The History of Slovenia – Sistory Portal and Copyrights

  • Katja Meden Institut Jožef Stefan
  • Mojca Šorn Inštitut za novejšo zgodovino, Privoz 11, SI-1000, Ljubljana
Keywords: copyrights, Copyright and Related Rights Act (ZASP), Slovenia, History of Slovenia – SIstory portal

Abstract

In the contribution, the authors outline the history of copyright law and present the development and theoretical framework of copyright and related rights in Slovenia. They place a special emphasis on copyright law in the digital age, manifesting it on the History of Slovenia – SIstory portal as an example of good practice, as they are convinced that without (adhering to) copyrights, all the necessary incentives for further creation in both the analogue and digital worlds are not guaranteed.

 

Author Biography

Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino, Privoz 11, SI-1000, Ljubljana

Dr., znanstvena sodelavka

References

»CC0 – No rights reserved,« CC0 – Creative Commons, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ (pridobljeno 23. 7. 2021).

»Copyright Notice,« Submissions | Contributions to Contemporary History, https://ojs.inz.si/pnz/about/submissions#authorGuidelines.

»Kazalo.« Zgodovina Slovenije – Sistotry, https://www.sistory.si/objave/kazalo.

»Okrogla miza Portal Zgodovina Slovenije – SIstory,« Zgodovina Slovenije – SIstory (Inštitut za novejšo zgodovino, 18. 3. 2010), http://hdl.handle.net/11686/1194.

»Popisi.« Zgodovina Slovenije – SIstory, https://www.sistory.si/popis.

»Uredba o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva,« Uradni list RS, št. 86/2006, člen 15.

»Zakon o varstvu arhivskega gradiva in arhivih,« Uradni list RS, št. 30/2006, člena 29 in 30.

»Žrtve II. sv.« Zgodovina Slovenije – SIstory, https://www.sistory.si/zrtve.

Archivematica: open-source digital preservation system, https://www.archivematica.org/en/.

Bahor, Stanislav »Knjižničarji in avtorske pravice,« Knjižnica. 46, št. 4 (2002): 87–123.

Bogataj Jančič, Maja. Avtorsko pravo v digitalni dobi : problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi (Ljubljana: Pasadena, 2008), 15

Brodnik, Vilma Prijavnica prispevka za objavo v reviji zgodovina v šoli. – Dokumentacija IP INZ.

Brodnik, Vilma Prijavnica prispevka za objavo v reviji zgodovina v šoli. – Dokumentacija INZ.

Center za digitalizacijo. Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva ter organizacija in plan dela Centra za digitalizacijo, 16. 12. 2020, https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/Arhiv-RS/Projekt-e-ARH-si/Resitve/CZD/KC-5.1.2_1.10_CzD_Protokol_1.4.pdf.

Chitrakar, Urša Osnove avtorskega prava – predavanje URSIL – WIPO – Pravna fakulteta, 2019, http://www.uil-sipo.si/uploads/media/URSIL_12.3.2019.PDF.

Contributions to Contemporary History, https://ojs.inz.si/pnz.

Creative Commons jurisdiction ports, https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_jurisdiction_ports (pridobljeno 23. 7. 2021).

Dokumentacija IP INZ, Vabilo na predstavitec portala Zgodovina Slovenije – SIstory.

GNU General Public License – Version 3 | Open Source Initiative, https://opensource.org/licenses/GPL-3.0.

GNU General Public License |Open Source Initiative, https://opensource.org/licenses/gpl-license.

Inštitut za novejšo zgodovino, https://www.inz.si/sl/O-institutu/ (pridobljeno 20. 5. 2021).

Jensen, Christopher "The More Things Change, the More They Stay the Same: Copyright, Digital Technology, and Social Norms," Stanford Law Review 56, no. 2 (2003): 531-70, http://www.jstor.org/stable/1229614 (pridobljeno 18. 5. 2021).

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS, https://www.cobiss.si/.

Lazarević Žarko in Igor Zemljič, Slovenski zgodovinarski indeks citiranosti - izhodišča in pomisleki, 2003, Dokumentacija IP INZ

Lemmer, Catherine. A. in Carla. P.Wale, Digital Rights Management: The Librarian's Guide (Washington, DC: Rowman & Littlefield Publishers, 2016).

Meden, Katja in Ana Cvek, »Nadgradnja Zgodovinarskega indeksa citiranosti,« Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 9 (1) (2021):216-35, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.216-235 (pridobljeno 19. 7. 2021).

O licencah – Creative Commons, https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl.

Open Journal Systems | Public Knowledge Project, https://pkp.sfu.ca/ojs/.

Pančur Andrej in Mojca Šorn, »Na začetku je bil SIstory: raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja,« v: Inštitut za novejšo zgodovino: 60 let mislimo preteklost (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2019), 47-58.

Pančur, Andrej »Metapodatki portala Zgodovina Slovenije – SIstory. Navodila za uporabo orodja za vnos metapodatkov,« Zgodovina Slovenije – SIstory, http://hdl.handle.net/11686/36151.

