Socialni program KNS/SLS skozi prizmo Slovenskega naroda (1890-1914)

  • Neja Blaj Hribar Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary history
Keywords: ideološki boj, Kranjska, socialni program, časopisi, politika

Abstract

Konec 19. stoletja je na Kranjskem prišlo do dokončne ločitve med ideološkimi bloki. Politični boji, ki so bili najbolj očitni v dnevnem časopisju, so postali del političnega vsakdana. Članek se osredotoča na socialni progam in organizacijo Katoliške narodne stranke ter kako so ju želeli prikazati v liberalnem Slovenskem narodu.

Author Biography

Neja Blaj Hribar, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary history
uni. dipl.  zgodovinarka in literarna komarativistka, strokovna sodelavka

References

Bergant, Zvonko. Kranjska med dvema Ivanoma: idejno-politično soočenje slovenskega političnega katolicizma in liberalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ljubljana: Inštitut za globalne politične študije, 2004.

Blaj Hribar, Neja. »'Ločitev škofa-duhovnika in škofa-politika ni iznajdba tega peklenskega slovenskega liberalizma.' Duhovščina in Rimskokatoliška cerkev v publicističnih in literarnih delih Slovenskega naroda (1890–1914).« Zgodovina za vse 21, št. 2 (2014): 19–31.

Boršnik, Marja. »Opombe.« V: Ivan Tavčar, Zbrano delo, 7. knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958.

Dragoš, Srečo. »‘Do skrajnosti za sveto stvar!’.« Družboslovne razprave 14, št. 27/28 (1998): 121–33.

Erjavec, Fran. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Prosvetna zveza, 1928.

Gestrin, Ferdo in Melik, Vasilij. Slovenska zgodovina. Od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Judson, Pieter M. The Habsburg empire. The new History. Cambridge in London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

Lukan, Walter. »Socialni katolicizem v Avstriji in pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja.« V: Missiev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 7–17. Celje: Mohorjeva družba, 1988.

Melik, Vasilij. »Družbene razmere v ljubljanski škofiji v drugi polovici 19. stoletja.« V: Missiev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 84–94. Celje: Mohorjeva družba, 1988.

Melik, Vasilij. »Jeglič in slovenska politika do leta 1918.« V: Jegličev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 621–8. Celje: Mohorjeva družba, 1991.

Melik, Vasilij. »Slovenski liberalni tabor in njegovo razpadanje.« V: Slovenci 1848–1918: razprave in članki, ur. Viktor Vrbnjak, 637–42. Maribor: Litera, 2002.

Pelikan, Egon. »Interpretacije ‘posameznika, družbe in naroda’ znotraj ideologije političnega katolicizma na Slovenskem.« Acta Histriae 17, št. 1-2 (2009), 307–20.

Perovšek, Jurij. Na poti v moderno. Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Pleterski, Janko. Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998.

Pirc, Jožko. »Utopija 'nove krščanske družbe'?« V: Cerkev, kultura in politika, 1890–1941, ur. France M. Dolinar, Joža Mahnič in Peter Vodopivec, 107–20. Ljubljana: Slovenska matica, 1993.

Prijatelj, Ivan. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895, zvezek 5. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Selišnik, Irena. »Vstop množic v polje političnega na prelomu 20. stoletja na Slovenskem.« Historični seminar 12 (2016): 65–85.

Vreg, France. Feljton. Novinarske, polliterarne in literarne oblike na Slovenskem. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002.

Zajc, Marko in Polajnar, Janez. Naši in vaši. Iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2012.

Published
2017-05-30