Razvoj pomožnega šolstva v Sloveniji v obdobju med obema vojnama s poudarkom na pomožni šoli v Mariboru

Avtorji

  • Dunja Dobaja

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.3.03

Ključne besede:

pomožna šola, pomožni razred, Dravska banovina, Maribor

Povzetek

Prispevek prikaže razvoj pomožnega šolstva v Sloveniji v obdobju med obema vojnama: od prvega pomožnega razreda na IV. mestni deški šoli na Prulah v Ljubljani leta 1911 do razvoja samostojnih pomožnih šol v Ljubljani in Mariboru ter njihovega prizadevanja za čim širšo vključitev otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v pomožnošolski sistem, ki je s prilagojenim poukom nudil otrokom osnovnošolsko izobrazbo in možnosti za samostojno življenje. Prispevek se osredotoča na pomožno šolo v Mariboru v kontekstu splošnega prikaza pomožnega šolstva v Sloveniji v predvojnem obdobju.

Literatura

Branković, Dragoljub. »Narodne šole za slabo nadarjeno deco (Pomožne šole).« Učiteljski tovariš, 18. 9. 1930.

Dimnik, Ivan. »Razvoj pomožnega šolstva v Sloveniji in Jugoslaviji.« V: Pomen pomožnega šolstva in njegov razvoj v Jugoslaviji: ob 25 letnici pomožne šole v Ljubljani, 37–49. Ljubljana: Pomožna šola v Ljubljani, 1936.

Dimnik, Ivan. Pomožno šolstvo za slabonadarjeno deco v Jugoslaviji in drugih državah. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1930.

Lebarjeva, Anica. Oskrba manjnadarjencev. Ljubljana: Slomškova zveza, 1920.

Lebarjeva, Anica. »Pomožna šola za manj nadarjene.« V: Skrbstvena vzgoja, ur. H. Schreiner, 45–54. Ljubljana: Slovenska Šolska Matica v Ljubljani, Ljubljana, 1919.

Lebar, Anica. »Pomožnošolski otrok.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 1. 2. 1923.

Lebar, Anica. »Pomožnošolski otrok.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 1. 4. 1923.

Lebar, Anica. »Pomožnošolski otrok.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 1. 8. 1923.

Mencej, Martin. »Razvoj šolstva za duševno zaostalo in defektno deco pri Slovencih od 1918–1938.« Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko. Jubilejna številka ob 60 letnici, 1938/39.

Mencej, Martin. »Sprejem učencev v pomožni razred.« Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko, 1937/38.

Novljan, Egidija. Specialna pedagogika oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1997.

Pavčič, Marjan. »Posebno šolstvo na Slovenskem.« V: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek, 641–61. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1970.

Sagadin, Janez. »Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni prikaz osnovnega šolstva v poznejši Dravski banovini.« V: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek, 65–170. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1970.

Skala, Anton. »Pomožna šola v Razlagovi ulici.« V: Deset let drž. Slovenske osnovne in meščanske šole v Mariboru 1919–1929, ur. Drago Humek, 31, 32. Maribor: Učiteljski dom v Mariboru, 1929.

Škerlj, Božo. »Cenitev manjnadarjenih šoloobveznih otrok v Dravski banovini (brez Ljubljane in Maribora).« Evgenika: priloga Zdravniškega vestnika (posebna izdaja), februar 1937.

Vode, Angela. »Nekaj smernic o pouku in vzgoji manj nadarjenih otrok v pomožni šoli.« Popotnik: pedagoški list, 1930/31.

Vode, Angela. »Kdo ima dolžnost, skrbeti za duševno zaostale otroke?.« Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko, 1935/1936.

Objavljeno

2019-12-02

Številka

Rubrika

Razprave