Developing the Social Welfare System in Ljubljana after World War I, with an Emphasis on the Work of the Social Policy Section and Social Policy Office

Authors

  • Mojca Šorn Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.02

Keywords:

Ljubljana, 1918-1941, social care, Social Policy Section, Social Policy Office

Abstract

The article, based on the materials of the Ljubljana Historical Archive, deals with the social welfare system in the Slovenian capital in the period between the two world wars. It presents its establishment and the wide range of plans and activities of the city's structures, while also focusing on periods of stagnation and their consequences. It is evident that the latter, under the impression of the mentality and attitude towards the socially deprived after the upheaval, could not stop the constant work and progress of the Ljubljana city offices in the field of social welfare between 1918-1941, and especially after 1923, when a network of regulated operations was established.

References

VIRI IN LITERATURA

Arhivski viri

SI ZAL LJU – Zgodovinski arhiv Ljubljana:

SI ZAL LJU/0488, Mesto Ljubljana. Rokopisne knjige III, VIII.

SI ZAL LJU/0489, Mesto Ljubljana. Splošna mestna registratura.

SI ZAL LJU/0503, Socialno politični urad.

Časopisni viri

Slovenec, 1919, 1920, 1938, 1944.

Slovenski narod, 1920.

Literatura in tiskani viri

Adlešič, Juro. Tri leta dela za Ljubljano. Ljubljana: Tiskovni urad mestnega poglavarstva, 1939.

Anžič, Sonja. »Zgodovina socialne politike v osrednjem slovenskem prostoru do druge svetovne vojne.« V: Zgodovina socialne politike, socialnega dela in izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2005.

Anžič, Sonja. Skrb za uboge v deželi Kranjski. Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2002.

Anžič, Sonja. Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do 1918: magistrsko delo. Spodnja Besnica, 2000.

Bračič, Ajda in Bogo Zupančič. »Iščem stanovanje…1918-1941.« V: Iščem stanovanje… Sto let organizirane stanovanjske gradnje, 21–31. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2022.

Brecelj, Anton. »Zgodbe našega zdravstva in javnega skrbstva.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 437–61. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. januarja 1921. Sarajevo: Državna štamparija, 1932.

Dobaja, Dunja. Za blagor mater in otrok. Zaščita materi in otrok v letih 1919-1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Hočevar-Meglič, L. »Mestno zavetišče za onemogle na Japljevi cesti v Ljubljani.« Kronika slovenskih mest 2, št. 3 (1935): 240–41.

Keber, Katarina. »O španski bolezni.« Acta Histriae 28, št. 1 (2020): 41–58.

Kresal, France. »Socialna politika in stanovanjska zaščita po prvi svetovni vojni.« V: Zgodovina socialnega dela v Sloveniji. Med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006.

Kržišnik, Anton: Socialna politika. Zgodovina socialne politike in socialnih služb v predsocialističnih družbenih formacijah. Ljubljana: Šola za socialne delavce v Ljubljani, 1967.

Lazarević, Žarko. »Velika gospodarska kriza.« V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije (1848–1992), ur. Jasna Fischer et al., 473–84. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Loschitzky, Karel. »Bolniška strežnica.« Slovenec, 23. 2. 1919, 7.

Mali, Jana. Od hiralnic do domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008.

Natlačen, Marko. »Oblastne samouprave v Sloveniji.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 339–57. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Pantar, Primož. Zgodovina boja z revščino na Slovenskem: diplomski delo. Ljubljana, 1996.

Pet let dela za Ljubljano. Ljubljana: Tiskovni referat mestne občine, 1940.

Petrič, Karel. »Higiena mesta Ljubljane.« Kronika mestne občine Ljubljanske I, št. 2 (1934): 128–32.

Pipp, Lojze. »Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske.« Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 66–72.

Primožič, Marija. Varstvo otrok in mladine od 1916–1945 leta v Ljubljani: diplomska naloga. Ljubljana, 1992.

Ravnik, Mojca. Galjevica. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1981.

Reichs-Gesetz-Blatt für Kaiserthum Oesterreich, št. 105, 1863.

Socialno zdravstvo avtonomnega mesta Ljubljane v letu 1930. Ljubljana: Mestno načelstvo, 1931.

Spezialortsrepertorium der Österreichischen Länder. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. VI. Krain: Spezialortsrepertorium von Krain. Wien: Verlag der Deutschösterreichischen Staatsdruckerei, 1919.

Studen, Andrej. »Delavec njegov še stanovanja nima, lastnega že tako ni misliti«. Reševanje stanovanjskega vprašanja delavstva v Ljubljani in Mariboru od druge polovice 19. st. do začetka druge svetovne vojne.« V: Zgodovina socialnega dela v Sloveniji. Med družbenimi gibanji in političnimi sistemi, 143–51. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006.

Studen, Andrej. »Modernizacija načina življenja.« V: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije (1848–1992), ur. Jasna Fischer et al., 495–509. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Šorn, Mojca. »Socialno skrbstvo v Ljubljani med prvo svetovno vojno in v desetletju po njej.« Kronika 71, št. 1 (2023): 161–72.

Šorn, Mojca. Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.

Uradni list deželne vlade za Slovenijo, št. 47, 4. 5. 1921.

Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 14, 14. 2. 1922.

Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 77, 21. 7. 1922.

Uratnik, Filip. »Naše delavstvo in naša delavska zakonodaja.« V: Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Uratnik, Filip. »Socialno skrbstvo in socialna zakonodaja.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 461–83. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Vogelnik, Adolf. »Donesek k stanovanjskemu vprašanju Ljubljane.« Tehnika in gospodarstvo 5 (1939): 23–33.

Vogelnik, Adolf. »Stanovanjske razmere v delavskih kolonijah na področju mesta Ljubljane.« Kronika slovenskih mest 5, št. 1 (1938): 43–48.

Published

2023-10-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>