Analiza kmečkih dolgov v Sloveniji 1918 - 1941

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, kmetje, zadolženost, analiza

Povzetek

Avtor analizira kmečke dolgove na podlagi bremenskih vpisov v zemljiško knjigo šestih vzorčnih katastrskih občin. Piše o zemljiški knjigi, posestni strukturi, poteku zadolževanja v posameznih letih, gibanju obrestne mere pri intabuliranih terjatvah, vračanju oziroma izbrisih dolgov in o strukturi kmečkih dolgov v Sloveniji v obdobju med vojnama. Povsod, kjer je bilo mogoče, je primerjal stanje v vzorcu s stanjem v Sloveniji. Kjer pa to ni bilo moč storiti, so podatki iz zemljiških knjig uspešno zapolnjevali obstoječo vrzel v vedenju o slovenskih razmerah.

Prenosi

Objavljeno

1989-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>