Wives of the Slovenian Elite in Ljubljana and Trieste

  • Ana Cergol Paradiž, Dr. University of Ljubljana
  • Irena Selišnik, Dr. Department of History, University of Ljubljana
Keywords: elites, nationalism, wedding strategies, women, Triest, Ljubljana

Abstract

By considering contemporary Slovene newspapers, literary texts and ego documents from the turn of the 20th century, the article tries to analyze the discourse of the members of the Slovene elite about “proper marriage”, especially how they discussed marriages with women of other national, social and generational origin. By analyzing a sample of married couples from Ljubljana and Trieste that were part of Slovene elites the article also tries to reconstruct real marriage choices and how often these choices transcended national, social and generational boundaries.

Author Biographies

Ana Cergol Paradiž, Dr., University of Ljubljana

Asstant professor

Irena Selišnik, Dr., Department of History, University of Ljubljana

Assitant professor

References

Alešovec, Jakob. Ljubljanske slike: podoba ljubljanskegasveta pod drobnogledom. Ljubljana: samozal., 1879.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised edition London: Verso, 2006.

Bayly, C.A. The Birth of the Modern World 1780-1914. Oxford: Blackwell publishers, 2003.

Bogataj Gradišnik, Katarina. »Ženski roman v evropskem sentimentalizmu in v slovenski literaturi 19. stoletja.« Primerjalna književnost 12 (1989): 23-41.

Brix, Emil. »Številčna navzočnost nemštva v južnoslovanskih kronovinah Cislitvanije med leti 1848 do 1918. Problemi narodnostne statistike.« Zgodovinski časopis 41, št. 2 (1987): 297-308.

Bruckmüller, Ernst. »Nove raziskave zgodovine avstrijskega meščanstva.« Zgodovinski časopis 45, št. 3 (1991): 369-91.

Cvirn, Janez. »Brez svoje gospode narod ne živi.« V: Slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije (1848-1948), ur. Jože Dežman, Jože Hudales in Božidar Jezernik, 191-98. Celovec: Mohorjeva založba, 2008.

Čelik, Pavle. Orožništvo na Kranjskem (1850-1918). Ljubljana: Kronika, 2005.

Divjak, Alenka. Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2017.

Gillis, John R.. »'A Triumph of Hope over Experience': Chance and Choice in the History of Marriage.« International Review of Social History 44 (1999): 47–54.

Ginderachter, Maarten Van in Marnix Beyen, »General Introduction: Writing the Mass into a Mass Phenomenon.« V: Nationhood from Below: Europe in the Long 19th Century, ur. Maarten Van Ginderachter in Marnix Beyen. Basingstoke: Palgrave, 2011.

Goropevšek, Branko. »Odmev in pomen septembrskih dogodkov leta 1908 (spomin na 90 letnico dogodkov).« V: Slovenija 1848-1998: Iskanje lastne poti, ur. Stane Granda in Barbara Šatej, 115-23. Maribor: Zveza zgodovinskih društev, 1998.

Govekar, Minka. Dobra gospodinja. Ljubljana: Založba Schwentner, 1909.

Grdina, Igor. »Biografski portret Ivana Tavčarja.« V: Tavčarjev zbornik, ur. Igor Grdina, 7-82. Ljubljana: Založba ZRC, 2015.

Grdina, Igor. »Doživljanje Nemcev in nemške kulture pri slovenskih razumnikih od prosvetljenstva do moderne.« Zgodovinski časopis 47, št. 1 (1993): 57-67.

Grdina, Igor. »Dunaj-domovina ali tujina?« V: Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas, ur. Vincenc Rajšp, 57-66. Dunaj, Ljubljana: Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, 2013.

Hočevar, Pavla. Pot se vije. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1969.

Hribar, Ivan. Moji spomini. Ljubljana: Slovenska matica, 1983.

Jezernik, Božidar. »Od vzpona nacije do nacionalizacije.« V: Slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije (1848-1948), ur. Jože Dežman, Jože Hudales in Božidar Jezernik, 17-66. Celovec: Mohorjeva založba, 2008.

