Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora na Slovenskem 1896-1941

  • Vida Deželak-Barič
Keywords: Jugoslovanska socialnodemokratska stranka, Komunistična stranka Jugoslavije, Socialistična stranka Jugoslavije, Komunistična stranka Slovenije, politični tisk, volitve, Slovenija, 1896-1941

Abstract

Prispevek obravnava razvoj in organiziranost strank marksističnega idejnopolitičnega tabora v času habsburške monarhije, ko je na Slovenskem leta 1896 ustanovljena prva delavska stranka marksistične smeri (Jugoslovanska socialnodemokratska stranka), ter v času Kraljevine SHS/Jugoslavije do začetka druge svetovne vojne. Razčlenjuje pestro strankarsko podobo, ki je nastala z letom 1920, ko se je socialnodemokratska stranka kot dotedanji edini politični predstavnik delavstva  marksistične smeri razcepila na radikalno/komunistično in reformno/socialnodemokratsko stranko; obe sta se nato vključili v ustrezni jugoslovanski stranki, tj. v Komunistično stranko Jugoslavije oziroma Socialistično stranko Jugoslavije. Opozarja na pojav frakcij znotraj obeh strank, na metode in pogoje delovanja komunistov po oblastni prepovedi komunistične stranke leta 1921 in metode delovanja socialistov po prepovedi socialistične stranke z uvedbo kraljeve diktature januarja 1929. Moč in družbeni vpliv strank ponazarja z rezultati na volitvah v predstavniške organe ter s številom strankarsko povezanih članov. Navaja glavna strankarska glasila in vodilne osebnosti.

References

Balkovec, Bojan. Prva slovenska vlada 1918-1921. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

Balkovec, Bojan. »Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša«. Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011.

Deželak Barič, Vida. Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941-1943. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.

Dolenc, Ervin. »Spor med prvo in drugo generacijo slovenskih komunistov?« V: Med politiko in zgodovino. Življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975), ur. Jurij Perovšek in Aleksander Žižek, 113-129. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005.

Filipič, France. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919-1939, 1. knjiga. Ljubljana: Borec, 1981.

Filipič, France. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919-1939, 2. knjiga. Ljubljana: Borec, 1981.

Filipič, France. »Politična usmeritev KPS od sredine 1940 do aprila 1941.« V: Slovenski upor 1941. Osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol stoletja. Zbornik referatov na znanstvenem posvetu v dneh 23. in 24. maja 1991 v Ljubljani, ur. Ferdo Gestrin, Bogo Grafenauer in Janko Pleterski, 51-68. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991.

Filipič, France. Ob razpotjih zgodovine. Maribor: Obzorja, 1994.

Fischer, Jasna. Čas vesolniga socialnega punta se bliža. Socialna in politična zgodovina delavskega gibanja v Ljubljani od začetkov do leta 1889. Ljubljana: Krt, 1984.

Gestrin, Ferdo in Melik, Vasilij. Slovenska zgodovina. Od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Gligorijević, Branislav. Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919-1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju in Narodna knjiga, 1979.

Kermavner, Dušan. Začetki slovenske socialne demokracije v desetletju 1884-1894. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1963.

Klopčič, France. Velika razmejitev. Študija o nastanku komunistične stranke v Sloveniji aprila 1920 in o njeni dejavnosti od maja do septembra 1920. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1969.

Klopčič, France. »Komunistična stranka v Sloveniji po Obznani.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 1, št. 2 (1960): 17-67.

Klopčič, France. Kritično o slovenskem zgodovinopisju. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977.

Klopčič, France. Desetletja preizkušenj. Spomini. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980.

Maček, Ivan – Matija. Spomini. Zagreb: Globus (Ljubljana: Delo), 1981.

Marinko, Miha. Moji spomini. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971.

Melik, Vasilij. »Izidi volitev v konstituanto leta 1920.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 3, št. 1 (1962): 3-61.

Melik, Vasilij. Volitve na Slovenskem 1861-1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Mikuž, Metod. »Razvoj slovenskih političnih strank (1918 da zač. 1929) v stari Jugoslaviji.« Zgodovinski časopis 9, št. 1-4 (1955): 107-39.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917-1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Milenković, Toma. Socjialistička partija Jugoslavije (1921-1929). Beograd: Institut za savremenu istoriju in NIP export-press, 1974.

Nedog, Alenka. Ljudskofrontno gibanje v Sloveniji. Od leta 1935 do 1941. Ljubljana: Borec, 1978.

Perovšek, Jurij. »Slovenski avtonomizem socialistične smeri v letu 1923.« Prispevki za novejšo zgodovino 34, št. 2 (1994): 163-76.

Perovšek, Jurij. »Notranje cepitve med slovenskimi socialisti.« V: Slovenska kronika XX. Stoletja. 1900-1941, ur. Marjan Drnovšek, France Rozman in Peter Vodopivec, 275. Ljubljana: Nova revija, 1995.

Prunk, Janko. »Zveza delovnega ljudstva v Ljubljani za občinske volitve decembra 1922«. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 11-12, št. 1-2 (1971-1972): 199-228.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Rozman, Franc. Socialistično delavsko gibanje na slovenskem Štajerskem. 1889 do 1918. Ljubljana: Borec, 1979.

Rozman, Franc. »Jugoslovanska socialnodemokratska stranka.« V: Enciklopedija Slovenije, 4, ur. Marjan Javornik, Dušan Voglar in Alenka Dermastia, 339-40. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990.

Stiplovšek, Miroslav. Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918-1922. Ljubljana: Partizanska knjiga in Delavska enotnost, 1979.

Stiplovšek, Miroslav. Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem: od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije (1868-1945). Maribor: Obzorja, 1989.

Stiplovšek, Miroslav. Slovenski parlamentarizem 1927-1929. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930-1935. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Trampuž, Lilijana. KPJ na Slovenskem v obdobju šestojanuarske diktature 1929-1934 s poudarkom na začetnem delu priprave pokrajinske konference. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1992.

Vode, Angela. Skriti spomin, ur. Alenka Puhar. Ljubljana: Nova revija, 2004.

Zbornik ob štiridesetletnici ustanovnega kongresa KPS. Razprave in dokumenti, ur. Franček Brglez. Ljubljana: Komunist, 1977.

Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije [avtorji Janko Pleterski et al.]. Ljubljana: Komunist in Državna založba Slovenije, 1986.

Published
2017-05-30