Rudolf Golouh na križiščih socialnih/socialističnih idej in gibanj prve polovice 20. stoletja

Avtorji

  • Avgust Lešnik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.2.01

Ključne besede:

Rudolf Anton Golouh/Golauch (1887–1982), anarhizem v Trstu pred prvo svetovno vojno, Jugoslovanska socialnodemokratska stranka, Komunistična stranka Slovenije/Jugoslavije, Socialistična stranka Jugoslavije, Kraljevina SHS/Jugoslavija

Povzetek

Mineva 130 let od rojstva in 35 let od smrti delavskega voditelja in organizatorja sindikalnega gibanja Rudolfa Golouha (Koper, 1887 – Ljubljana, 1982), vodilnega socialista v severovzhodni Sloveniji med dvema vojnama. V ospredju našega zanimanja so Golouhovi socialni/socialistični idejni pogledi na družbene razmere in dinamični družbeni čas prve polovice prejšnjega stoletja, kot ga je sam doživljal pa tudi aktivno soustvarjal: sprva kot anarhist v Trstu, nato kot socialni demokrat, komunist in nazadnje socialist.

Literatura

Antologija anarhizma: Zbornik, I. zvezek, ur. Rudi Rizman. Ljubljana: Krt, 1986.

Bajc, Gorazd. »Dieci mesi che sconvolsero la Venezia Giulia. 'Il Memorandum di Londra 1915': questioni storiografiche e dettagli terminologici.« Acta Histriae 25, št. 4 (2017): 825–50.

Balkovec, Bojan. »Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša«. Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011.

Balkovec, Bojan. Prva slovenska vlada 1918–1921. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

Cankar, Ivan. Očiščenje in pomlajenje. Ljubljana: Državna založba Slovenje, 1976.

Deželak Barič, Vida. »Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora v letih 1891–1941.« Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017): 84–109.

Dokumenti Centralnog radničkog sindikalnog veća Jugoslavije 1919–1921, ur. Toma Milenković. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1983.

Drnovšek, Darinka. »Alojzija Štebi – borka za pravice žensk in mladine.« V: Splošno žensko društvo 1901–1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Budna Kodrič in Aleksandra Serše, 188–209. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2003.

Drugi (Vukovarski) kongres KPJ (20–24. jun 1920). Plenarne sednice CPV KPJ (februar–decembar 1920), ur. Ubavka Vujošević in Vujica Kovačev. Beograd: Komunist, 1983.

Filipič, France. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919–1939, I. knjiga. Ljubljana: Založba Borec, 1981.

Gašparič, Jure. SLS pod kraljevo diktaturo. Ljubljana: Modrijan, 2007.

Golouh, Rudolf. Zveza gospodarskih zadrug za Jugoslavijo. Ljubljana: Zadružna založba, 1926.

Golouh, Rudolf. Kriza: socialna drama v šestih slikah. Maribor: Založba »Delavske politike«, 1927.

Golouh, Rudolf. Krisalida: igra v treh dejanjih. Maribor: Tiskovna založba, 1940.

Golouh, Rudolf. »Iz uvodne besede 'Ujedinjenja' [1920].« V: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom 5: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner, 412. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Golouh, Rudolf. »Slovenci in Jugoslovani [1919].« V: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom 5: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner, 457–59. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Golouh, Rudolf. Pol stoletja spominov. Panorama političnih bojev slovenskega naroda. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 1966.

Golouh, Rudolf. »O slovenski socialni demokraciji med vojno 1914–1918.« V: Kermavner, Dušan, Ivan Cankar in slovenska politika leta 1918, 207–60. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1968.

Golouh, Rudolf. »Spominski zapis.« V: Bitka kakor življenje dolga. Pričevanja o revolucionarnem in osvobodilnem boju Slovencev, ur. Stanka Rendla, 19–26, 56. Ljubljana: Cankarjeva založba. 1975.

Golouh, Rudolf. Od krize do groteske: Kriza, Krisalida, Veseli večer točaja bogov. Maribor: Obzorja, 1976.

Gombač, Boris M. Slovenija, Italija. Od preziranja do priznanja. Ljubljana: Debora, 1996.

Ivašič, Marta. »Entusiasmo e rivoluzione: un giovane anarchico sloveno un secolo fa.« Germinal: giornale anarchico e liberatorio di Trieste, Friuli, Isontino, Veneto, Slovenia e ---, št. 119 (maj 2014): 25.

Kacin-Wohinz, Milica. 1977: »Tržaški slovenski socialisti v letu 1918.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 17, št. 1-2 (1977): 105–12.

Kacin-Wohinz, Milica in Pirjevec, Jože. Zgodovina Slovencev v Italiji. Ljubljana: Založba Nova revija, 2000.

Kermavner, Dušan. »Ustanovitveni manifest 'Delavske socialistične stranke za Slovenijo' z dne 3. marca 1920.« Kronika. 7, št. 2 (1959): 57–65.

Kermavner, Dušan. Ivan Cankar in slovenka politika leta 1918. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1968.

Kermavner, Dušan. »Ob spominskih zapiskih R. Golouha: O tržaškem anarhizmu in o nekaterih črtah slovenske socialne demokracije.« Zgodovinski časopis 22, št. 1-2 (1968): 115–33.

Klopčič, France. »Zaton slovenske socialnodemokratske stranke 1919–1920.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja I, št. 1 (1960): 53–101.

