Trnova pot razvoja narodne ideje v 20. stoletju: problemi oblikovanja naroda na Slovenskem in v Ukrajini skozi oči ukrajinskega zgodovinarja

  • Katerina Malšina Diplomatska akademija Ukrajine, 2, ul. Velika Žitomirska, Kijev 01001-Ukrajina
  • Jevgen Sinkevič Zgodovinska fakulteta Črnomorske državne univerze Petra Mogile, 10, ul. 68 desantnikov, Мikolajiv 54003-Ukrajina
Keywords: narodna ideja, Slovenija, Ukrajina, oblikovanje naroda, slovenski narod, ukrajinski narod, national idea, Slovenia, Ukraine, formation of a nation, Slovenian nation, Ukrainian nation

Abstract

DIFFICULT PATH TO DEVELOPING THE IDEA OF A NATION IN THE 20TH CENTURY: PROBLEMS IN FORMING A NATION IN SLOVENIA AND UKRAINE AS SEEN BY AN UKRAINIAN HISTORIAN

The article presents the development of the idea of a nation by comparing constitutional and social processes in Slovenia and Ukraine from the second half of the 19thcentury to the end of the 20thcentury. Upon examining the documentary and narrative sources on the formation of the Ukrainian and Slovenian nations, the authors point out that both Slovenians and Ukrainians co-existed within one country – the Austro-Hungarian Empire – as well as to the chronological and thematic similarity of historical independence movement processes in both countries, focusing on the period of Austria-Hungary, as well as on the time after World War I and World War II. The emphasis is on defining the following terms: What is a “national idea” compared to the political and state-related idea? What is the difference between the Slovenian and Ukrainian national idea? How should we define the “Slovenian nation” and the “European nation” today?

Author Biographies

Katerina Malšina, Diplomatska akademija Ukrajine, 2, ul. Velika Žitomirska, Kijev 01001-Ukrajina
dr. docentka
Jevgen Sinkevič, Zgodovinska fakulteta Črnomorske državne univerze Petra Mogile, 10, ul. 68 desantnikov, Мikolajiv 54003-Ukrajina
dr., red. prof.

References

let programa Zedinjene Slovenije. Ljubljana: Društvo 2000.

Andrejka, Viktor. »Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 269–94. Ljubljana: Leonova Družba, 1928.

Bergant, Zvonko. »Ivan Tavčar in narodno vprašanje: od slovenstva k jugoslovanstvu.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 3 (2002): 5–19.

Bergant, Zvonko. »Razmerje med vero in narodnostjo pri Ivanu Tavčarju in Ivanu Šušteršiču.« V: Zbornik Janka Pleterskega, ur. Oto Luthar in Jurij Perovšek, 175–88. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Bevk, France. »Doživel sem vojaški upor v Radgoni.« Delo, 20. 7. 1968, 19.

Biber, Dušan. »Jugoslovanska ideja in slovensko narodno vprašanje v slovenski publicistiki med balkanskimi vojnami v letih 1912–1913.« Istorija XX veka: zbornik radova, 1, (1959): 285–326.

Ehrlich, Lambert. »Pariška mirovna konferenca in Slovenci 1919/20.« V: Acta Ecclesiastica Sloveniae, 24, 53–618. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2002.

Gantar Godina, Irena. »Fran Radešček: vpliv izseljenske izkušnje 1911–1921 na svetovnonazorsko opredelitev.« Migracijske i etnićke teme 23, br. 3 (2007): 269–92.

Gantar Godina, Irena. »Prisilno izseljenstvo političnega agitatorja Frana Radeščka 1911–1921.« Prispevki za novejšo zgodovino 47, št. 2 (2007): 43–62.

Godeša, Bojan. Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2006.

Grafenauer, Bogo. Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj. Ljubljana: Slovenska matica, 1987.

Granda, Stane. Prva odločitev Slovencev za Slovenijo: dokumenti z uvodno študijo in osnovnimi pojasnili. Ljubljana: Nova revija, 1999.

Grdina, Igor. Od rodoljuba z dežele do meščana. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Hribar, Tine. Slovenci kot nacija: soočanja s sodobniki. Ljubljana: Enotnost, 1995.

Kovačič-Peršin, Peter. »Zorenje slovenske narodne zavesti in identitete.« 2000: revija za krščanstvo in kulturo, št. 127/128 (2000): 26–48.

Kurinčič, Franc. »Šli so s pesmijo na morišče.« Slovenski poročevalec, 24. 5. 1958, 4.

Liebknecht, Wilhelm. Zur orientalischen Frage: oder soll Europa kosackisch werden? Mahtwort an das deutsche Volk. Leipzig: R.C. Höhme in Komm, 1878.

Malle, Avguštin. »Med deželno in narodno zavestjo – primer Koroške.« V: Slovenija 1848–1998: iskanje lastne poti, ur. Stane Granda in Barbara Šatej, 29–43. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1998.

Melik, Vasilij. Slovenci 1848–1918: razprave in članki. Maribor: Litera, 2002.

