Slovenski pogled na spiritizem v dobi meščanstva

Avtorji

  • Jurij Perovšek

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.23

Ključne besede:

spiritizem, slovenski pogled, doba meščanstva, negativno vrednotenje, rudarski revirji

Povzetek

O spiritizmu, njegovem pojavu, razvoju in značilnostih so na Slovenskem v dobi meščanstva precej pisali, večkrat predavali in pozorno spremljali literaturo, ki je o njem izhajala v svetu. Na Slovenskem so ga dobro poznali. Prerez tedanje družbe in politike pokaže, da je zanj veljalo vsesplošno in večinsko odklonilno ter zasmehovalno stališče. Nanj so gledali kot na praznoverje, prevaro, znamenje psihične oporečnosti, fantazmagorijo, nedokazane pojave, prazno vero in zmoto. Katoliški avtorji so ga označili za nasprotnika vere ter sovražnika človeškega in božjega. Na liberalni strani so menili, da se ljudje k njemu zatekajo zaradi socialnih stisk, komunisti pa so v spiritizmu videli nevaren strup za delovno ljudstvo, ki mu izpodkopava razredno zavest. Spiritizmu so bili najbolj naklonjeni v rudarskih revirjih.

Literatura

– F –. »Petar Preradović.« Dom in svet 4, 1891, št. 3, 143.

– n –. Peter Preradović. Čas 12, 1918, št. 3-4, 201–03.

(Lampe, Frančišek). »Pobratimi«. Dom in svet 2, 1889, št. 1, 28–30.

(Mahnič, Anton). »Pobratimi.« Rimski katolik 1, 1889, št. 4, 416–24.

(Samotar). Nekoliko misli z Lurdskega potovanja: X. Slovenski narod 15, 1887, št. 192, 1–2.

A.(lbreht), I.(van). Nekaj o vražah in raznih skrivnostnih pojavih v življenju. Domovina 10, 1927, št. 2, 6–8.

Albreht, Ivan. Nekaj o vražah in raznih skrivnostnih pojavih v življenju: konec. Domovina 10, 1927, št. 3, 4–5.

Ami. Spiritistična sekta v zagorski dolini. Jutro 10, 1929, št. 300, 5–6.

Aškerc, Anton. Zbrano delo: osma knjiga: Pisma I. Ur. Vlado Novak. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1997.

Bartol, Vladimir. Alamut: roman. V Ljubljani: Modra ptica, 1938.

Bartol, Vladimir. O faktorjih, ki omogočajo živim organizmom smotreno reakcijo na zunanje vtise (in s tem ohranitev individua in vrste: doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1925.

Bernard, Tristan. Spiritisti. Ponedeljski Slovenec 6, 1933, št. 24, 4.

Borko, Božidar (Ignotus). Spiritizem in sodobna znanost. Življenje in svet 2, 1928, št. 2, 37–40.

Brecelj, A.(nton). O zdravstvu v preteklosti in sedanjosti. Čas 33, 1939, št. 10, 291–300.

Celestin, Fr.(an). Pobratimi. Ljubljanski zvon 9, 1889, št. 4, 244–47.

Cindrič, Alojz. Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919–1945. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Cvirnov dan: spominsko znanstveno in strokovno srečanje ob desetletnici smrti prof. dr. Janeza Cvirna. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta in Inštitut za novejšo zgodovino, 14. septembra 2023.

Čehov, A.(nton). Strašna noč. Slovenski narod 34, 1901, št. 122, 1.

D. Iz literarnega sveta: Charles Richet. Življenje in svet 10, 1936, št. 2, 26.

Doba času. Posel záhrobní: spiriticky časopis věnovaný záhadám duševním 4, 1904, 74 in sl.

Dolenc, Bogdan. Ehrlich – apologet in veroslovec. V: Edo Škulj (ur.). Ehrlichov simpozij v Rimu, 209–20. Celje: Mohorjeva družba, 2002.

Dolšak, Fr.(an). Prof. dr. med. Lapponi. Čas 1, 1907, št. 1, 38–41.

Duhovi »z onega sveta«. Življenje in svet 1, 1927, št. 48, 1168–71.

Ehrlich, Lambert. Okultizem v grških orakljih in misterijih. Bogoslovni vestnik 8, 1928, št. 3-4, 265–80.

Ehrlich, Lambert. Spiritizem. Bogoslovni vestnik 8, 1928, št. 2, 123–49.

G.(rivec), F.(ran). Neumrljivosti duše. Čas 12, 1918, št. 5, 246.

Gajski. Tajne življenja: obisk pri slavnem mediju Mariji Silbertovi. Življenje in svet 2, 1928, št. 6, 166–68.

Gilbert, Elizabeth. Big Magic: Creative Living Beyond Fear. New York: Riverhead Books, 2015.

Gilbert, Elizabeth. Eat, pray, love: One Woman՚s Search for Everything Across Italy, India and Indonesia. New York: Riverhead Books, 2006.

Gilbert, Elizabeth. Jej, moli, ljubi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014.

Gilbert, Elizabeth. Pečat stvarjenja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014.

Gilbert, Elizabeth. The Signature of All Things: a novel. New York: Viking, 2013.

Gilbert, Elizabeth. Velika čarovnija: opustimo strah in živimo ustvarjalno. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017.

Globočnik, Damir. Vodiški čudeži: zgodba o Vodiški Johanci. Radovljica: samozal., 1999.

Horman, Maksimilijan. Spiritizam: promatran po priznanjima najglasovitijih spiritista: konferencije što jih je držao u Zagrebu (1902.). Zagreb: »Antun Scholz«, 1902.

