Kaj, kako, zakaj? Oris odnosa države do kmetijstva in kmetov v zgodnjem jugoslovanskem socializmu, 1945–1953 (poudarek na Sloveniji)

Avtorji

  • Zdenko Čepič znanstveni svetnik v pokoju

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.33

Ključne besede:

kmetijstvo, kmetijska politika, socializem, agrarna reforma, kolektivizacija, preskrba prebivalstva

Povzetek

V preglednem članku avtor predstavlja ključne dejavnike s področja zakonskih določil, ki so oblikovale kmetijsko politiko zgodnjega socializma v Jugoslaviji (1945–1953). Pri tem je poudarek na dogajanju na področju kmetijstva v Sloveniji. Avtor predstavi agrarno vprašanje (vprašanje zemlje in njene lastnine) in kmetijsko vprašanje (odnos oblasti do kmeta kot družbene in poklicne skupine). Predstavi agrarno reformo v Sloveniji (1945–1948), njene vplive (posledice) in posege oblasti v kmetijstvo zaradi preskrbe prebivalstva. Med te posege je sodila kolektivizacija kmetijstva po zgledu kolhozov v Sovjetski zvezi. Celoten odnos oblasti do kmetijstva je na eni strani koreninil v pragmatičnih razlogih glede preskrbe prebivalstva, po drugi strani pa so bili ti razlogi politični oziroma ideološki.

Literatura

Abditus [Albin Prepeluh]. Problemi malega naroda. Ljubljana: Slovenska socijalna matica, 1918.

Brezigar, Milko. Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva. Celje: Omladina, 1918.

Centrih, Lev in Polona, Sitar. Pol kmet, pol proletarec: integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945–1991, Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023.

Čepič, Zdenko. Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji 1945–1945. Maribor: Založba Obzorja, 1985.

Čepič, Zdenko. Kmetje in zadružništvo v pogledih Edvarda Kardelja. V: Alojz Cindrič (ur.). Čarnijev zbornik mednarodnih družboslovnih in humanističnih razprav=A Festschrift for Ludvik Čarni, studies in social and humanities sciences, 325–36. Ljubljana: Filozofska fakulteta=Faculty of Arts, 1998.

Čepič, Zdenko. Oris načel zagotovljene preskrbe v Jugoslaviji. Prispevki za novejšo zgodovino 39, št. 2 (1999): 157–68.

Čepič, Zdenko. Povojni beg z zemlje: notranje migracije v Sloveniji 1945–1960. Zgodovinski časopis 45, št. 1 (1991): 85–106.

Čepič, Zdenko. Spor z Informbirojem in jugoslovanska kmetijska politika. V: Jasna Fischer (ur.). Jugoslavija v hladni vojni: zbornik z znanstvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana, 8. –9. maj 2000, 319–38. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Toronto: University, 2004.

Čepič, Zdenko. Zakonske osnove racionirane preskrbe v Jugoslaviji 1945–1948. Prispevki za novejšo zgodovino 37, št. 2 (1997): 451–61.

Gaćeša, Nikola. Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Novi sad: Matica srpska,1984.

Himmelreich, Bojan. Pike, špekulanti in Trumanova jajca: preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945–1953. Celje: Zgodovinski arhiv, 2008.

Ilešič, Svetozar. Agrarna prenaseljenost Slovenije. Tehnika in gospodarstvo 6, št. 3–4 (1940): 60–70.

Kardelj, Edvard. Kmetijsko zadružništvo v planskem gospodarstvu. Problemi naše socialistične graditve, knjiga I. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956.

Kidrič, Boris. Nekaj izkušenj iz prvega leta petletnega plana. V: Zbrano delo, III. Knjiga, 312–17. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978.

Stipetić, Vladimir. Agrarna reforma i kolonizacija u FNRJ 1945–1948. Zagreb: JAZU, 1954.

Šifrer, Živko. Demografski razvoj kmečkega prebivalstva v Sloveniji, Prikazi in študije, 8, 1962, 10–11.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>