Predgovor o raziskovalnem programu Idejnopolitični in kulturni pluralizemin monizem na Slovenskem v 20. stoletju

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, monizem, demokracija, politična kultura, kohabitacija, pluralizem, kulturni boj, narodno vprašanje, socialno vprašanje

Povzetek

Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani (INZ) v okviru svojega raziskovalnega in širšega družbenega poslanstva med drugim od leta 2004 izvaja tudi raziskovalni program (RP) Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Programska skupina inštitutskih raziskovalk in raziskovalcev, ki izvaja omenjeni program, je v prvem obdobju njegovega financiranja (2004–2008) opravila celostno razčlenitev temeljnih idejnih, političnih in kulturnih procesov ter vojaškega dogajanja na slovenskih tleh v 20. stoletju, ki je v tem času zadevala vprašanje večstranskega ali le enostranskega mišljenjskega, vrednostno-civilizacijskega, družbenopolitičnega in kulturnega življenja ter bivanjsko kakovost uresničevanja posameznika in naroda v njem. Izvajalci so se osredotočili na ključna razvojna obdobja in prelome, v katerih je bilo vprašanje ideološkega in političnega uveljavljanja posameznih svetovnonazorskih, političnih in kulturnih izbir ter njihovega izražanja v 20. stoletju na Slovenskem najbolj izpostavljeno: čas prve jugoslovanske države (1918–1941), druge svetovne vojne na Slovenskem (1941–1945), druge jugoslovanske skupnosti (1945–1991) in slovenski prehod v družbo svobodne idejne ter politične izbire, utemeljen v procesu demokratizacije konec osemdesetih let in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ter zaokrožen z oblikovanjem pluralno uresničene samostojne slovenske nacionalne države Republike Slovenije leta 1991.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>