Population Censuses 1857–1931

Presentation of the Source, Data, and Analysis

Keywords: population censuses, source analysis, databases, Austria-Hungary, Kingdom of the SHS/Yugoslavia

Abstract

In the following article, the author focuses on the historical population censuses in the Habsburg Monarchy and the Kingdom of SHS/Yugoslavia. She begins by introducing the legislation and the census method and then analyses the individual censuses and census headings. The final part of the article is devoted to a critical review of the collection and analysis of census data. It explores what the new digital data processing methods allow for and focuses on the importance of methodology.

Author Biography

Neja Blaj Hribar, Institute of contemporary history; University of Ljubljana - Faculty of Arts

Research Assistant

References

Anžič, Sonja. Skrb za uboge v deželi Kranjski. Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918 Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2002.
Anžič-Kemper, Sonja. »Priprave, potek in izvedba štetja prebivalstva leta 1857. Primer Ljubljane,« v: Prvi moderni popis stanovništva u Istri = Il primo censimento demografico moderno in Istria = Prvi moderni popis prebivalstva v Istri, ur. Aleksej Kalc, 45-58 (Koper = Capodistria: Histria Editiones; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2012).
Cergol Paradiž, Ana in Selišnik, Irena. »Soproge slovenske elite v Ljubljani in Trstu.« Prispevki za novejšo zgodovino 59, št. 2 (2018): 51-84.
Cvirn, Janez. »Vojaška konskripcija leta 1770/71,« v: Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910. Jezik, narodnost, meja, ur. Barbara Šterbenc Svetina Petra Kolenc, in Matija Godeša, 9-24. Ljubljana: Založba ZRC, 2012).
Edmund, Jenifer. »Will Historians Ever Have Big Data?« v: Computational History and Data-Driven Humanities: Second IFIP WG 12.7 International Workshop, CHDDH 2016, Dublin, Ireland, May 25, 2016, Revised Selected Papers, ur. Bojan Bozic, Gavin Mendel-Gleason, Christophe Debruyne in Declan O'Sullivan, (Springer: Cham, 2016): 91-105. Pridobljeno 15. 6. 2022 https://doi.org/10.1007/978-3-319-46224-0_9
Fisher, Jasna. »O virih za gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev od Sredine 19. stoletja do prve svetovne vojne.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 23, št. 1-2 (1983): 31-45.
Göderle, Wolfang. »Administration, science, and the State: The 1869 Population Census in Austria-Hungary«, Austrian History Yearbook 47 (2016), 61-88. Pridobljeno 15. 2. 2020. https://doi.org/10.1017/S0067237816000072
Hubbard, William H. »Städtische Haushaltstruktur um di Mitte des 19. Jahrhundert,« v: Moderne Stadtgeschichte, ur. Wilhelm Heinz Schröder, 198-216.
Ilievski, Borče. »Turci u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Demografska analiza na osnovu popisa stanovništva 1921. I 1931,« Istorija 20. veka 36, št. 1 (2018): 35-54.
Janjetović, Zoran . Deca careva, pastorčad kraljeva : nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.
Kalc, Aleksej. »Demografija mest pred moderno statistiko, s posebnim poudarkom na 18. stoletju in vprašanju urbanega priseljevanja«, Acta Histrie 14, št. 2 (2006): 363-392.
Krašovec, Teja. »Primorski priseljenci v Ljubljani – v luči popisa prebivalstva iz leta 1928,« Arhivi 35, št 1 (2012): 91-104
Leban, Vladimir, »Doseljevanje v Ljubljano.« Geografski vestnik XVIII, št. 1–4 (1946): 60–93..
Pančur, Andrej. »Družinske in bivanjske razmere starejših na dolenjskem leta 1869: analiza popisov prebivalstva,« v: Starost - izzivi historičnega raziskovanja, ur. Mojca Šorn (Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017): 163-192.
Pančur, Andrej. »Popisi prebivalstva Slovenije 1830–1931 Orodje za transkribiranje historičnih demografskih podatkov«. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. Pridobljeno 20. 9. 2019. http://nl.ijs.si/jtdh16/JTDH-2016-Proceedings.pdf .
Pipp, Lojze. »O zgodovini statistike, ljudskih štetij in popisov prebivalstva.« Kronika slovenskih mest 1, št. 3 (1934): 195-201.
Selišnik Irena. »Status državljanstva ob nastanku nove Države SHS. Strategije izbire.« Zgodovinski časopis 75, št. 3-4 (2021), .476–491.
Stergar, Rok in Scheer, Tamara. »Ethnic boxes: the unintended consequences of Habsburg bureaucratic classification.« Nationalities Papers, 46, št. 4 (2018), 575-591, https://doi.org/10.1080/00905992.2018.1448374
Studen, Andrej. »Moderni avstrijski popisi prebivalstva 1857–1910,« v: Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910. Jezik, narodnost, meja, ur. Barbara Šterbenc Svetina Petra Kolenc, in Matija Godeša, 25-36. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
Studen, Andrej. »Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 kot tehnologija dodeljevanje naslovov in sredstvo socialnega discipliniranja«, v: Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom, ur. Miha Preinfalk in Boris Golec, 435-449. Ljubljana : ZRC SAZU, 2018.
Studen, Andrej. »Popis prebivalstva - neizmerno velik zaklad Zgodovinskega arhiva Ljubljana.« Arhivi 22 (1999): 187-190.
Studen, Andrej. Pedenarca, Ksel, Kelnerca, Žnidar: socialnozgodovinska analiza strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910 (Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana)
Studen, Andrej. Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: Studia humanitatis, ŠKUC, 1995.
Sturman, Roberto (Robi). »Matična služba in občinski popisi prebivalstva v Trstu (1859–1875).« Kronika 67, št. 3 (2019): 497-512.
Teibenbacher, Peter, Kramer, Diether in Wolfgang Göderle. »An Inventory of Austrian Census Materials, 1857-1910. Final Report.« Mosaic Working Paper wp2012-007, Dezember 2012. Pridobljeno 28. januar 2019, https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/sites/default/files/downloads/publications/mosaicWP/MOSAIC-WP-2012-007.pdf
Valenčič, Vlado. »Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva po ljudskem štetju 1880.« Zgodovinski časopis 34, št. 3-4 (1974):287-319.
van Leeuwen, Marco H.D. in Maas, Ineke. Hisclass; a historical international social class scheme. (Leuven: Leuven University Press, 2011).
Verginella, Marta. »Fran Zwitter in demografska zgodovina,« v: Zwittrov zbornik. Ob stoletnici rojstva zgodovinarja dr. Frana Zwittra (1905-1988). Ljubljana: Zbirka zgodovinskega časopisa 31, 2005. 27-34.
Wyatt, Sally. "What Are We Talking about When We Talk about Data in the Humanities?" (DARIAH 2019). https://www.youtube.com/watch?v=fmziX4lHBoc Dostopano 20. 07. 2019.
Zwitter, Fran. Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih dni. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1936.
Published
2022-11-02
Section
Articles