Jezernik, Božidar. Nacionalizacija preteklosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013.

Judson, Pieter M. »The Gendered Politics of German Nationalism in Austria 1880–1990.« V: Austrian Women in the Nineteenth and Twentieth Centuries, ur. David F. Good, Margarete Grandner in Mary J. Maynes, 1-18. Oxford: Berghahn Books, 1996.

Judson, Pieter. »Inventing Germans: Class, Nationality and Colonial Fantasy at the Margins of the Hapsburg Monarchy.« Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice, Nations, Colonies and Metropoles, št. 33 (1993): 47-67.

Judson, Pieter. »Preface.« V: Creating Nationality in Central Europe, 1880-1950: Modernity, Violence and Belonging in Upper Silesia, ur. James Bjork, Tomasz Kamusella, Tom Wilson in Anna Novikov, XIII. New York: Routledge, 2016.

Judson, Pieter. The Habsburg Empire. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press, 2015.

Kalc, Aleksej. »Oblike organiziranosti slovenskega Trsta v času družbenega in narodnega vzpona.« V: Umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju. Glasba, likovna in besedna umestnost ob slovenski –italijanski meji v drugi polovici XIX. Stoletja do prihoda fašizma, ur. Aleksander Rojc, 41-66. Ljubljana: Založba ZRC in Trst: Glasbena matica, 2015.

Kertzer, David I. in Dominique Arel. Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Kladiwa, Pavel. »National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses.« Romanian Journal of Population Studies 9, št. 2 (2016): 31-40.

Kmecl, Matjaž. »Ženska v slovenski literaturi ali najlepši lirski komplimenti.« V: Ženska v slovenski sliki in pesmi, ur. Anica Cevc, Matjaž Kmecl in Janez Menart, XI-XIII. Zagreb: Spektar, 1977.

Kocka, Jürgen. »The Middle Classes in Europe.« The Journal of Modern History 67, št. 4 (1995): 783-806.

Komac, Jernej. »Slovenke ve drage, cveteče dekleta« Vloga žensk v nacionalizirajočem slovenskem časopisju od 1848 do 1876. Seminarska naloga, Filozofska fakulteta 2016.

Lazarevič, Žarko. Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. Stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Lazarević, Žarko. Spremembe in zamišljanja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

Maxwell, Alexander. »National endogamy and double standards: sexuality and nationalism in east-central europe during the 19th century.« Journal of social history 41, št. 2 (2007): 413-33.

Melik, Jelka. »Hribar in Šuklje pred sodiščem.« V: Melikov zbornik, ur. Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn,

Jasna Fischer, Walter Lukan in Branko Marušič, 977-92. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Melik, Vasilij. »Slovenci in Nemci (1815-1941).« Zgodovinski časopis 46, št. 2 (1992): 171-74.

Melik, Vasilij. »Slovenci o Germanih, Slovanih in Romanih pred 120 leti.« Zgodovinski časopis 51, št. 1 (1997): 17-20.

Melik, Vasilij. »Središča, provinca, meščani.« V: To in ono o meščanstvu v provinci, 5-9. Celje: Pokrajinski muzej Celje, 1995.

Melik, Vasilij. »Volitve v Ljubljani.« Kronika 29 (1981): 115-24.

Melik, Vasilij. »Volitve v Trstu, 1907-1913.« Zgodovinski časopis 1 (1947): 70-113

Melik, Vasilij. Slovenci 1848-1918. Ljubljana: Založba Litera, 2002.

Melik, Vasilij. Volitve na Slovenskem 1861-1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Mihurko Poniž, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. Svetovne vojne. Ljubljana: Sophia, 2008.

Millo, Anna. Elite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938. Milano: FrancoAngeli Storia, Milano, 1989.

Panjek, Aleksander. »Gradnja in stanovanja v Trstu: gospodarska gibanja in socialna vprašanja v Trstu 1890-1913.« Prispevki za novejšo zgodovino, XLVI, št. 1 (2006): 79-96.