I. P. Demeter Ivanovič Mendeljejev. Dom in svet 7, 1894, št. 15, 453–54.

Janežič, Ivan (J.(anez)). O spiritizmu: kritična studija. Dom in svet 2, 1889, št. 1, 22–24; 1889, št. 2, 44–46; 1889, št. 4, 87–90; 1889, št. 5, 109–11; 1889, št. 7, 151–53; 1889, št. 9, 191–93; 1889, št. 10, 220–21; 1889, št. 11, 235–37; 1889, št. 12, 258–64.

Jarc, Evgen. Teozofska družba. Čas 2, 1908, št. 1-2, 88–89.

Juhant, Janez. Lambert Ehrlich, prerok slovenskega naroda. V Celovcu: Mohorjeva družba; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Medvode: Društvo Združeni ob Lipi sprave: Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022.

Kivešlob (Bol(j)ševik). Špiritizem v rudarskih revirjih. Enotnost 3, 1928, št. 31, 2.

Kobal, France (R. P.). Proroštva, ki se izpolnjujejo?. Slovenski narod 51, 1918, št. 73, 4.

Kristan, Etbin. Počena srca: dalje. Rdeči prapor 8, 1905, št. 50, 1–2.

Kristan, Etbin. Počena srca: konec. Rdeči prapor 8, 1905, št. 52, 1–3.

Krivic, Radovan. Kako si je razlagati stavek: vera je privatna stvar vsakega posameznika. Omladina 7, 1911, št. 10-12, 153–58.

Levstik, Vladimir. Doživljaj prepovedane ideje. Slovenski narod 42, 1909, št. 267, 1.

Melik, Vasilij. Slovenci 1848–1918: razprave in članki. Maribor: Litera, 2002 [i. e. 2003].

Ninčič, Niko. Prorokovanja, ki se ne izpolnjujejo. Slovenski narod 51, 1918, št. 78, 4.

O hipnotizmu. Čas 12, 1918, št. 6, 296.

Patchett, Ann. State of Wonder. London: Bloomsbury Publishing; New York: Harper Perennial, 2011.

Pirc, Jožko. Aleš Ušeničnik in znamenja časov: katoliško gibanje na Slovenskem od konca 19. do srede 20. stoletja. Ljubljana: Družina, 1986.

Rak, Pavel Matej. Prehod duš: slovenska knjiga mrtvih. Ljubljana: Aura, 2005.

Rakež, Jožef. Nekaj o novem »svetovnem« jeziku. Ljubljanski zvon 9, 1889, št. 8, 471–80.

Samotar. Nekoliko misli z Lurdskega potovanja: konec. Slovenski narod 15, 1887, št. 193, 1–2.

Spiritizem je prevara. Življenje in svet 13, 1939, št. 1–2, 30.

Š.(ubic), I.(van). Prof. dr. Simon Šubic. Ljubljanski zvon 23, 1903, št. 12, 744–48.

Terseglav, Franc. Seksualno vprašanje. Čas 1, 1907, št. 10, 433–45.

Travner, Vl.(adimir). Čarovništvo in čarovniški procesi. Življenje in svet 3, 1929, št. 3, 75–77.

Travner, Vlad.(imir). Vampirji in vampirski procesi. Življenje in svet 6, 1932, št. 16, 425–27.

Turner, Pavel (Ahasverus). Optimizem in pesimizem in dr. Vošnjakov roman »Pobratimi«. Slovenski narod 21, 1888, št. 295, 1–2.

U.(šeničnik), A.(leš). Almanah. Katoliški obzornik 5, 1900, št. 2, 168–74.

U.(šeničnik), A.(leš). Der Kampf um die Seele. Katoliški obzornik 4, 1900, št. 2, 188–89.

U.(šeničnik), A.(leš). Filozofija okultizma. Čas 23, 1929, št. 4, 185–87.

U.(šeničnik), A.(leš). Novo solnce. Katoliški obzornik 5, 1901, št. 3, 267–68.

Ušeničnik, A.(leš). O spiritizmu. Čas 21, 1927, št. 1, 61–62.

Ušeničnik, Aleš. Ali moderno svetovno naziranje zadovolji duha in srce?. Katoliški obzornik 3, 1899, št. 1, 1–17.

Ušeničnik, Aleš. Ali tiči v hipnotizmu kaj nadnaravnega?. Katoliški obzornik 7, 1903, št. 1, 49–55.

Ušeničnik, Aleš. Nekaj poglavij iz mistike o satanu. Katoliški obzornik 1, 1897, št. 2, 127–36.

Ušeničnik, Aleš. Spiritizem. Katoliški obzornik 8, 1904, št. 1, 47–71.

V. C. Peter Preradović. Dom in svet 5, 1892, št. 11, 481–85.

Vamberger, M.(ijo). Petar Preradović. Slovan 4, 1887, št. 23, 355–58.

Virk, Tomo. Disertacija Vladimirja Bartola in Vebrova filozofija. V: Marko Uršič (ur.). Pozabljena generacija filozofov: zbornik razprav s simpozija »O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra« na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015, 99–155. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

Vošnjak Josip. Pobratimi. Ljubljana: A.(nton) Trstenjak, 1889.

Vošnjak Josip. Pobratimi. Ljubljana: Prešernova družba, 1992.

Vošnjak, Josip. O prikaznih in duhovih. Ljubljanski zvon 2, 1882, št. 6, 340–50.

Vošnjak, Josip. Spomini. Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Z.(orec), I.(van). Dvakrat pri špiritistih. Katoliški obzornik 10, 1906, št. 2, 189–201.

Zorec, Ivan, Spiritisti. Življenje in svet 2, 1928, št. 11, 322–25.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>