The National Government of Slovenes, Croats and Serbs in Ljubljana Regarding the Matters of Defence: The Establishment of the State of SHS Defence System in 1918 Between Legislation and Reality

Authors

  • Damijan Guštin

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.2.04

Keywords:

State of Slovenes, Croats and Serbs, military, defence system, Slovenia, 1918

Abstract

The establishment of the defence system and the armed forces as its most crucial element was among the most sensitive and demanding tasks during the formation of the State of Slovenes, Croats and Serbs. In October 1918, the risk involved in the political act of proclaiming an independent state dictated exceedingly tentative preparations. Therefore, as late as on the day when the new state was established, the state leadership started setting up the first elements of the defence system by adopting the former Austro-Hungarian defence system, including the legislation. Subsequently, it kept adapting and simplifying this system in accordance with the circumstances. Its management was distributed between the National Defence Commissions in Zagreb (the central Commission, in charge also of the Kingdom of Croatia), Ljubljana, and Sarajevo. The SHS National Council based its activities on the principle of a single defence system with a single army, consisting of three (later four) military commands for the Slovenian provinces, Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia and Bosnia and Herzegovina. With the administrative definition of its scope of activities after 19 November 1918, the National Government of SHS in Ljubljana assumed direct control over the military matters and the defence system and merged all three branches of the Austrian armed forces into unified armed forces, based on mobilisation (with many elements of voluntarism).

References

Andrejka, Viktor. »Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes.« V: Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal, 269. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Bizjak, Matjaž. »Umik avstroogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918.« Prispevki za novejšo zgodovino, 43, št. 1 (2003): 25–36.

Bjelajac, Mile. Vojska Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca: 1918–1921. Beograd: Narodna

knjiga 1988.

Dugački, Vlatka in Krešimir Regan. »Zaboravljeni vojskovođa Nikola pl. Ištvanović. « V: Radovi

Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 50, št. 1 (2018): 153–83.

Gradnik, Vladimir. Primorski prostovoljci v boju za severno mejo. Koper: Lipa, 1981.

Guštin, Damijan. »Die Formierung der Streitkräfte und die Reaktion der Bevölkerung auf die Bildung von Nationalstaaten. Das Gebiet des Landes Kärnten.« V: Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung : Leistungen, Defizite, Perspektiven, 259–74. Klagenfurt: Heyn, 2002.

Guštin, Damijan. »Soška fronta in njeno slovensko zaledje.« V: Velika vojna in Slovenci: 1914–1918, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst, 62–74. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Hartman, Bruno. Rudolf Maister: general in pesnik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2006.

Hrvatsko domobranstvo: 1868–1993. Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1994.

Kraljevsko hrvatsko domobranstvo; – Wikipedija. Pridobljeno 1. 8. 2019. https://hr.wikipedia.org/wiki/Kraljevsko_hrvatsko_domobranstvo.

Kladnik, Tomaž. »Prva svetovna vojna in vojaška organiziranost na Slovenskem«. Sodobni vojaški izzivi, 20, št. 1 (2018): 21–26.

Krizman, Bogdan. Hrvatska u prvom svjetskom ratu: hrvatsko-srpski politički odnosi. Zagreb:

Globus, 1989.

Krizman, Bogdan. Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske države. Zagreb: Školska

knjiga, 1977.

Perovšek, Jurij. Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in

Srbov. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Perovšek, Jurij. »Politični in idejni pogledi slovenskih strank in državnoupravne oblasti na vzpostavitev oboroženih sil 1918–1919«. Prispevki za novejšo zgodovino, 49, št. 1 (2009): 143–70.

Pleterski, Janko, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: politika na domačih tleh med vojno 1914–1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Rahten, Andrej, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije: slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016.

Seručar, Zdravko. Vojne akcije u Koruškoj 1918/19 godine. Beograd: Vojnoistorijski institut JA,

Stergar, Rok. Slovenci in vojska, 1867–1914: slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe

dualizma do začetka 1. svetovne vojne. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete,

Svoljšak, Petra in Gregor Antoličič. Leta strahote: Slovenci in prva svetovna vojna. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018.

Švajncer, Janez J. Slovenska vojska 1918–1919. Ljubljana: Prešernova družba, 1990.

Urbanitsch, Peter in Adam Wandruszka, ur. Die Habsburgermonarchie 1848–1918: Bd 5, Die Bewaffnete Macht. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1987.

Zorko, Tomislav. »Afera Lipošćak.« Časopis za suvremenu povijest, 35, št. 3 (2003): 887–98.

Published

2019-11-07