Pinwinkler, Alexander. »Commentary on the panel Ethnicity in Numbers: the Official Censuses, their Ethnic Categories, and the State Identity Politics, European Social Science History conference, Valencia, 30 March-2 April 2016.« Romanian Journal of Population Studies 9, št. 2 ( 2016): 5-10.

Pipp, Lojze. »Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske.« Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 66-72.

Stergar, Rok, Tamara Scheer. »Ethnic boxes: the unintended consequences of Habsburg bureaucratic classification.« Nationalities Papers 46, št. 4 (2018): 575–91.

Stergar, Rok. »'Lahu niti pedi naše zemlje': Slovenski pogledi na Italijane ob napovedi vojne 23. maja 1915.« Kronika 44, št. 1 (1996): 69-73.

Stergar, Rok. Vojski prijazen in zaželen garnizon: ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev, 1999.

Studen, Andrej. Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar: socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1993.

Studen, Andrej. Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: Studia humanitatis, ŠKUC, 1995.

Šterbenc Svetina, Barbara in Petra Kolenc ter Matija Godeša. Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Šuklje, Fran. Sodobniki, mali in veliki. III. del spominov. Ljubljana: Slovenska matica, 2010.

Tomažič, Tanja. »Oblačilo noša in slovensko meščanstvo.« V: Slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije (1848-1948), ur. Jože Dežman, Jože Hudales in Božidar Jezernik, 171-76. Celovec: Mohorjeva založba, 2008.

Valenčič, Vlado. »Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva po ljudskem štetju 1880.« Zgodovinski časopis 28, št. 3-4 (1974): 287-319.

Van Leeuwen H. D., Marco in Ineke Maas, Hisclass; a historical international social class scheme. Leuven: Leuven University Press, 2011.

Verginella, Marta. »Between Rejection and Affinity – Slovene-German Relations on the Periphery of the Habsburg Monarchy.« »Die Deutschen« als die Anderen. Deutschland in der Imagination seiner Nachbarn, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 40 (2012): 44-60.

Verginella, Marta. »Družbeni vzpon slovenske elite v Trstu.« V: Od Maribora do Trsta: 1850-1914, zbornik referatov, ur. Darko Friš in Franc Rozman, 69-76. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998.

Verginella, Marta. »O zgodovinjenju dihotomije mesta in podeželja.« Acta Histriae 25, št. 3 (2017): 457-72.

Verginella, Marta. »Sloveni a Trieste tra Sette e Ottocento. Da comunità etnica a minoranza nazionale.« V: Storia economica e sociale di Trieste I. La città dei gruppi: 1719–1918, ur. Roberto Finzi in Giovanni Panjek, 441–81. Trieste: Lint, 2001.

Vodopivec, Peter. »Educated Elites in Slovene Regions before WWI – between National Aspirations and Social and Political Conservativism.« V: The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Counties in 19th and 20th Century, ur. Peter Vodopivec in Aleš Gabrič, 63-71. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Zentrüm für Soziale Innovation Wien — Avstrijski znanstveni institut v Ljubljani, 2011.

Vodopivec, Peter. »Kako so ženske na Slovenskem v 19. Stoletju stopale v javno življenje.« Zgodovina za vse 1 (1994): 30-44.

Vodopivec, Peter. »Mladi slovenski izobraženci in Dunaj pred prvo svetovno vojno.« V: Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas, ur. Vincenc Rajšp, 67-80. Dunaj, Ljubljana: Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, 2013.

Vodopivec, Peter. O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. Stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2006.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Ljubljana: Založba Modrijan, 2006.

Wright Millis. The Power Elite. New York: Oxford university press, 1958.

Zettelbauer, Heidrun. »Die Liebe sei Euer Heldentum.« Geschlecht und Nation in völkischen Vereinen der Habsurgermonarchie. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2005.

Žnidaršič, Sabina Ž. Ora et labora, – in molči, ženska! Socialni položaji in statusi žensk na Kranjskem 1890–1910. Ljubljana: cf*, 2000.

Published
2018-10-16
Section
Articles