Organizacijsko-politična slika liberalnega tabora v letih 1891–1941

Authors

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino/Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.1.03

Keywords:

Avstro-Ogrska, Slovenci, liberalizem, Kranjska, Goriška, Štajerska, Kraljevina SHS/Jugoslavija, organizacijski in politični razvoj

Abstract

Organizacijsko-politična slika slovenskega liberalizma v polstoletju 1891–1941 po eni strani predstavlja sestavni del modernega političnega triptiha, ki je od konca 19. stoletja do konca prve svetovne vojne ustrezal stanju pri drugih avstrijskih in zahodnoevropskih narodih, in se je v svoji temeljni katoliško-liberalno-marksistični osnovi nadaljeval v čas med svetovnima vojnama. Po drugi strani prikazuje del slovenske politike, ki sta ji socialna zamejenost in premajhna oziroma upadajoča delavnost zlasti v avstrijski dobi onemogočili organizacijsko širino. Le-te skoraj do konca habsburške monarhije liberalcem ni uspelo utemeljiti v vseslovenskem obsegu. Oboje je opazno vplivalo na njihovo drugotno politično vlogo v tedanjem slovenskem prostoru. V Kraljevini SHS/Jugoslaviji so liberalci s sodelovanjem v jugoslovanski centralistični politiki občutno izboljšali svoj položaj. Na ta način so se zoperstavljali močnemu katoliškemu taboru, ki je koreninil v svojem širokem idejnopolitičnem in družbenem zaledju. V drugi polovici tridesetih let se je liberalna politična moč izčrpala in organizacijsko sesula. Liberalni tabor je izzvenel kot politični subjekt.

References

Balkovec, Bojan. Prva slovenska vlada 1918–1921. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

Balkovec, Bojan. »Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša«: volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi. Ljubljana: Zveza Zgodovinski društev Slovenije, 2011.

Bergant, Zvonko. Slovenski klasični liberalizem: idejno-politični značaj slovenskega liberalizma v letih 1891–1921. Ljubljana: Nova revija, 2000.

Borak, Neven et al. Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

Cvirn, Janez. Dunajski državni zbor in Slovenci: (1848–1918). Celje, Zgodovinsko društvo; Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Čuček, Filip. »,Slovenskiʼ prostor na Ogrskem po obnovi ustavnega življenja: značilnosti (ne)demokratizacije in (ne)pluralizacije na levi strani Mure (1861–1918).« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 1 (2009): 43–59.

Engelsfeld, Neda. Prvi parlament Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca – Privremeno narodno predstavništvo. Zagreb: Globus, 1989.

Erjavec, Fran. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Prosvetna zveza, 1928.

Gabršček, Andrej. Goriški Slovenci: narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice: II. knjiga: od leta 1901 do 1924. Ljubljana: samozaložba, 1934.

Gantar Godina, Irena. Neoslavizem in Slovenci. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.

Gantar Godina, Irena. T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem: 1895–1914. Ljubljana: Slovenska matica, 1987.

Gašparič, Jure. SLS pod kraljevo diktaturo: diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935. Ljubljana: Modrijan, 2007.

Gligorijević, Branislav. Demokratska stranka i politični odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1970.

Goropevšek, Branko. Štajerski Slovenci, kaj hočemo!: slovenska politika na Štajerskem v letih 1906–1914. Celje: Zgodovinsko društvo, 2005.

Grdina, Igor. Ivan Hribar: »jedini resnični radikalec slovenski«. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Jerič, Josip. »Narodni svet.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 144–60. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Kacin-Wohinz, Milica. Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev v letih 1921–1928: 2. knjiga. Koper: Lipa ; Založništvo tržaškega tiska, 1977.

Kranjec, Silvo. »Slovenci v Jugoslaviji.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal, France Stele, 66–108. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Kremenšek, Slavko. Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Lončar, Dragotin. Politično življenje Slovencev: od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta. Ljubljana: Slovenska matica, 1921.

Marušič, Branko. Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem 1848–1899. Nova Gorica: Goriški muzej, 2005.

Matković, Hrvoje. Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šetojanuarske diktature. Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1972.

Melik, Vasilij. Slovenci 1848–1918: razprave in članki. Maribor: Litera, 2002 [i. e. 2003].

Melik, Vasilij. Volitve na Slovenskem 1861–1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Mojega življenja pot: spomini dr. Vladimirja Ravniharja. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1997.

Nenezić, Zoran D. Masoni u Jugoslaviji (1764–1980): pregled istorije slobodnog zidarstva u Jugoslaviji : prilozi i građa. Beograd: Autorsko-izdavačka grupa »Zodne«, 1988.

Observator (Zwitter, Fran). »Bankrot slovenskega liberalizma.« Sodobnost 3, št. 7/8 (1935): 303–4.

Perovšek, Jurij. Liberalizem in vprašanje slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918–1929. Ljubljana: Modrijan, 1996.

Perovšek, Jurij. Na poti v moderno: poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Perovšek, Jurij. »Pium desiderium dr. Vekoslava Kukovca leta 1924.« Prispevki za novejšo zgodovino 54, št. 2 (2014): 79–100.

Perovšek, Jurij. »Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941.« Studia Historica Slovenica 14, št. 2–3 (2014): 291–337.

Perovšek, Jurij. Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ljubljana: Modrijan, 1998.

Perovšek, Jurij. »Slovenski liberalci in nacionalno vprašanje v letih 1931–1933.« Prispevki za novejšo zgodovino 46, št. 1 (2006): 255–76.

Perovšek, Jurij. »Vprašanje idejnega, političnega, socialnega in narodnega sobivanja v liberalni politični misli in praksi med leti 1891–1941.« Prispevki za novejšo zgodovino 51, št. 1 (2011): 93–126.

Pleterski, Janko. Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998.

Pleterski, Janko. Narodna in politična zavest na Koroškem: narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848–1914. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Pleterski, Janko. Pravica in moč za samoodločbo: med Metternichom in Badinterjem: študije, razgledi, preudarki iz petnajstletja po tretji odločitvi Slovencev. Ljubljana: Modrijan, 2008.

Prunk, Janko, Rangus, Marjetka. Sto let življenja slovenskih političnih strank: 1890–1990. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014.

Prunk, Janko, Toplak, Cirila. Parlamentarna izkušnja Slovencev. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.

Selišnik, Irena. »Zborovanja na Kranjskem v letih 1900–1913 in razmerja moči: ,Ako hočemo biti zmagovavci moramo poučevati ljudstvo po shodih …ʼ.« Zgodovinski časopis 67, št. 1–2 (2013): 86–109.

Stavbar, Vlasta. Politik Vekoslav Kukovec: politično delovanje do leta 1918. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935: prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Stiplovšek, Miroslav. Slovenski parlamentarizem 1927–1929: avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Tuma, Henrik. Iz mojega življenja: spomini, misli in izpovedi. Ljubljana: Tuma, 1997.

Vidovič-Miklavčič, Anka. Mladina med nacionalizmom in katolicizmom: pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929–1941 v jugoslovanskem delu Slovenije. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1994.

Vidovič-Miklavčič, Anka. »Zveza slovenskih kmetov v letih 1932–1935.« Zgodovinski časopis 43, št. 4 (1989): 555–69.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Zajc, Marko. »ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje: k zgodovini fizičnega nasilja v političnem boju.« Prispevki za novejšo zgodovino 54, št. 2 (2014): 101–23.

Zečević, Momčilo. Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921: od majniške deklaracije do vidovdanske ustave. Maribor, Obzorja, 1977.

Published

2017-05-30

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>