Rudolf Golouh at the Crossroads of Social/Socialist Ideas and Movements in the First Half of the 20th Century

  • Avgust Lešnik Faculty of Arts, University of Ljubljana
Keywords: Rudolf Anton Golouh/Golauch (1887–1982), anarchism in Trieste before WWI, Yugoslav Social-Democratic Party, Communist Party of Slovenia/Yugoslavia, Socialist Party of Yugoslavia, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Kingdom of Yugoslavi

Abstract

This year marks the 130th anniversary of the birth and the 35th anniversary of the death of the leader of working classes and trade union organiser, Rudolf Golouh (Koper, 1887–Ljubljana, 1982), a leading socialist in north-eastern Slovenia during the interwar period. The focus of our interest are Golouh’s social/socialist conceptual views on the social situation and the dynamic social time in the first half of the 20th century as Golouh both experienced it and actively helped create: initially, as an anarchist in Trieste, and later as a social democrat, communist, and, finally, a socialist.

References

Antologija anarhizma: Zbornik, I. zvezek, ur. Rudi Rizman. Ljubljana: Krt, 1986.

Bajc, Gorazd. »Dieci mesi che sconvolsero la Venezia Giulia. 'Il Memorandum di Londra 1915': questioni storiografiche e dettagli terminologici.« Acta Histriae 25, št. 4 (2017): 825–50.

Balkovec, Bojan. »Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša«. Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011.

Balkovec, Bojan. Prva slovenska vlada 1918–1921. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

Cankar, Ivan. Očiščenje in pomlajenje. Ljubljana: Državna založba Slovenje, 1976.

Deželak Barič, Vida. »Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora v letih 1891–1941.« Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017): 84–109.

Dokumenti Centralnog radničkog sindikalnog veća Jugoslavije 1919–1921, ur. Toma Milenković. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1983.

Drnovšek, Darinka. »Alojzija Štebi – borka za pravice žensk in mladine.« V: Splošno žensko društvo 1901–1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Budna Kodrič in Aleksandra Serše, 188–209. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2003.

Drugi (Vukovarski) kongres KPJ (20–24. jun 1920). Plenarne sednice CPV KPJ (februar–decembar 1920), ur. Ubavka Vujošević in Vujica Kovačev. Beograd: Komunist, 1983.

Filipič, France. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919–1939, I. knjiga. Ljubljana: Založba Borec, 1981.

Gašparič, Jure. SLS pod kraljevo diktaturo. Ljubljana: Modrijan, 2007.

Golouh, Rudolf. Zveza gospodarskih zadrug za Jugoslavijo. Ljubljana: Zadružna založba, 1926.

Golouh, Rudolf. Kriza: socialna drama v šestih slikah. Maribor: Založba »Delavske politike«, 1927.

Golouh, Rudolf. Krisalida: igra v treh dejanjih. Maribor: Tiskovna založba, 1940.

Golouh, Rudolf. »Iz uvodne besede 'Ujedinjenja' [1920].« V: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom 5: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner, 412. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Golouh, Rudolf. »Slovenci in Jugoslovani [1919].« V: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom 5: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner, 457–59. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Golouh, Rudolf. Pol stoletja spominov. Panorama političnih bojev slovenskega naroda. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 1966.

Golouh, Rudolf. »O slovenski socialni demokraciji med vojno 1914–1918.« V: Kermavner, Dušan, Ivan Cankar in slovenska politika leta 1918, 207–60. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1968.

Golouh, Rudolf. »Spominski zapis.« V: Bitka kakor življenje dolga. Pričevanja o revolucionarnem in osvobodilnem boju Slovencev, ur. Stanka Rendla, 19–26, 56. Ljubljana: Cankarjeva založba. 1975.

Golouh, Rudolf. Od krize do groteske: Kriza, Krisalida, Veseli večer točaja bogov. Maribor: Obzorja, 1976.

Gombač, Boris M. Slovenija, Italija. Od preziranja do priznanja. Ljubljana: Debora, 1996.

Ivašič, Marta. »Entusiasmo e rivoluzione: un giovane anarchico sloveno un secolo fa.« Germinal: giornale anarchico e liberatorio di Trieste, Friuli, Isontino, Veneto, Slovenia e ---, št. 119 (maj 2014): 25.

Kacin-Wohinz, Milica. 1977: »Tržaški slovenski socialisti v letu 1918.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 17, št. 1-2 (1977): 105–12.

Kacin-Wohinz, Milica in Pirjevec, Jože. Zgodovina Slovencev v Italiji. Ljubljana: Založba Nova revija, 2000.

Kermavner, Dušan. »Ustanovitveni manifest 'Delavske socialistične stranke za Slovenijo' z dne 3. marca 1920.« Kronika. 7, št. 2 (1959): 57–65.

Kermavner, Dušan. Ivan Cankar in slovenka politika leta 1918. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1968.

Kermavner, Dušan. »Ob spominskih zapiskih R. Golouha: O tržaškem anarhizmu in o nekaterih črtah slovenske socialne demokracije.« Zgodovinski časopis 22, št. 1-2 (1968): 115–33.

