Delovanje ilegalne KPJ v času šestojanuarske diktature

(primer celjskega okrožja v letih 1932–1933)

Avtorji

  • Lilijana Trampuž V pokoju

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.1.05

Ključne besede:

Komunistična partija Jugoslavije, šestojanuarska diktatura, Celje, Branko Diehl, Slavko Šlander

Povzetek

Avtorica predstavlja obnovo komunističnega delovanja na Celjskem potem, ko je šestojanuarski režim to gibanje ohromil in so bili številni komunisti v zaporu ali pa v tujini. Predstavljene so komunistične akcije, kot jih je zaznala policija. V razpravi so pojasnjene nejasnosti v zvezi z imenovanjem sekretarja celjskega okrožja. To naj bi bil Branko Diehl in ne Slavko Šlander. Skozi gradivo okrožne konference se vidi načrtovanje, a tudi že postopno odpiranje delovanja komunistov iz zaprtosti v legalne organizacije na strokovnem, kulturnem, stanovskem področju. Težišče njihovega dela se je začelo prenašati od usmeritve za oborožen boj proti diktaturi, na boj za vsakodnevne zahteve delavcev in kmetov, za izboljšanje njihovega ekonomskega, socialnega pa tudi političnega položaja.

Literatura

Bebler, Aleš. Čez drn in strn: Spomini. Koper: Lipa, 1981.

Dachauski procesi: Raziskovalno poročilo z dokumenti, ur. Martin Ivanič. Ljubljana: Komunist, 1990.

Filipič, France. »KPJ v Sloveniji v času VIII. Konference zagrebških komunistov.« Zgodovinski časopi, 32, št. 3 (1978): 295–317.

Filipič, France. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919–1939: 1. in 2. knjiga. Ljubljana: Borec, 1981.

Filipič, France. »Rdeči prapor.« V: Enciklopedija Slovenije, 10, 122. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Filipič, France. »Rdeči signali.« V: Enciklopedija Slovenije, 10, 122. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Filipič, France. »Branko Diehl.« V: Enciklopedija Slovenije, 2, 258. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.

Filipič, France. »Slavko Šlander-Aleš.« V: Enciklopedija Slovenije, 13, 61. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Gašparič, Jure. »Uvedba diktature kralja Aleksandra.« Prispevki za novejšo zgodovino 46, št. 1 (2006): 241–54.

Gašparič, Jure. SLS pod kraljevo diktaturo: Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935. Ljubljana: Modrijan, 2007.

Hribar, Franc – Savinjšek. »Tovarna Prebold in njeno delavstvo.« V: Med Mrzlico in Dobrovljami, ur. Stane Terčak, 17–40. Celje: s. n., 1955.

Kotnik, Anton – Robida. »Slavko Šlander in razvoj progresivnega gibanja v Preboldu«. V:

Med Mrzlico in Dobrovljami, ur. Stane Terčak, 55–60. Celje: s.n., 1955.

Kotnik, Anton. Komunistična partija v revolucionarnem delavskem gibanju Savinjske doline (1920–1941). Žalec: Občinska kulturna skupnost, 1975.

Marinko, Miha. Moji spomini. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

McKenzie, Kermit E. Comintern e rivoluzione mondiale 1928–1943. Firenze: Sansoni S.p., 1969.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Prunk, Janko. »Punktacije.« V: Enciklopedija Slovenije, 10, 17. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Terorizem: filozofska vprašanja, ur. Igor Primorac. Ljubljana: Krtina, 2005.

Trampuž, Lilijana. »KPJ na Slovenskem v obdobju šestojanuarske diktature 1929–1934. S posebnim poudarkom na pripravi pokrajinske konference: Magistrsko delo.« Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1992.

Trampuž, Lilijana. »Primorski emigranti-komunisti v Ljubljani v času šestojanuarske diktature.« V: Zbornik Janka Pleterskega, ur. Oto Luthar in Jurij Perovšek, 349–54. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Vidovič Miklavčič, Anka. »Društvo kmetskih fantov in deklet.« V: Enciklopedija Slovenije, 2, 356, 357. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Vodopivec, Peter. »Prispevek za zgodovino represije na Slovenskem po 2. svetovni vojni. Neobjavljen intervju z Vlastom Kopačem iz leta 1986.« Prispevki za novejšo zgodovino 52, št. 2 (2012): 275–94.

Objavljeno

2020-05-04

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)