Streha nad glavo Kritine stanovanjskih in gospodarskih poslopij na Krasu sredi 18. stoletja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.06

Ključne besede:

kmečka arhitektura, življensjski standard, Primorska

Povzetek

Prispevek obravnava v različnih strokah dolgoživo vprašanje o materialu, iz katerega so bile izdelane strešne kritine na kmečkih poslopjih na Krasu, in o času prevlade ter zamenjave slame, skril in korcev med 16. in 19. stoletjem. V uvodnem delu povzema in prikaže interpretativno in kronološko ohlapnost obstoječe literature. V nadaljevanju se opre na pisna pričevanja in likovne upodobitve mest in vasi na Primorskem iz zgodnjega novega veka ter pokaže njihovo delno neskladje z obstoječimi interpretacijami in dvoumnost upodobitev. V osrednjem delu so prikazani in analizirani izvirni arhivski podatki, povzeti iz nepremičninskih transakcij med kmeti, ki vsebujejo informacije o vrsti in vrednosti strešnih kritin na sedemindvajsetih stanovanjskih in trinajstih gospodarskih poslopjih v petnajstih krajih na Krasu sredi 18. stoletja. Večina teh hiš je bila prekrita s skrilami, večina gospodarskih poslopij pa s slamo. Izjemo predstavlja prevlada korcev na goriško-vipavskem koncu. S tem je podana zanesljiva časovna opora za nadaljnje raziskave.

Literatura

Ciglič, Zvona. Kamniti svet. Koper: Pokrajinski muzej, 1993.

Darovec, Darko (ur.). Stari krajepisi Istre. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1999.

Fister, Peter. Arhitektura na Krasu. V: Andrej Kranjc (ur.). Kras: pokrajina, življenje, ljudje. 251–60. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Kernel, Davor. Kamnolomstvo in kamnoseštvo na Krasu. Nova Gorica: Goriški muzej, 2003.

Križnar, Naško. Etnografska podoba Krasa. V: Andrej Kranjc (ur.). Kras: pokrajina, življenje, ljudje, 217–49. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Križnar, Naško. Odlomki iz materialne kulture na Krasu. V: Zorko Harej (idr.). Kamnita hiša: tipi in oblike. Trento: Luigi Reverdito Editore, 1984.

Lah, Ljubo. Naselbinska in stavbna dediščina Krasa. V: Andrej Kranjc (ur.). Kras: pokrajina, življenje, ljudje, 260–71. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Ledinek Lozej, Špela. Raziskave stavbarstva in bivalne culture Vipavske doline. Pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno. Traditiones 35, št. 1 (2006). 219–45.

Pagnini, Maria Paola. La casa rurale del Carso Triestino. Atti del Museo di Storia Naturale – Trieste XXV, f. 5 (1966), n. 5, 107–37.

Panjek, Aleksander. Človek, zemlja, kamen, in burja. Zgodovina kulturne krajine Krasa. Koper: Založba Annales, 2006.

Panjek, Aleksander. Gospostvo in skupnost Rihemberk v dinamičnem 16. stoletju. V: Miha Preinfalk (ur.). Grad Rihemberk. Ljubljana, Založba ZRC [v tisku].

Panjek, Aleksander. Kulturna krajina in okolje Krasa. O rabi naravnih virov v novem veku. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015.

Panjek, Aleksander. O mejnosti Goriške grofije v baroku – gospodarski in družbeni pogled. V: Ferdinand Šerbelj (ur.). Barok na Goriškem / Il Barocco nel Goriziano, 167–71. Nova Gorica: Goriški muzej, 2006.

Panjek, Aleksander. Staro jedro Devina v zgodnjem novem veku. Začarana risba iz arhiva. Kronika 63, št. 3 (2015): 475–93.

Pillon, Lucia (ur.). Gorizia, un viaggio nel tempo. L'immagine del Castello dal nostro secolo alle origini. Gorizia: Edizioni della Laguna, 1995.

Premrl, Božidar. Kamnita strešna kritina stavb na Primorskem – II Aplikativna raziskava. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Restavratorski center, 2005.

Premrl, Božidar. Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici. Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Renčelj, Stanislav in Ljubo Lah. Kraška hiša in arhitektura Krasa med očarljivostjo in vsakdanom. Koper: Libris, 2008.

Renčelj, Stanislav. Kras: kamen in življenje. Koper: Libris, 20061.

Rupel, Mirko in Branko Reisp (ur.). Valvasorjevo berilo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969.

Schöggl-Ernst, Elisabeth, Markus Leideck in Marko Medved (ur.). Johannes Clobucciarich – Leben und Werk. Rijeka in Graz: Državni arhiv u Rijeci in Steiermärkisches Landesarchiv, 2022.

Sedej, Ivan. Kmečka arhitektura na Krasu. V: Kraška hiša: vodnik po razstavi, 3–10. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1969.

Sedej, Ivan. Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, 1989.

Slokar, Ivan. Zgodovina ljubljanskih opekarn od leta 1732 do 1860. Kronika 8, št. 1 (1960): 40–50.

Tommasini, Giacomo Filippo. De' Commentari storici-geografici della Provincia dell'Istria libri otto con appendice. Di Monsig. Giacomo Filippo Tommasini Vescovo di Cittanuova. L'Archeografo Triestino. Raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e per l'Istria, vol. IV, 1837: 1–563.

Valvasor, Janez Vajkard. Topografija Kranjske 1678–1679 (Skicna knjiga). Faksimiliran natis originala iz Metropolitanske knjižnice v Zagrebu, ur. Jože Gostiša in Branko Reisp. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Valvasor, Janez Vajkard. Topographia ducatus Carnoiolae Modernae. Bogenšperk na Kranjskem 1679. Faksimirana izdaja, ur. Branko Reisp. Ljubljana in München: Cankarjeva založba – Rudolf Trofenik, 1970.

Valvasor, Johann Weikard. Die Ehre dess Hertzogthums Crain. Nürnberg: Wolfgang Moritz Endter, 1689.

Objavljeno

2024-05-08