The Legal Nature of the State and the Kingdom of SHS in the Context of the Conflicting Yugoslav Ideologies

  • Igor Ivašković
Keywords: State of SHS, Kingdom of SHS, Kingdom of Serbia, Yugoslav ideologies, constitution

Abstract

Acstract: The main thesis of the article is that the differences in the interpretations of the legal natures of the State of Slovenes, Croats and Serbs and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes were not the consequence of legal uncertainty, but rather reflected yet another among the many political battles in the conflict between the opposing Yugoslav ideologies. The author uses the international and constitutional criteria to analyse the dilemmas regarding the legal nature of the State of SHS and the legal (dis)continuity between the Kingdom of Serbia and the Kingdom of SHS. He argues that: 1) the State of SHS satisfied the fundamental requirements to be considered as a state; and 2) the Kingdom of SHS was a new state, as it was not created according to the standards of the Serbian Constitution. Moreover, it suspended the constitutional continuity of the Kingdom of Serbia.

References

Banac, Ivo. 1988. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, politika. Zagreb: Globus.

Banac, Ivo. 1992. Emperor Karl Has Become a Comitadji: The Croatian Disturbances of Autumn 1918. The Slavonic and East European Review, 70 (2): 284–305.

Crawford, James. 2007. The creation of states in international law. Oxford: Clarendon.

Đokić, Dejan. 2010. Nedostižni kompromis. Srpsko-hrvatsko pitanje u međuratnoj Jugoslaviji. Beograd: Fabrika knjiga.

Engelsfeld, Neda. 2002. Povijest hrvatske države i prava – razdoblje od 18. do 20. stoljeća. Zagreb: Pravni fakultet.

Granda, Stane. 2008. Slovenija. Ljubljana: Urad vlade za komuniciranje.

Ivašković, Igor. 2012. Trialistični koncepti in alternative v luči primorskega časopisja. Prispevki za novejšo zgodovino, 52 (2): 69-95.

Jovanović, Slobodan. 1995. Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Službeni list SRJ.

Krizman, Bogdan. 1975. Vanjska politika jugoslavenske države 1918-1941. Diplomatsko-historijski pregled. Zagreb: Školska knjiga.

Lampe, John R. 2002. Yugoslavia as history. Twice there was a country. Second edition. Cambridge: Cambrige University press.

Matković, Hrvoje. 1998. Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled. Zagreb: Naklada Pavičić.

Montevidejska konvencija, 26. 12. 1933. URL: http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897

Petrič, Ernest. 2010. Zunanja politika: osnove teorije in praksa. Mengeš: Center za evropsko prihodnost.

Prepeluh, Albin. 1987. Pripombe k naši prevratni dobi. Trst: Založništvo tržaškega tiska.

Radić, Stjepan. 1971. Politički spisi: Autobiografija, članci, govori, rasprave. Zagreb: Znanje.

Rahten, Andrej. 2002. Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929. Ljubljana: Založba ZRC.

Ribičič, Ciril. 1992. Ustavnopravni vidiki osamosvajanja Slovenije. Ljubljana: Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije.

Subotić, Dušan. 1922. Naša Kraljevina nije nova država. Novi život. Knjiga XI., 11, 18. november. Beograd: Grafički zavod Narodna Samouprava.

Šišić, Ferdo. 1920. Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914-1919. Zagreb: Matica Hrvatska.

The peace treaty of Versailles, 28.6.1919. URL: http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versailles.html

Treaty of peace with Austria. St. Germain-en-Laye, 10 September 1919. URL: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1920/3.html

Türk, Danilo. 2007. Temelji mednarodnega prava. Ljubljana: GV Založba.

Ustav za Kraljevinu Srbiju. 1903. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.

Vukas, Budislav. 2002. Hrvatska državnost s gledišta međunarodnog prava. Zagreb: Pravni fakultet.

Zečević, Momčilo. 1977. Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917 – 1921: Od majniške deklaracije do vidovdanske ustave. Maribor: Založba Obzorja.

Žloger, Ivan. 1923. Da li je naša kraljevina nova ili stara država? Separat. Slovenski pravnik, 3-4, 1-18.

Published
2020-09-03