Klopčič, France. »Zaton slovenske socialnodemokratske stranke 1919–1920.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja I, št. 1 (1960): 53–101.

Klopčič, France. Velika razmejitev. Študija o nastanku komunistične stranke v Sloveniji aprila 1920 in o njeni dejavnosti od maja do septembra 1920. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1969.

Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa. Knjiga I: Prvi kongres KI (Moskva, 2 – 6. marta 1919), ur. Putnik Dajić et al. Beograd: Institut za međunarodni radnički pokret, 1981.

Lemež, Milan. »Pred razkolom. Uvodnik v 'Naših zapiskih' [1920].« V: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom 5: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner, 406–7. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Lešnik, Avgust. »Diferenciacija v KPJ pod vplivom '21 pogojev Kominterne'.« Zgodovinski časopis 47, št. 2 (1993): 289–93.

Lešnik, Avgust. Razcep v mednarodnem socializmu (1914–1923). Koper/Capodistria: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (Knjižnica Annales), 1994.

Lešnik, Avgust. Od despotizma k demokraciji. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma. Ljubljana: Modrijan, 2000.

Lešnik, Avgust. »Iskanje tretje poti. Dunajska socialistična internacionala (1921–1923) med socialnodemokratskim reformizmom in boljševiško revolucijo.« Časopis za zgodovino in narodopisje 71, št. 4 (2000): 575–90.

Lipušček, Uroš. Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920. Ljubljana: Založba Sophia, 2003.

Mazower, Mark. Temna celina – dvajseto stoletje v Evropi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002.

Melik, Vasilij. »Izidi volitev v konstituanto.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 3, št. 1 (1962): 3–61.

Mikuž, Metod. Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, I. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Milenković, Toma. Socijalistička partija Jugoslavije 1921–1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1974.

Nećak, Dušan in Božo Repe. Prelom: 1914–1918. Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni. Ljubljana: Založba Sophia, 2005.

Nedog, Alenka. Ljudskofrontno gibanje v Sloveniji od leta 1935 do 1941. Ljubljana: Borec, 1978.

Perovšek, Jurij. Liberalizem in vprašanje slovenstva. Ljubljana: Modrijan, 1996.

Pirjevec, Jože. »Spremna beseda.« V: Henrik Tuma, Pisma: osebnosti in dogodki (1893–1935), ur. Branko Marušič et al., 7. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Trst: Devin, 1994.

Pirjevec, Jože. Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Koper: Založba Lipa, 1995.

Pleterski, Janko, Lojze Ude in Tone Zorn. Koroški plebiscit: razprave in članki. Ljubljana: Slovenska matica, 1970.

Pleterski, Janko. Prva odločite Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914–1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Pleterski, Janko. Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju. Maribor: Založba Obzorja, 1981.

Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie, ur. Dieter Dowe in Kurt Klotzbach. Berlin in Bonn: Dietz Verlag, 2004.

Protokoll der Internationalen Sozialistischen Konferenz in Wien vom 22. bis 27. Februar 1921, ur. Konrad von Zwehl. Berlin in Bonn: Dietz, 1978.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Prunk, Janko. Slovenski narodni vzpon. Narodna politika (1768–1992). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.

Prvi (Osnivački) kongres SRPJ/k/ (20., 21. i 22. april 1919). Plenarne sednice CV SRPJ/k/ (april–decembar 1919), ur. Sergije Dimitrijević. Beograd: Komunist, 1990.

Rahten, Andrej. »Dr. Ivan Schwegel in jadransko vprašanje na pariški mirovni konferenci.« Acta Histriae 18, št. 3 (2010): 691–712.

Ratković, Radoslav. Politička teorija austromarksizma. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta, 1965.

Sigel, Robert. Die Geschichte der Zweiten Internationale 1918–1923. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1986.

Stiplovšek, Miroslav. Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918–1922. Ljubljana: Partizanska knjiga in Delavska enotnost, 1979.

Stiplovšek, Miroslav. Slovenski parlamentarizem 1927–1929. Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Stiplovšek, Miroslav., 2010: »Prizadevanja Rudolfa Golouha in Albina Prepeluha za udejanjenje banovinske in občinske samouprave v banskem svetu Dravske banovine 1933–1935.« Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 1 (2010): 57–74.

Tratnik, Suzana. »Alojzija Štebi (1883–1956).« V: Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur. Alenka Šelih et al., 193–96. Ljubljana: Založba Tuma in SAZU, 2007.

»Urban, Cecilij (Ludvik Oblak).« V: Enciklopedija Slovenije, 14. zvezek, ur. Alenka Dermastia et al., 83. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.

Utopični socialisti. Izbor besedil, ur. Neda Brglez [Pagon]. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del 6: Borbe v Sloveniji, knj. 1–11, ur. Rudolf Golouh et al. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 1952–1964.

Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom V: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Zečević, Momčilo. Na zgodovinski prelomnici. Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929. Maribor: Založba Obzorja, 1986.

Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije, ur. Pero Morača in Stanislav Stojanović. Ljubljana: Komunist in Državna založba Slovenije, 1986.

Žitko, Salvator. Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861–1914). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Inštitut IRRIS in Libris, 2016.

Published
2018-10-04
Section
Articles