Klopčič, France. Velika razmejitev. Študija o nastanku komunistične stranke v Sloveniji aprila 1920 in o njeni dejavnosti od maja do septembra 1920. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1969.

Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa. Knjiga I: Prvi kongres KI (Moskva, 2 – 6. marta 1919), ur. Putnik Dajić et al. Beograd: Institut za međunarodni radnički pokret, 1981.

Lemež, Milan. »Pred razkolom. Uvodnik v 'Naših zapiskih' [1920].« V: Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom 5: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner, 406–7. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Lešnik, Avgust. »Diferenciacija v KPJ pod vplivom '21 pogojev Kominterne'.« Zgodovinski časopis 47, št. 2 (1993): 289–93.

Lešnik, Avgust. Razcep v mednarodnem socializmu (1914–1923). Koper/Capodistria: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (Knjižnica Annales), 1994.

Lešnik, Avgust. Od despotizma k demokraciji. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma. Ljubljana: Modrijan, 2000.

Lešnik, Avgust. »Iskanje tretje poti. Dunajska socialistična internacionala (1921–1923) med socialnodemokratskim reformizmom in boljševiško revolucijo.« Časopis za zgodovino in narodopisje 71, št. 4 (2000): 575–90.

Lipušček, Uroš. Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920. Ljubljana: Založba Sophia, 2003.

Mazower, Mark. Temna celina – dvajseto stoletje v Evropi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002.

Melik, Vasilij. »Izidi volitev v konstituanto.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 3, št. 1 (1962): 3–61.

Mikuž, Metod. Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, I. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Milenković, Toma. Socijalistička partija Jugoslavije 1921–1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1974.

Nećak, Dušan in Božo Repe. Prelom: 1914–1918. Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni. Ljubljana: Založba Sophia, 2005.

Nedog, Alenka. Ljudskofrontno gibanje v Sloveniji od leta 1935 do 1941. Ljubljana: Borec, 1978.

Perovšek, Jurij. Liberalizem in vprašanje slovenstva. Ljubljana: Modrijan, 1996.

Pirjevec, Jože. »Spremna beseda.« V: Henrik Tuma, Pisma: osebnosti in dogodki (1893–1935), ur. Branko Marušič et al., 7. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Trst: Devin, 1994.

Pirjevec, Jože. Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Koper: Založba Lipa, 1995.

Pleterski, Janko, Lojze Ude in Tone Zorn. Koroški plebiscit: razprave in članki. Ljubljana: Slovenska matica, 1970.

Pleterski, Janko. Prva odločite Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914–1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Pleterski, Janko. Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju. Maribor: Založba Obzorja, 1981.

Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie, ur. Dieter Dowe in Kurt Klotzbach. Berlin in Bonn: Dietz Verlag, 2004.

Protokoll der Internationalen Sozialistischen Konferenz in Wien vom 22. bis 27. Februar 1921, ur. Konrad von Zwehl. Berlin in Bonn: Dietz, 1978.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Prunk, Janko. Slovenski narodni vzpon. Narodna politika (1768–1992). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.

Prvi (Osnivački) kongres SRPJ/k/ (20., 21. i 22. april 1919). Plenarne sednice CV SRPJ/k/ (april–decembar 1919), ur. Sergije Dimitrijević. Beograd: Komunist, 1990.

Rahten, Andrej. »Dr. Ivan Schwegel in jadransko vprašanje na pariški mirovni konferenci.« Acta Histriae 18, št. 3 (2010): 691–712.

Ratković, Radoslav. Politička teorija austromarksizma. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta, 1965.

Sigel, Robert. Die Geschichte der Zweiten Internationale 1918–1923. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1986.

Stiplovšek, Miroslav. Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918–1922. Ljubljana: Partizanska knjiga in Delavska enotnost, 1979.

Stiplovšek, Miroslav. Slovenski parlamentarizem 1927–1929. Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Stiplovšek, Miroslav., 2010: »Prizadevanja Rudolfa Golouha in Albina Prepeluha za udejanjenje banovinske in občinske samouprave v banskem svetu Dravske banovine 1933–1935.« Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 1 (2010): 57–74.

Tratnik, Suzana. »Alojzija Štebi (1883–1956).« V: Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur. Alenka Šelih et al., 193–96. Ljubljana: Založba Tuma in SAZU, 2007.

»Urban, Cecilij (Ludvik Oblak).« V: Enciklopedija Slovenije, 14. zvezek, ur. Alenka Dermastia et al., 83. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.

Utopični socialisti. Izbor besedil, ur. Neda Brglez [Pagon]. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del 6: Borbe v Sloveniji, knj. 1–11, ur. Rudolf Golouh et al. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 1952–1964.

Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, tom V: Socialistično gibanje v Sloveniji 1869–1920, ur. Rudolf Golouh in Dušan Kermavner. Beograd: Zgodovinski oddelek CK KPJ, 1951.

Zečević, Momčilo. Na zgodovinski prelomnici. Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929. Maribor: Založba Obzorja, 1986.

Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije, ur. Pero Morača in Stanislav Stojanović. Ljubljana: Komunist in Državna založba Slovenije, 1986.

Žitko, Salvator. Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861–1914). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Inštitut IRRIS in Libris, 2016.

Objavljeno

2018-10-04

Številka

Rubrika

Razprave