju prve svetovne vojne,« Studia Historica Slovenica, št. 2-3 (2009), 469–94.

Katona, Béla. Die Volkswirtschaft Ungarns – 1912. Budapest, 1913.

Kos, Marjana. “Kaj v vsakdanje življenje prinese vojna?.” V: Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod!. Kranjska v prvem letu vélike vojne, 30–38. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2014.

Kresal, France. “Mezde in plače na Slovenskem od novele obrtnega reda 1885 do kolektivnih pogodb 1991,” Prispevki za novejšo zgodovino, št. 1-2 (1995), 7–23.

Makarovič, Gorazd. “Prehrana na Slovenskem v 19. stoletju.” Slovenski etnograf, 33/34 (1988/1990): 127–205.

Marwick, Arthur. Women at War 1914–1918. London: Croom Helm, Fontana Paperbacks in Imperial War Museum, 1977.

Milčinski, Fran. Dnevnik 1914–1920, Goran Schmidt (ur.). Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Perovšek, Jurij. “Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921.” Studia Historica Slovenica, št. 2 (2017): 559–610.

Pirc, Gustav. “Posušeno listje od robidnic kot enakovredno nadomestilo za čaj, oziroma tudi za kavo.” Slovenski narod, 16. 5. 1917, 5.

Pleterski, Janko. Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914–1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Pope, Stephen in Elizabeth-Anne Wheal. Dictionary of the First World War. Barnsley: Pen & Sword Military Classics, 2003.

Račič, Božo. “Nekaj besed o kunčjem mesu.” Delavec, 26. 8. 1916, 2.

Račič, Božo. Sušenje v gospodinjstvu. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1916.

Rauchensteiner, Manfried. “Gedächtnisort Erster Weltkrieg.” V: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band XI. Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 1. Teilband. Der Kampf um die Neuordnung Mitteleuropas. Teil 1. Vom Balkankonflikt zum Weltkrieg, Helmut Rumpler (ur.), 39–78. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2016.

Reisman, Avgust. Iz življenja med vojno. Maribor, 1939.

Remec, Marija. Varčna kuharica. Zbirka navodil za pripravo okusnih in tečnih jedi s skromnimi sredstvi. Za slabe in dobre čase sestavila v vojnem letu 1915. Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1915.

Scheer, Tamara. Die Kriegswirtschaft am Übergang von der liberal-privaten zur staatlich-regulierten Arbeitswelt. V: Helmut Rumpler (ur.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band XI. Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 1. Teilband. Der Kampf um die Neuordnung Mitteleuropas. Teil 1. Vom Balkankonflikt zum Weltkrieg, 437–84. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2016.

Selišnik, Irena. “Ženske v zaledju vojnih zubljev.” V: Peter Vodopivec in Katja Kleindienst (ur.), Velika vojna in Slovenci. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Strle, Urška. “K razumevanju ženskega dela v veliki vojni.” Prispevki za novejšo zgodovino, št. 2 (2015): 103–25.

Studen, Andrej. “Prehrana in jedilna kultura.” V: Jasna Fischer et al. (ur.), Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, 119–22. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Svoljšak, Petra in Gregor Antoličič. Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna. Z okvirnima črticama Ivana Cankarja in predgovorom Toneta Partljiča. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018.

Svoljšak, Petra. »'Tudi jaz sem pomagala do velike zmage!'. Položaj in vloga žensk na Slovenskem med 1. svetovno vojno.« V: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Celje, 30. september – 2. oktober 2004, 153–58. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.

Svoljšak, Petra. “Prva svetovna vojna in Slovenci. Zgodovinski časopis,” št. 2 (1993): 263–87.

Šarabon, V[inko]. “Svetovni promet po morju,” Čas, zv. 3 (1915), 146–57.

Šorn, Jože. “Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni vojni.” Zgodovinski časopis 35, št. 1–2 (1981): 57–81.

Šorn, Jože. Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

Šorn, Mojca. »'Naši želodci so kakor vrt, samo zeleno plava notri, pomešano z makaroni v vsaki obliki.' Prehrana prebivalcev Ljubljane v času druge svetovne vojne.« V: Socialna in kulturna zgodovina hrane, 333–51. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016.

Štepec, Marko “Naveličanost zaradi vojne je bila vsak dan večja.” V: Boštjan Olip, Dnevnik 1914–1918, 7–16. Radovljica: Mestni muzej, 2018.

Štepec, Marko. “Drobci o prehrani in življenju med prvo svetovno vojno 1914–1918.” Zgodovina v šoli, št. 1-2 (2006): 12–20.

Štepec, Marko. Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva v slovenskih deželah 1914–1918. Doktorska disertacija. Ljubljana, 2018.

Testen, Petra. “Nekaj besed o prehrani v prvi svetovni vojni.” V: Marija Remec, Varčna kuharica. Za slabe in dobre čase sestavila v vojnem letu 1915, 14–21. Ljubljana: Družina, 2015.

Thompson, Mark. The White War. Life and Death on the Italian Front (1915–1919). London: Faber and Faber, 2008.

Valant, Milan. Ljubljana od 1895 do 1941. Ljubljana: samozaložba, 1977.

Verginella, Marta. “Velika vojna med spominom in pozabo.” V: Vincenc Rajšp (ur.), Soška fronta 1915–1917. Kulturna spominjanja, 79–88. Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Verginella, Marta. “Ženske v vojni in o véliki vojni.” Prispevki za novejšo zgodovino, št. 2 (2015): 54–70.

Vrhovnik, Ivan. Trnovska župnija v Ljubljani. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1933.

Wakounig, Marija. “Ženske v prvi svetovni vojni. Znanstvenoraziskovalni desiderat slovenske historiografije.” V: Vincenc Rajšp (ur.), Soška fronta 1915–1917. Kulturna spominjanja, 43–50. Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Watson, Alexander. Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 1914–1918. London: Allen Lane, 2014.

Zemljanova, F. [Jerica]. “Za naše gospodinje. Gospodinja v vojnem času.” Domoljub, 25. 5. 1916, 288.

Zemljanova, F. [Jerica]. “Za naše gospodinje. Gospodinja v vojnem času.” Domoljub, 18. 5. 1916, 275.

Zlobec, Andrej. V viharju prve svetovne vojne. Ljubljana: samozal., 2010.

Objavljeno

2020-10-13

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>