"However, the language here is changing gradually, and in the presence of so many local dialects the Croatian and its kindred Slovenian world cannot be separated very precisely" – Drawing the Slovenian-Croatian National Border in the Territory of the Present-day Prekmurje Region

Avtorji

  • Jernej Kosi Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.02

Ključne besede:

national border, Slovenian national territory, Prekmurje, Slovenian national movement, Croats and Slovenians

Povzetek

The article analyses the process involved in the formation of the idea to separate the "Slovenian" and "Croatian" national territory in the west of the Kingdom of Hungary. The concept was initially articulated as a linguistic premise in the works written by the famous linguist Jernej Kopitar, who understood the territory of the today's Prekmurje region as an area where Slovenian language was spoken. As of the middle of the 19th century, Kopitar's classification had been appropriated by the Slovenian national movement, which presupposed that the speakers of the Slovenian language in the Kingdom of Hungary were also members of the envisioned Slovenian community. In this context the Slovenian linguistic – national border was, in the middle of the 19th century, depicted on a map for the first time (Peter Kozler). In just a few decades, the idea of the national demarcation line in the today's Prekmurje, supposedly separating Slovenians from Croats at the river Mura, had strengthened considerably among the Slovenian national activists in the Cisleithanian lands. After the dissolution of Austro-Hungary and the signing of the Treaty of Trianion, this line in fact became a border between the Slovenian and the neighbouring Croatian national space.

 

Biografija avtorja

  • Jernej Kosi, Univerza v Ljubljani
    Researcher, Department of History, University of Ljubljana

Literatura

Brubaker, Rogers. Nationalism reframed: Nationhood and the national question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Bohinec, Valter. Peter Kozler in prvi zemljevid slovenskega ozemlja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975.

Fujs, Metka. “Prekmurje – podoba prostora.” Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 3, no. 6 (2004): 49–61.

Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Publishing, 1983.

Golec, Boris. Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem: po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Grafenauer, Bogo. “O turški oblasti in o nastanku drobne zemljiške posesti v Prekmurju.” In: Prekmurski Slovenci v zgodovini: zbornik razprav o posebnih potezah zgodovinskega razvoja Prekmurja, ed. Bogo Grafenauer, 79–90. Murska Sobota: Pomurska založba, 1961.

Grafenauer, Bogo. “Etnična struktura in zgodovinski pomen jugoslovanskih narodov v srednjem veku.” Zgodovinski časopis 21 (1967): 7–48.

Gspan, Alfonz, and Lino Legiša. Zgodovina slovenskega slovstva I. Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica, 1956.

Hansen, Jason D. Mapping the Germans: Statistical Science, Cartography, and the Visualization of the German Nation, 1848–1914. Oxford and New York: Oxford University Press, 2015.

Hösler, Joachim. Von Krain zu Slowenien: die Anfänge der nationalen Differenzierungsprozesse in Krain und der Untersteiermark von der Aufklärung bis zur Revolution. 1768 bis 1848. München: R. Oldenbourg, 2006.

Hepe, Boštjan, and Katarina Janjič, Stanislav Mikuž, Ivan Živko. Zgodovina carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitve. Ljubljana: Carinska uprava RS, 2011.

Hroch, Miroslav. Das Europa der Nationen: Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005.

Kidrič, France. Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1930.

Kidrič, France. Zoisova korespondenca (1809–1810). Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1941.

Kordiš, Ivan. “Peter Kozler and His Map of the Slovenian Land and Its Provinces (1849–1871).” Imago Mundi, 68, no. 2 (2016): 212–231.

Kokolj, Miroslav. Prekmurski Slovenci od narodne osvoboditve do nacistične okupacije: 1919–1941. Murska Sobota: Pomurska založba, 1984.

Kosi, Jernej. Kako je nastal slovenski narod. Začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Sophia, 2013.

Leersen, Joep. National Thought in Europe: A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Lipušček, Uroš. Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919-1920. Ljubljana: Založba Sophia, 2003.

Lončar, Dragotin. “Anton Globočnik in slovenski narodni program 1848. leta.” Carniola: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 3, no. 3 (1912): 208–209.

Lončarić, Mijo, and Anita Celinić. “Susret slovenskih prekmurskih i hrvatskih međimurskih govora.” Slavistična revija 55 (2007): 41–46.

Lukan, Walter. Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2014.

Mohorič, Fran. “Prekmurje in Medjimurje.” Časopis za zgodovino in narodopisje 16 (1920): 28–40.

Moritsch, Andreas, and Vincenc Rajšp, ed., Matija Majar-Ziljski. Klagenfurt: Hermagoras, 1995.

Mosse, George L. Fallen soldiers: reshaping the memory of the world wars. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Prunk, Janko. Slovenski narodni programi: narodni programi v slovenski politični misli od 1848 do 1945. Ljubljana: Društvo 2000, 1986.

Schulze, Hagen. States, Nations, and Nationalism: From the Middle Ages to the Present. Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

Stergar, Nataša. “Narodnostno vprašanje v predmarčnih letnikih Bleiweisovih Novic.” Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 25, no. 3 (1977): 184–189.

Slavič, Matija. Naše Prekmurje: zbrane razprave in članki. Murska Sobota: Pomurska založba, 1999.

Šekli, Matej. “Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja.” Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 9 (2013): 3–53.

Štih, Peter. “Salzburg, Ptuj in nastanek štajersko-madžarske meje v današnji Sloveniji.” Zgodovinski časopis 50, no. 4 (1996): 535–544.

Thürer, Daniel and Thomas Burri. “Self-Determination.” Max Planck Encyclopedia of Public International Law, accessed 20.10.2015. http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873?rskey=YVjdhp&result=1&prd=EPIL

Vidmar, Luka. A Slavic Republic of Letters. The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016).

Weber, Eugen. Peasants into Frenchmen. Stanford: Stanford University Press, 1976.

Wolf, Eric J. Europe and the People Without History. 2nd edition. Berkeley and Los Angeles: University of California, 2010.

Zajc, Marko. Kje se slovensko neha in hrvaško začne: slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Zimmer, Oliver. Nationalism in Europe, 1890–1940. London: Palgrave, 2003.

Objavljeno

2017-10-11

Številka

Rubrika

Razprave