Mikhail Gorbachev’s Visit to Yugoslavia in March 1988 and the Yugoslav–Soviet Declaration

  • Gorazd Bajc Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovifo
  • Janez Osojnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Keywords: Mikhail Gorbachev, Soviet Union, Yugoslavia, Brezhnev Doctrine, the end of the Cold War

Abstract

Based on the analysis of the archival materials from several Western countries, the press from that period, and the most relevant scientific literature, the article focuses on the visit of the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Yugoslavia in March 1988. In this regard, the circumstances of this visit to Yugoslavia, its course, and importance for the developments in Europe and worldwide as well as its assessments by the selected Western Bloc countries are analysed. The authors highlighted two aspects of the visit in particular. The first aspect is Gorbachev’s visit that also included Slovenia, where he met with the leaders of the republic; and the second is the adoption and signing of the Yugoslav-Soviet Declaration that redefined the relations between the two states while simultaneously raising the question of whether its formulation represented the beginning of the end of the Brezhnev Doctrine.

References

Arhivski viri

AsILS – Archivio storico Istituto Luigi Sturzo, Roma:

AsILS, fond Archivio Giulio Andreotti (Aga).

TNA – The National Archives, Kew-London [nekdanji Public Record Office]:

TNA, fond Foreign Office and Foreign and Commonwealth Office: Northern Department and East European and Soviet Department (and succeeding departments): Registered Files (N, EN and ES Series) (FCO 28).

TNA, fond Foreign and Commonwealth Office: European Integration Department (External): Registered Files (E(MX) Series) (FCO 98).

TNA, fond Records of the Prime Minister's Office: Correspondence and Papers, 1979–1997 (PREM 19).

Časopisni viri

Chicago Tribune, 1988.

Delo, 1987, 1988.

Il Piccolo, 1988.

Katoliški glas, 1988.

Komunist: Glasilo ZK Jugoslavije in ZK Slovenije, 1988.

La Stampa, 1988.

Mladina, 1988.

Novi list, 1988.

Primorski dnevnik, 1988.

The New York Times, 1988.

Večer, 1988.

Literatura

Bajc, Gorazd. »Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971: il contesto locale e internazionale letto dalla diplomazia britannica.« Annales, Series Historia et Sociologia 24, št. 4 (2014): 713–32.

Bajc, Gorazd. »Great Britain and the Italian-Yugoslav Relations in the 1970s.« V: Italy and Tito's Yugoslavia in the Age of International Détente, ur. Massimo Bucarelli et al., 75–98. Bruxelles: Peter Lang, 2016.

Bajc, Gorazd. »La Jugoslavia e la guerra dello Yom kippur: appunti della diplomazia britannica«. V: Europa e Medio Oriente (1973–1993), ur. Gianvito Galasso et al., 377–95. Bari: Cacucci, 2017.

Bajc, Gorazd, Janez Osojnik in Darko Friš. »Nekateri vidiki mednarodnega priznanja Slovenije s posebnim ozirom na ameriški pogled, junij 1991–april 1992.« Studia Historica slovenica 19, št. 1 (2019): 217–56.

Bebler, Anton. »Sovjetsko 'novo razmišljanje' i sigurnost Jugoslavije.« Politička misao XXVI, št. 2 (1989): 41–60.

Brown, Archie. »The Gorbachev Era«. V: The Cambridge History of Russia, zv. 3, ur. Ronald Grigor Suny, 316–51. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Brown, Archie. »The Gorbachev evolution and the End of the Cold War.« V: The Cambridge History of the Cold War, zv. 3, ur. Melvyn P. Leffler in Odd Arne Westad, 244–66. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2011.

Cichock, Mark A. »The Soviet Union and Yugoslavia in the 1980s: A Relationship in Flux.« Political Science Quarterly 105, št. 1 (1990): 53–74.

Cornell, Svante E. »Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate Balance.« Middle Eastern Studies 34, št. 1 (1998): 51–72.

Costamagna, Christian. »Yugoslavia and the Special War in Late Socialism: New Research Perspectives.« Serbian Studies Research 8, št. 1 (2017): 121–52.

Del Pero, Mario. Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo, 1776–2006. Roma in Bari: Laterza, 2008.

Dizdarević, Raif. Sudbonosni podvig Jugoslavije: Podsjećanja na istorijsko NE staljinizmu – događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Sarajevo: Udruženje za moderno historiju/Udruga za modernu povijest, 2018.

Dockrill, Michael L. in Michael F. Hopkins. The Cold War 1945–1991. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Fraser Niall M. et al. »A Conflict Analysis of the Armenian-Azerbaijani Dispute.« The Journal of Conflict Resolution 34, št. 4 (1990): 652–77.

Friš, Darko in David Hazemali. »Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti.« Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017): 807–22.

Gaddis, John Lewis. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American National Security Policy During the Cold War. New York in Oxford: Oxford University Press, 2005.

Gaddis, John Lewis, The Cold War. London: Allen Lane, 2006.

Glaurdić, Josip. The Hour of Europe: Western Powers and the Breakup of Yugoslavia. New Haven in London: Yale University Press, 2011.

Griesser-Pečar, Tamara, »Ciril Žebot. Prizadevanje za samostojno Slovenijo.« Acta Histriae 26, št. 1 (2018): 277–304.

Jenuš, Gregor. »Proces proti četverici in Odbor za varstvo človekovih pravic.« Studia Historica Slovenica 7, št. 1–2 (2007): 61–91.

Jenuš, Gregor in Darko Friš. »Specialna vojna. Prispevek o ukrepih jugoslovanskih organov za notranje zadeve pri nadzoru državne meje in v boju proti 'zunanjim' in 'notranjim sovražnikom'.« Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017): 777–92.