Nećak, Dušan. »Vojaški upor v Radgoni 23. in 24. maja 1918.« V: Revolucionarno vrenje v Pomurju v letih 1918–1920, ur. Janko Liška in Miroslav Ravbar, 335–46. Murska Sobota: Pomurska založba, 1981.

Nedog, Alenka. »O nastanku izjave treh komunističnih strank o slovenskem narodnem vprašanju.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 7, št. 1–2 (1967): 365–83.

Pečar, Tamara.Die Stellung der Slowenischen Landsregierung zum land Kärnten 1918–1920. Dunaj: Filozofska Fakulteta Dunajske univerze, 1973.

Perović, Latinka. »Dve koncepcije jugoslovenske države u shvatanjima jugoslovenskih komunista u debati 1923. godine.« V: Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923: dokumenti o oblikovanju federativnega nacionalnega programa KPJ, ur. Jurij Perovšek v sodelovanju z Jankom Prunkom in Jankom Pleterskim, 9–38. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1990.

Perovšek, Jurij. »Idejni, družbeni in narodnopolitični nazori Ivana Tavčarja po ustanovitvi Jugoslovanske demokratske stranke leta 1918.« V: Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, ur. Vincenc Rajšp et al., 885–902. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Perovšek, Jurij. »Simpozij '150 let slovenskih narodnih programov'.« Zgodovinski časopis 53, št. 1. (1999): 119–21.

Perovšek, Jurij. »Temeljne značilnosti političnega in kulturnega življenja Slovencev v prvi Jugoslaviji.« V: 1918–1941, ur. Marko Štepec, 15–20. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011.

Perovšek, Jurij. »V zaželjeni deželi«: slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Perovšek, Jurij. Liberalizem in vprašanje slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918–1929. Ljubljana: Modrijan, 1996.

Perovšek, Jurij. Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Pirjevec, Dušan. »Slovenstvo, jugoslovanstvo in socializem.« Naša sodobnost 9, št. 11 (1961): 1116–29.

Pleterski, Janko. »Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v teoriji in politiki KPJ–KPS.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 7, št. 1–2 (1967): 277–316.

Pleterski, Janko. »Slovenci in Avstro-Ogrska.« Večer, 11. 11. 1992, 17.

Pleterski, Janko. Narodna in politična zavest na Koroškem: narodna zavest in politična orientacija prebivalstva Slovenske Koroške v letih 1848–1914. Ljubljana: Slovenska Matica, 1965.

Pleterski, Janko. Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Pleterski, Janko. Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju. Maribor: Obzorja, 1981.

Prunk, Janko. »Slovenski nacionalni interes iz zgodovinske retrospektive.« Teorija in praksa 39, št. 4 (2002): 548–58.

Prunk, Janko. Nova slovenska samozavest: pogovori s slovenskimi političnimi prvaki. Ljubljana: Lumi, 1990.

Prunk, Janko. Slovenski narodni programi: narodni programi v slovenski politični misli od 1848 do 1945. Ljubljana: Društvo 2000, 1985.

Prunk, Janko. Slovenski narodni vzpon: narodna politika (1768–1992). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.

Slovenija 1848–1998: iskanje lastne poti, ur. Stane Granda in Barbara Šatej. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1998.

Švajncer, Janez J. Slovenska vojska 1918–1919. Ljubljana: Prešernova družba, 1990.

Ude, Lojze. »V Radgoni so se uprli.« Delo, 25. 5. 1968, 19.

Ude, Lojze. Slovenci in jugoslovanska skupnost. Maribor: Obzorja, 1972.

Vodopivec Vlado. »Odmevi oktobra med slovenskimi vojaki v avstro-ogrski armadi.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 7, št. 1–2 (1967): 121–27.

Vogrič, Ivan. »Italijansko zgodovinopisje o uporu 97. pehotnega polka v Radgoni leta 1918.« Prispevki za novejšo zgodovino 43, št. 2 (2003): 115–29.

Vošnjak, Bogumil. U borbi za ujedinjenu narodnu državu: utisci i opažanja iz dobe svetskog rata i stvaranja naše države. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1928.

Zbornik simpozija o Francu Jezi, ur. Marko Tavčar. Gorica: Goriška Mohorjeva, 1995.

Zwitter, Fran. O slovenskem narodnem vprašanju. Ljubljana: Slovenska matica, 1990.

Александровский, И.С. »,Язык’ или ,наречие?’: полемика вокруг украинского языка в XIX в.« Вестник МГОУ, № 1 (2009): 46–53.

Бердяев, Николай. Судьба России. Москва: Изд-во МГУ, 1990.

Бочковський, О. Вступ до націології. Київ: Генеза, 1998.

Винниченко, Володимир К. Вiдродження нацii: iсторiя украiнськоi революцii: марець 1917 р. – грудень 1919 р.: 3 тт., Київ-Вiдень, 1920.

Вовканич, Степан Й. Національна еліта та інтелектуальний потенціал державотворення. Львів: Комерційна академія, 1995.

Гелей, С. »Українська національна ідея – методологія державотворення.« V: Українська політологія, 15–43. Львів: Комерційна академія, 1995.

Горський, В. Історія української філософії: kурс лекцій. Київ: Наукова думка, 1996.