Pančur, Andrej in Bogomir Rožman, »Dolgotrajno ohranjanje raziskovalnih podatkov v manjših raziskovalnih infrastrukturah Uporaba odprtokodne aplikacije Archivematic,« v: Tomaž Erjavec in Darja Fišer, ur., Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia (Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016) 218-19, http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Pancur-et-al_Dolgotrajno-ohranjanje-raziskovalnih-podatkov.pdf.

Pančur, Andrej Poročilo o napredku projekta: Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities / Digitalna raziskovalna infrastruktura za umetnost in humanistiko, Murska Sobota, 30. 3. 2020. – Dokumentacija IP INZ.

Pančur, Andrej, Mojca Šorn in Jurij Hadalin, »Slovenski indeks citiranosti (SICI): Načrt izgradnje in delovanja, 2014,« Zgodovina Slovenije - SIstory https://www.sistory.si/11686/36153.

Pirc Musar, Nataša Objava popisov prebivalstva v 19. stoletju na spletu, 11. 5. 2010. - Dokumentacija INZ.

Pirc Musar, Nataša. Objava podatkov o zrtvah iz 2 svetovne vojne – IPRS, https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop/objava-podatkov-o-zrtvah-iz-2-svetovne-vojne.

Popisi prebivalstva, 1830–1931 | Zgodovinski arhiv Ljubljana, http://www.zal-lj.si/project/popisi-prebivalstva-slovenije-1830-1931-2/.

Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa in načrti dela, ki je dostopen na Zgodovina Slovenije – SIstory, https://www.sistory.si/publikacije/?menuBottom=9 (pridobljeno 14. 7. 2021).

Predavanje o avtorskih pravicah - Dr. Maja Bogataj Jančič (Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 8. 12. 2012), https://www.youtube.com/watch?v=JmspZtj4SQk.

Predavanje o avtorskih pravicah, dr. Maja Bogataj Jančič 1. del (Ljubljana, Atrij ZRC, 13. 5. 2013), https://www.youtube.com/watch?v=iPdR5zF373I.

Predavanje o avtorskih pravicah, dr. Maja Bogataj Jančič 2. del (Ljubljana, Atrij ZRC, 13. 5. 2013), https://www.youtube.com/watch?v=8Tqkmv9K-kA).

Public Domain Mark – Creative Commons, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/ (pridobljeno 23.7.2021).

Pušnik, Barbara Avtorske pravice – pravnoekonomska perspektiva: diplomsko delo (Ljubljana, 2010), 4 in 5.

Rožman, Bogomir in Andrej Pančur, Standardi za objavljene vsebine PDF publikacij na portalu SIstory: dokument za interno uporabo (verzija 3.0), 16. 12. 2019. - Dokumentacija IP INZ.

SKUPNI SPORAZUM o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4281 (pridobljeno 23. 7. 2021).

Šorn, Mojca in Jurij Hadalin, »Spletni portal SIstory: prost dostop do dosežkov slovenskega zgodovinopisja,« v: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov : zbornik prispevkov 4. skupnega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije = Open access to the achievements of Slovenian scientists : proceedings of 4th Joint Conference of the Special Libraries Section and the Academic Libraries Section of the Slovenian Library Association [Ljubljana, 27. in 28. oktober 2010]. - 103–07.

Šorn, Mojca Letno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa (IP) v letu 2011. – Dokumentacija IP INZ.

The Manifesto | Public Domain Manifesto, view-source:https://publicdomainmanifesto.org/manifesto.

The Statute of Anne: The First Copyright Statute: History of Information, https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=3389 (pridobljeno 14. 7. 2021).

Trampuž, Miha Branko Oman in Andrej Zupančič, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem (Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1997), 5.

UIL: Avtor in avtorsko delo, http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/avtorska-in-sorodne-pravice/avtor-in-avtorsko-delo/ (pridobljeno 8. 7. 2021).

UIL: Opredelitev avtorske in sorodnih pravic, http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/avtorska-in-sorodne-pravice/opredelitev-avtorske-in-sorodnih-pravic/ (pridobljeno 8. 7. 2021).

Eugen Ulmer, »Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin, 1980, §30, II, 2,« v: Trampuž, Oman in Zupančič, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, 54.

Uporaba vsebin pod licencami Creative Commons, view-source:https://vodici.fdv.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=CC#tab-3

Vodopivec, Nina. Predlog infrastrukturnega programa (IP) za obdobje 2009-2014 in poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v obdobju 2004-2008. - Dokumentacija IP INZ.

What We do – Creative Commons, https://creativecommons.org/about/.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403 (11. 7. 2021).

ZIC - Zgodovinski indeks citiranosti, https://zic.sistory.si/.

ZVDAGA - Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-NPB), https://zakonodaja.com/zakon/zvdaga (pridobljeno 11. 7. 2021).

Žrtve 1. svetovne vojne, https://zv1.sistory.si/?lang=sl.

Published
2021-10-08
Section
Articles