Part-Time Farmers and the Socialist State

Integrated Peasant Economy in Slovenia Between 1957 and 1965

  • Lev Centrih Inštitut za civilizacijo in kulturo v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Keywords: integrated peasant economy, self-exploitation, socialism, self-management, cooperation, agriculture

Abstract

The article deals with the phenomenon of increasing employment of farm workers outside their households in Slovenia in the period before the economic reform in 1965. Due to the decentralization and gradual release of market mechanisms in the economy, farmers were given a number of opportunities at the time to combine their incomes. The economic activities of this working population, on the one hand, benefited companies and the national economy as a whole by delaying investments in housing and rising wages, while on the other hand these workers were problematic due to the exhaustion and poorer labour productivity. The attitude of politicians, managers and scientists towards the part time farmers, therefore, was not unequivocal.

References

Arhivski viri

SI AS, Arhiv Republike Slovenije:

SI AS 1589, CK ZKS.

SI AS 1589/IV, CK ZKS.

Časopisni članki

Delo, 15.5. 1960. »Mali oglasi.«

Delo, 27. 11. 1959. »Zdravstveno zavarovanje na vasi.«

Petek, Jože. »Pokojnine že – a prispevki?« Delo – Sobotna priloga, 19. 4. 1969.

Petek, Jože. »Zadružno in še vedno njihovo.« Delo, 5. 12. 1959.

Počrvina, Miha. »Zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev.« Dolenjski list, 4. 2. 1960.

Literatura

Barbič, Ana. Kmetov vsakdan: položaj in prihodnost družinskih kmetij na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1990.

Bernstein, Henry. Class Dynamics of Agrarian Change. Hallifax in Winnipig: Fernwood Publishing, 2010.

Centrih, Lev. »‟Maribor ob morju.” Zveza komunistov Slovenije in vprašanje poselitve Koprskega okraja v letih 1945 – 1965.« Dve domovini, 50 (2019): 147–62.

Chayanov, Alexander Vasilevich. »Peasant Farm Organization.« V: A. V. Chayanov on The Theory of Peasant Economy, Daniel Thorner, Basile Kerblay in R. E. F. Smith (ur.), 29–269. Homewood: The American Economic Association, 1966.

Čepič, Zdenko. Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji 1945–1948. Maribor: Obzorja, 1995.

Čepič, Zdenko. »Oris pojavnih oblik kmetijske politike v letih 1945–1960.« V: Preteklost sodobnosti: izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine, Zdenko Čepič (ur.), 175–88. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 1999.

Kardelj, Edvard. O nalogah naše zadružne politike. Diskusija na plenumu Glavne zadružne zveze FLRJ. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1956.

Kardelj, Edvard. Problemi socialistične politike na vasi. Ljubljana: Cankarjeva založba in Glavna zadružna zveza Slovenije, 1959.

Klemenčič, Vladimir. »Problemi mešane strukture gospodinjstev in kmečkih gospodarstev v Sloveniji.« Geografski vestnik, 40 (1968): 19–52.

Klemenčič, Vladimir. »Regionalni procesi in kmetijstvo v Sloveniji.« Teorija in praksa 4 (1965): 604–14.

Kovačič, Matija. Tipi kmetij v Sloveniji in njihove značilnosti. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1983.

Lazarević, Žarko. »Kmetje in zasebni gospodarski interes po letu 1945.« V: Nečakov zbornik. Procesi, teme in dogodki 19. in 20. stoletja, Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec in Božo Repe (ur.), 399–417. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018.

Lazarević, Žarko. »Integriranje dohodkov v kmečki ekonomiji v dobi industrializacije.« V: Preživetje in podjetnost. Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes, Aleksander Panjek in Žarko Lazarević (ur.), 189–215. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018.

Levstik, Jože. »Ekonomska in družbena problematika polproletariata v SR Sloveniji.« Poročilo Skladu Borisa Kidriča, 4 deli. Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 1964.

Marx, Karl. Kapital. Kritika politične ekonomije. Celotni proces kapitalistične produkcije, 3. zvezek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973.

Panjek, Aleksander, Jesper Larsson in Luca Mocarelli, ur. Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia and Beyond. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

Panjek, Aleksander. »Od kmečke trgovine do integrirane kmečke ekonomije.« V: Preživetje in podjetnost. Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes, Aleksander Panjek in Žarko Lazarević (ur.), 15–50. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018.

Veselinov, Dragan. Sumrak seljaštva. Beograd: Ekonomika, 1987.

Published
2020-10-13