Population Censuses 1857–1931

Presentation of the Source, Data, and Analysis

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.3.01

Keywords:

population censuses, source analysis, databases, Austria-Hungary, Kingdom of the SHS/Yugoslavia

Abstract

In the following article, the author focuses on the historical population censuses in the Habsburg Monarchy and the Kingdom of SHS/Yugoslavia. She begins by introducing the legislation and the census method and then analyses the individual censuses and census headings. The final part of the article is devoted to a critical review of the collection and analysis of census data. It explores what the new digital data processing methods allow for and focuses on the importance of methodology.

Author Biography

  • Neja Blaj Hribar, Institute of contemporary history; University of Ljubljana - Faculty of Arts

    Research Assistant

References

Anžič, Sonja. Skrb za uboge v deželi Kranjski. Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918 Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2002.
Anžič-Kemper, Sonja. »Priprave, potek in izvedba štetja prebivalstva leta 1857. Primer Ljubljane,« v: Prvi moderni popis stanovništva u Istri = Il primo censimento demografico moderno in Istria = Prvi moderni popis prebivalstva v Istri, ur. Aleksej Kalc, 45-58 (Koper = Capodistria: Histria Editiones; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2012).
Cergol Paradiž, Ana in Selišnik, Irena. »Soproge slovenske elite v Ljubljani in Trstu.« Prispevki za novejšo zgodovino 59, št. 2 (2018): 51-84.
Cvirn, Janez. »Vojaška konskripcija leta 1770/71,« v: Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910. Jezik, narodnost, meja, ur. Barbara Šterbenc Svetina Petra Kolenc, in Matija Godeša, 9-24. Ljubljana: Založba ZRC, 2012).
Edmund, Jenifer. »Will Historians Ever Have Big Data?« v: Computational History and Data-Driven Humanities: Second IFIP WG 12.7 International Workshop, CHDDH 2016, Dublin, Ireland, May 25, 2016, Revised Selected Papers, ur. Bojan Bozic, Gavin Mendel-Gleason, Christophe Debruyne in Declan O'Sullivan, (Springer: Cham, 2016): 91-105. Pridobljeno 15. 6. 2022 https://doi.org/10.1007/978-3-319-46224-0_9
Fisher, Jasna. »O virih za gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev od Sredine 19. stoletja do prve svetovne vojne.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 23, št. 1-2 (1983): 31-45.
Göderle, Wolfang. »Administration, science, and the State: The 1869 Population Census in Austria-Hungary«, Austrian History Yearbook 47 (2016), 61-88. Pridobljeno 15. 2. 2020. https://doi.org/10.1017/S0067237816000072
Hubbard, William H. »Städtische Haushaltstruktur um di Mitte des 19. Jahrhundert,« v: Moderne Stadtgeschichte, ur. Wilhelm Heinz Schröder, 198-216.
Ilievski, Borče. »Turci u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Demografska analiza na osnovu popisa stanovništva 1921. I 1931,« Istorija 20. veka 36, št. 1 (2018): 35-54.
Janjetović, Zoran . Deca careva, pastorčad kraljeva : nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.
Kalc, Aleksej. »Demografija mest pred moderno statistiko, s posebnim poudarkom na 18. stoletju in vprašanju urbanega priseljevanja«, Acta Histrie 14, št. 2 (2006): 363-392.
Krašovec, Teja. »Primorski priseljenci v Ljubljani – v luči popisa prebivalstva iz leta 1928,« Arhivi 35, št 1 (2012): 91-104
Leban, Vladimir, »Doseljevanje v Ljubljano.« Geografski vestnik XVIII, št. 1–4 (1946): 60–93..
Pančur, Andrej. »Družinske in bivanjske razmere starejših na dolenjskem leta 1869: analiza popisov prebivalstva,« v: Starost - izzivi historičnega raziskovanja, ur. Mojca Šorn (Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017): 163-192.
Pančur, Andrej. »Popisi prebivalstva Slovenije 1830–1931 Orodje za transkribiranje historičnih demografskih podatkov«. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. Pridobljeno 20. 9. 2019. http://nl.ijs.si/jtdh16/JTDH-2016-Proceedings.pdf .
Pipp, Lojze. »O zgodovini statistike, ljudskih štetij in popisov prebivalstva.« Kronika slovenskih mest 1, št. 3 (1934): 195-201.
Selišnik Irena. »Status državljanstva ob nastanku nove Države SHS. Strategije izbire.« Zgodovinski časopis 75, št. 3-4 (2021), .476–491.
Stergar, Rok in Scheer, Tamara. »Ethnic boxes: the unintended consequences of Habsburg bureaucratic classification.« Nationalities Papers, 46, št. 4 (2018), 575-591, https://doi.org/10.1080/00905992.2018.1448374
Studen, Andrej. »Moderni avstrijski popisi prebivalstva 1857–1910,« v: Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910. Jezik, narodnost, meja, ur. Barbara Šterbenc Svetina Petra Kolenc, in Matija Godeša, 25-36. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
Studen, Andrej. »Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 kot tehnologija dodeljevanje naslovov in sredstvo socialnega discipliniranja«, v: Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom, ur. Miha Preinfalk in Boris Golec, 435-449. Ljubljana : ZRC SAZU, 2018.
Studen, Andrej. »Popis prebivalstva - neizmerno velik zaklad Zgodovinskega arhiva Ljubljana.« Arhivi 22 (1999): 187-190.
Studen, Andrej. Pedenarca, Ksel, Kelnerca, Žnidar: socialnozgodovinska analiza strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910 (Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana)
Studen, Andrej. Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: Studia humanitatis, ŠKUC, 1995.
Sturman, Roberto (Robi). »Matična služba in občinski popisi prebivalstva v Trstu (1859–1875).« Kronika 67, št. 3 (2019): 497-512.
Teibenbacher, Peter, Kramer, Diether in Wolfgang Göderle. »An Inventory of Austrian Census Materials, 1857-1910. Final Report.« Mosaic Working Paper wp2012-007, Dezember 2012. Pridobljeno 28. januar 2019, https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/sites/default/files/downloads/publications/mosaicWP/MOSAIC-WP-2012-007.pdf
Valenčič, Vlado. »Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva po ljudskem štetju 1880.« Zgodovinski časopis 34, št. 3-4 (1974):287-319.
van Leeuwen, Marco H.D. in Maas, Ineke. Hisclass; a historical international social class scheme. (Leuven: Leuven University Press, 2011).
Verginella, Marta. »Fran Zwitter in demografska zgodovina,« v: Zwittrov zbornik. Ob stoletnici rojstva zgodovinarja dr. Frana Zwittra (1905-1988). Ljubljana: Zbirka zgodovinskega časopisa 31, 2005. 27-34.
Wyatt, Sally. "What Are We Talking about When We Talk about Data in the Humanities?" (DARIAH 2019). https://www.youtube.com/watch?v=fmziX4lHBoc Dostopano 20. 07. 2019.
Zwitter, Fran. Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih dni. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1936.

Published

2022-11-02

Issue

Section

Articles