The KNS/SLS Social Programme Through the Prism of the Slovenski Narod Newspaper (1890-1914)

Authors

  • Neja Blaj Hribar Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary history

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.1.05

Keywords:

ideological struggle, Carniola, social programme, politics, newspaper

Abstract

By the end of the 19th century, the Slovenian »party« in Carniola had split into ideological blocks. Political disputes, most apparent in daily newspapers, became a part of the everyday political life. The following article focuses on the social programme and organisation of the Catholic National Party (Katoliško narodna stranka), and on how they were seen by the liberal daily newspaper Slovenski narod.

Author Biography

  • Neja Blaj Hribar, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary history
    uni. dipl.  zgodovinarka in literarna komarativistka, strokovna sodelavka

References

Bergant, Zvonko. Kranjska med dvema Ivanoma: idejno-politično soočenje slovenskega političnega katolicizma in liberalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ljubljana: Inštitut za globalne politične študije, 2004.

Blaj Hribar, Neja. »'Ločitev škofa-duhovnika in škofa-politika ni iznajdba tega peklenskega slovenskega liberalizma.' Duhovščina in Rimskokatoliška cerkev v publicističnih in literarnih delih Slovenskega naroda (1890–1914).« Zgodovina za vse 21, št. 2 (2014): 19–31.

Boršnik, Marja. »Opombe.« V: Ivan Tavčar, Zbrano delo, 7. knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958.

Dragoš, Srečo. »‘Do skrajnosti za sveto stvar!’.« Družboslovne razprave 14, št. 27/28 (1998): 121–33.

Erjavec, Fran. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Prosvetna zveza, 1928.

Gestrin, Ferdo in Melik, Vasilij. Slovenska zgodovina. Od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Judson, Pieter M. The Habsburg empire. The new History. Cambridge in London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

Lukan, Walter. »Socialni katolicizem v Avstriji in pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja.« V: Missiev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 7–17. Celje: Mohorjeva družba, 1988.

Melik, Vasilij. »Družbene razmere v ljubljanski škofiji v drugi polovici 19. stoletja.« V: Missiev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 84–94. Celje: Mohorjeva družba, 1988.

Melik, Vasilij. »Jeglič in slovenska politika do leta 1918.« V: Jegličev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, 621–8. Celje: Mohorjeva družba, 1991.

Melik, Vasilij. »Slovenski liberalni tabor in njegovo razpadanje.« V: Slovenci 1848–1918: razprave in članki, ur. Viktor Vrbnjak, 637–42. Maribor: Litera, 2002.

Pelikan, Egon. »Interpretacije ‘posameznika, družbe in naroda’ znotraj ideologije političnega katolicizma na Slovenskem.« Acta Histriae 17, št. 1-2 (2009), 307–20.

Perovšek, Jurij. Na poti v moderno. Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Pleterski, Janko. Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998.

Pirc, Jožko. »Utopija 'nove krščanske družbe'?« V: Cerkev, kultura in politika, 1890–1941, ur. France M. Dolinar, Joža Mahnič in Peter Vodopivec, 107–20. Ljubljana: Slovenska matica, 1993.

Prijatelj, Ivan. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895, zvezek 5. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Selišnik, Irena. »Vstop množic v polje političnega na prelomu 20. stoletja na Slovenskem.« Historični seminar 12 (2016): 65–85.

Vreg, France. Feljton. Novinarske, polliterarne in literarne oblike na Slovenskem. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002.

Zajc, Marko in Polajnar, Janez. Naši in vaši. Iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2012.

Published

2017-05-30