Slovenski pravniki v političnem življenju stare Avstrije in prve Jugoslavije

Avtorji

  • Jure Gašparič Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History Journal editor

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.2.01

Povzetek

Avtor v razpravi obravnava delež in vlogo pravnikov v slovenskem političnem življenju v času od preloma 19. v 20. stoletje do začetka druge svetovne vojne na Slovenskem. Najprej v primerjalnem okviru predstavi visok delež pravnikov med politiki, pri čemer je posebej pozoren na poslance in ministre, ilustrativno pa prikaže tudi delež pravnikov na ostalih področjih (med župani, oblastnimi odborniki, strankarskimi funkcionarji, bani). V nadaljevanju na tej podlagi izriše kolektivno biografijo pravnikov – politikov.

Biografija avtorja

Literatura

Balkovec, Bojan.»Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša.« Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011.

Balkovec, Bojan.Prva slovenska vlada 1918–1921. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

Bruckmüller, Ernst. »Der Zugang zu der Hochschulstudien im alten Österreich.« V: The Role of Education and Universities in Modernization Process in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century, 115–37. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011.

Cindrič, Alojz.Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1918. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2009.

Cohen, Gary.Education and Middle-Class Society in Imperial Austria 1848–1918. West Lafayette: Purdue University Press, 1996.

Cvirn, Janez.Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918). Celje: Zgodovinsko društvo Celje in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.

Čepič, Zdenko. »Drago Marušič, 1884-1964.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018, 216–17.

Čuček, Filip. »Juro Hrašovec, 1858–1957.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 158. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Čuček, Filip. »Razmišljanja o demokraciji v avstrijski ustavni dobi in njeni recepciji na Slovenskem.« Prispevki za novejšo zgodovino 54, št. 2 (2014): 7–29.

Erjavec, Fran. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem. Ljubljana: Prosvetna zveza, 1928.

Fras, Maksimiljan.Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas. Maribor: EPOS, Društvo Gledališče Kolenc, 2013.

Gašparič, Jure in Veber, Alenka, ur. Dr. Andrej Gosar (1887–1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2015.

Gašparič, Jure in Mojca Šorn. »Poklicna struktura poslancev Narodne skupščine Kraljevine SHS / Jugoslavije.« Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 2 (2013): 37–47.

Gašparič, Jure. »Franjo Lipold, 1885–1870.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki,218, 219. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Gašparič, Jure. »Josip Leskovar, 1875-1965.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 184, 185. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Gašparič, Jure. »Josip Režek, 1883–1966.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 208, 209. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Gašparič, Jure. »Miha Krek, 1897–1969.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 248, 249. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Gašparič, Jure. »Slovenska ljudska stranka in njena organizacija (1890-1941).« Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017), 25–48.

Gašparič, Jure.Izza parlamenta. Zakulisje jugoslovanske skupščine 1919–1941. Ljubljana: Modrijan, 2015.

Gold, David. »Lawyers in Politics: An Empirical Exploration of Biographical Data on State Legislators.« The Pacific Sociological Review 4, No. 2, 1961, 84–86. http://www.jstor.org/stable/1388677.

Jeraj, Mateja. »Dinko (Dominik) Puc.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 202, 203. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Jeraj, Mateja. »Juro Adlešič, 1884-1968.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 210, 211. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Jeraj, Mateja. »Vladimir Ravnihar, 1871–1954.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 181–83. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Kaser, Karl.Handbuch der Regierungen Südosteuropas (1833–1980), II. Graz: Institut für Geschichte der Universtät Graz, 1982.

Košir, Matevž. »Fran Novak, 1877–1944.« V: Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki, 192, 193. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018

Marko Natlačen (1886–1942): v zgodovinskem dogajanju, ur. Zdenko Čepič. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Mergel, Thomas.Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag. Düsseldorf: KGParl in Droste, 2002.

Milčinski, Fran.Dnevnik 1914–1920, ur. Goran Schmidt. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Perovšek, Jurij. »Idejni, družbeni in narodnopolitični nazori Ivana Tavčarja po ustanovitvi jugoslovanske demokratske stranke leta 1918.« V: Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, 885–901. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Perovšek, Jurij. »Organizacijsko-politična slika liberalnega tabora v letih 1891–1941.« Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017), 49–83.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Perovšek, Jurij.Slovenska osamosvojitev v letu 1918. Ljubljana: Modrijan, 1998.

Pleterski, Janko.Dr. Ivan Šušteršič 1863-1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998.

Podmore, David. »Lawyers and Politics.« British Journal of Law and Society 4, št. 2 (1977): 155–85. Pridobljeno 18. 9. 2018. https://www.jstor.org/stable/1409673.

Rahten, Andrej. »Pravo in diplomacija: primer dr. Ivana Žolgerja.« V: Challenges of Contemporary International Law and International Relations: Liber Amicorum in Honour of Ernest Petrič, 343–59. Nova Gorica: The European Faculty of Law, 2011.

Rahten, Andrej.Ivan Šusteršič : der ungekrönte Herzog von Krain : die slowenische katolische Bewegung zwischen trialistischem Reformkonzept und jugoslawischer Staatsidee. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012.

Rahten, Andrej.Med Kakanijo in Wilsonio: poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba, 2018.

Ravnihar, Vladimir.Mojega življenja pot. Spomini dr. Vladimirja Ravniharja. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1997.

Skaberne, Fran.Slovenski advokati in javni notarji v književnosti, znanosti in politiki. Kulturnozgodovinska črtica. Ljubljana: Društvo Pravnik, 1936.

Slavni slovenski pravdarji. Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki. Ljubljana in Maribor: Odvetniška zbornica Slovenije in Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018.

Slovenec, 3. 10. 1902. »Advokatokracija na Štajerskem.«

Slovenski biografski leksikon (http://www.slovenska-biografija.si/).

Stavbar, Vlasta.Politik Vekoslav Kukovec: politično delovanje do leta 1918. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Stiplovšek, Miroslav.Slovenski parlamentarizem 1927–1929. Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Škrubej, Katja.Ivan Žolger in Naredba, 30. 10. 2018. http://www.pf.uni-lj.si/media/govor.katja.skrubej.ivan.zolger.in.naredba.30.10.2018.pdf.

Šuklje Franjo. Iz mojih spominov, II. del. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Tavčarjev zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Vodopivec, Peter in Vasilij Melik. »Slovenski izobraženci in avstrijske šole 1848–1918.« Zgodovinski časopis 40, št. 3 (1986): 269–82.

Weber, Max. »Politika kot poklic.« V: Politika kot poklic. Ljubljana: Krt, 1992.

Objavljeno

2019-10-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>