Грицак, Я. Нариси історії України: формування української модерної нації ХІХ–ХХ століття. Київ: Генеза, 1996.

Дашкевич, Ярослав Р. »Перегук Віків: три погляди на минуле і сучасне України.« Україна: Наука і культура, 26/27 (1993): 44–78.

Діяк, Іван В. Українська національна ідея: шлях до Великої України. Київ: Б. м., 2005.

Жмир, В. На шляху до себе: етно-соціологічна розвідка. Київ: Демократичні ініціативи, 1995.

Жулинський, М. »Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення.« Голос України, 23. 11. 1995, 2.

Забужко, Ольга. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. Київ: Наукова думка, 1992.

Іванишин, В. Нація, державність, націоналізм. Дрогобич: Відродження, 1992.

Канак, Ф. »Національна ідея: поняття і принцип.« Розбудова держави, №11 (1994): 16–23.

Канигін, Ю. in З. Трачук. Українська мрія. Київ: Лексикон, 1996.

Карась, А. »Українська національна ідея.« V: Політологія, 342–57. Львів: Світ, 1994.

Касьянов, Г. В. Теорія нації та націоналізму. Київ: Либідь, 1999.

Кафарський, В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. Івано-Франківськ: Плай, 1999.

Кирилюк, Ф. М., Антонечко, В. Г. in Б. А. Гаєвський. Українська політологія: витоки та еволюція. Київ: Варта, 1995.

Колодій, А. Нація як суб’єкт політики. Львів: Кальварія, 1997.

Кресіна, І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: етнополітологічний аналіз. Київ: Вища школа, 1998.

Куліш, П. »Хутірська філософія і віддалена від світу поезія.« Хроніка 2000, № 3–4 (5–6) (1993): 110–47.

Лісовий, Василь. »Що таке національна (українська) ідея?.« V: Націоналізм: aнтологія. Київ: Смолоскип, 2000, 593–626.

Лизанчук, В. Завжди пам’ятай: tи Українець! Львів: Мальва, 2001.

Макаровський, І. Національна ідея, політична ідеологія та культура. Івано-Франківськ, s. n., 1996.

Макарчук, С. Український етнос: виникнення та історичний розвиток. Київ: НМК ВО, 1992.

Медведчук, В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. Київ: Україна, 1997.

Медвідь, Ф. »Взаємозв’язок національної і релігійної ідей в контексті релігійно-духовного життя України.« Вісник УАДУ, №1 (2003): 363–68.

Медвідь, Ф. »Микола Міхновський як речник української національної ідеї.« Мандрівець: наукові записки Національного університету „Києво-Могилянська Академія”, №3–4 (32–33) (2001): 45–6.

Медвідь, Ф. »Український етнос: екологічні реалії і перспективи.« V: Церква і соціальні проблеми: екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи, 367–77. Львів: Місіонер, 2000.

Медвідь, Ф. »Християнські засади української національної ідеї.« Вісник Львівського інституту внутрішніх справ, №3 (11) (1999): 91–4.

Мединский, В. О русском рабстве, грязи и »тюрьме народов«. Москва: Олма Медиа Групп, 2010.

Націоналізм: aнтологія. Київ: Смолоскип, 2000.

Нагорна, Л. Національна ідентичність в Україні. Київ: ІПіЕНД, 2002.

Первольф, Осип О. Славяне, их взаимные отношения и связи: 3 тт., Варшава: Типогр. K. Koвалевскаго, 1886–1890.

Радевич-Винницький, Я. Україна: від мови до нації. Дрогобич: Відродження, 1996.

Ребет, Л. Теорія нації. Львів: Державність, 1997.

Реєнт, Олександр П. in Олександр Є.Лисенко. Українська національна ідея і християнство. Київ: Ін-т історії України НАН України, 1997.

Римаренко, Ю. І., Шкляр, Л. Є. in С. Ю. Римаренко. Етнодержавознавство: теоретико-методологічні засади. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.

Розумний, М. Справа честі: алгоритми національного самоусвідомлення. Київ: Смолоскип, 1995.

Свідзінський, А. »Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні.« Універсум, № 1–2 (63–64) (1999): 28–33.

Сціборський, М. Націократія. Прага, 1936.

Сергійчук, Володимир І. Національна символіка України. Київ: Веселка, 1992.

Томенко, М. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. Київ: Українська перспектива, 1995.

Фартушний, А. Українська національна ідея як підстава державотворення. Львів: НУ „ЛП”, 2000.

Черненко, А. Українська національна ідея. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1994.

Шкляр, Л. Е. Этнос. Культара. Личность: философско-методологические аспекты исследования. Київ: Наукова думка, 1992.

Шморгун, О. »Основний зміст поняття ,українська національна ідея’.« Розбудова держави, № 6 (1997): 10–9.

Шпорлюк, Р. »Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII початку XIX ст..« Україна: наука і культура 25 (1991): 159–67.

Ульянов, Николай И. Замолчанный Маркс. Франкфурт-на-майне: Посев, 1969.

Published
2016-05-25
Section
Articles