Politična stranka v vojaški strukturi : Organizacija KPJ / ZKJ v Jugoslovanski armadi in Jugoslovanski ljudski armadi 1945-1990

Avtorji

  • Damijan Guštin Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.09

Ključne besede:

Komunist Party of Yugoslavia, Legue of Comunists of Yugoslavia, Yugoslav Army, Yugoslav People's Army, , political parties, party structure, Organisation of Legue of Comunists of Yugoslavia in Yugoslav People's Army

Povzetek

Avtor analizira organizacijsko strukturo politične organizacije KPJ/ZKJ, ki je delovala v vojski FLRJ / SFRJ v letih 1945-1990. V skladu s zasnovo socialistične vojske in organiziranostjo po principu delovnih okolij je v JA / JLA stranka neposredno imela svoje organizacije in politične organe. Organizacija je povezovala vse člane KPJ / ZKJ, ki so bili vključeni v obrambni sistem: profesionalne pripadnike (oficirje, podoficirje in civilne osebe v službi JLA) kot tudi vojaške obveznike med služenjem vojaškega roka. Politična organizacija je v tem okolju delovala v piramidalni strukturi od osnovnih organizacij do osrednjega vodstva za celotne oborožene sile, pretežno sledeč vsakokratni členitvi vojaških sil. Zaradi forsiranega včlanjevanja je bilo v članstvu vseskozi velika večina častniškega zbora, podčastnikov in drugih zaposlenih v vojski, občasno pa tudi večje število vojakov, ki so služili vojaški rok. Organizacija je bila vse obravnavano obdobje pod posebnim neposrednim skrbstvom osrednjega političnega organa stranke, Centralnega komiteja in njegovega politbiroja. Zaradi federalne strukture ZKJ je bila Organizacija ZKJ v JLA najpomembnejši sestavni del ZKJ; leta 1974 pa jo je vodstvo ZKJ po polni federalni organiziranosti ZKJ preoblikovalo v posebno organizacijo, po statusu (skoraj) enakovredno republiškim organizacijam ZKJ.

Biografija avtorja

Literatura

Benvenuti, Francesco. The Bolsheviks and the Red Army, 1918–1922. Digitaly printed version. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Bjelajac, Mile. JLA v šestdesetih in prvi polovici sedemdesetih. V: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, 89–108. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010.

Deželak Barič, Vida. »Organizacijsko vprašanje Komunistične partije Slovenije 1941–1945.« Doktorska disertacija, Ljubljana, 1999.

Dimitrijević, Bojan. Jugoslovenska armija 1945–1954: nova ideologija, vojnik i oružje. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2006.

Dimitrijević, Bojan. Jugoslovenska narodna armija 1945–1959. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2014.

Goldstein, Ivo in Slavko, Goldstein. Tito. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017.

Guštin, Damijan. Slovenska partizanska vojska med drugo svetovno vojno. V: Sodobno vojaštvo in družba, 59–85. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.

Hadžič, Miroslav. Sudbina partijske vojske. Beograd: Samizdat B92, 2001.

Jelić, Ivan. Komunistička partija Hrvatske: 1937–1945. Zagreb: Globus, 1981.

Mezga, Ernest. Politički rad u JNA. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1988.

Miljanić, Gojko. Kopnena vojska JNA, I. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1988.

Nikolić, Drago B. Razvoj političkih organa u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1985.

Pejanović, Dušan, Josip Karavanić, Mihajlo Golubović, Ernest Mezga, Boško Stojanović, Božo Šašić in Čedo Stanković. Organizacija SKJ u JNA. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1986.

Petranović, Branko. Jugoslavija na razmeđu (1945–1950). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1998.

Pirjevec, Jože, Tito in tovariši. 1. izd., 1. natis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

Pleterski, Janko et al., Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije. Ljubljana: Komunist in Državna založba Slovenije, 1986.

Pregled zgodovine Zveze komunistov Jugoslavije. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 1963.

Repe, Božo. "Liberalizem" v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije, 1992.

Repe, Božo. Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan, 2002.

Vodušek Starič, Jerca. Prevzem oblasti 1944–1946. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Objavljeno

2017-10-11

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>