Kladnik, Tomaž, »Mirko Javornik, kot interes Službe državne varnosti Socialistične Republike Slovenije.« Acta Histriae 26, št. 1 (2018): 305–24.

Kramer, Mark. »Bexond the Brezhnev Doctrine: A New Era in Soviet-East European Relations?.« International Security 14, št. 3 (1989–1990): 25–67.

Lévesque, Jacques. »The East European Revolutions of 1989.« V: The Cambridge History of the Cold War, zv. 3, ur. Melvyn P. Leffler in Odd Arne Westad, 311–32. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2011.

Lieven, Anatol. The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. New Haven in London: Yale University Press, 1993.

Loth, Wilfried. Overcoming the Cold War. A history of détente, 1950–1991. Basingstoke: Palgrave, 2002.

Lusa, Stefano. Razkroj oblasti: slovenski komunisti in demokratizacija države. Ljubljana: Modrijan, 2012.

Maver, Aleš in Darko Friš. »Demokratične parlamentarne volitve v Srednji in Vzhodni Evropi med letoma 1989 in 1991 in njihov vpliv na oblikovanje strankarskega prostora do leta 2013.« Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018): 529–56.

Maver, Aleš, Friš, Darko in Gorazd Bajc. »Med begom pred sovjetsko preteklostjo in vračanjem vanjo. Stranke in volitve v Ukrajini in Belorusiji med leti 1989 in 2013.« Studia Historica Slovenica 19, št. 1 (2019): 181–216.

Melanšek, Tadeja. »Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji. Magistrsko delo.« Univerza v Mariboru, 2019.

Mićić, Aleksandar. Cenzura v tisku – Mladina in oblast od 1985 do osamosvojitve. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2004.

Pavlović, Vojislav. »The Israel-Arab War of 1967. The Watershed in Tito's Foreign Policy.« V: Europa e Medio Oriente (1973–1993), ur. Gianvito Galasso et al., 363–75. Bari: Cacucci, 2017.

Pesek, Rosvita. »Ko opozicija prevzame pobudo, komunisti pa izgubijo oblast (1987–1990).« Prispevki za novejšo zgodovino 51, št. 2 (2011): 329–52.

Pirjevec, Jože. Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Koper: Lipa, 1995.

Pirjevec, Jože. Tito in Tovariši. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

Rajak Svetozar. »The Cold War in the Balkans, 1945–1956.« V: The Cambridge History of the Cold War, zv. 1, ur. Melvyn P. Leffler in Odd Arne Westad, 198–220. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2011.

Rajak, Svetozar. Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War: Reconciliation, Comradeship, Confrontation, 1953–1957. London in New York: Routledge, 2011.

Repe, Božo. Milan Kučan, Prvi predsednik. Ljubljana: Modrijan, 2015.

Repe, Božo in Darja Kerec. Slovenija, moja dežela: družbena revolucija v osemdesetih letih. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017.

Romanenko, Sergej. »Višenacionalna država i/ili višestranački sistem – SSSR i SFRJ u periodu 1985.–1991.« V: Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem, ur. Aleš Gabrič, 33–50. Ljubljana: INZ, 2012.

Saideman, Stephen M. in R. William Ayres. For Kin or Country: Xenophobia, Nationalism and War. New York: Columbia University Press, 2008.

Smith, Jeremy. »Non-Russians in the Soviet Union and after.« V: The Cambridge History of Russia, zv. 3, ur. Ronald Grigor Suny, 495–521. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Stent, Angela E. Russia and Germany Reborn: Unification, the Soviet Collapse, and the New Europe. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Stopar, Andrej. »New Relations in the Crumbling Times: Emerging Slovenia's Independence in Russian Diplomatic Sources (1990–1992).« Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015): 709–49.

Stopar, Andrej. »V očeh razpadajočega imperija: Podoba Slovenije v Sovjetski zvezi in Rusiji v času slovenskega osamosvajanja (1990–1992). Doktorska disertacija.« Nova Gorica, 2015.

Šela, Ana in Darko Friš. »Nova revija v primežu Službe državne varnosti.« Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017): 823–36.

Šela, Ana in Mateja Matjašič Friš. »Nadzor Službe državne varnosti nad revijo Zaliv.« Annales, Series Historia et Sociologia 29, št. 4 (2019): 675–88.

Valdevit, Giampaolo. La guerra nucleare. Da Hiroshima alla difesa antimissile. Milano: Mursia, 2010.

Vodopivec, Peter. »Zasuk v slovenski politiki: proces proti četverici.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije:1848-1992, ur. Jasna Fischer et al., 1188–91. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Yekelchyk, Serhy. »The Western Republics: Ukraine, Belarus, Moldova and the Baltics.« V: The Cambridge History of Russia, zv. 3, ur. Ronald Grigor Suny, 522–48. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Zubok, Vladislav M. »Soviet foreign policy from détente to Gorbachev, 1975–1985.« V: The Cambridge History of the Cold War, zv. 3, ur. Melvyn P. Leffler in Odd Arne Westad, 89–111. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2011.

Žebot, Ciril. Neminljiva Slovenija: Spomini in spoznanja iz razdoblja sedemdesetih let od Majniške deklaracije. Celovec: samozaložba, 1988.

Objavljeni viri

A View from Brussels: Secret NATO Reports about the East European Transition, 1988–1991, ur. Gusztáv D. Keckés. Budapest: HAS, 2019.

CIA FOIA, USSR-Yugoslavia, 6. 4. 1988. Pridobljeno 2. 9. 2020. https://www.cia.gov/library/readingroom/document/5166d4f999326091c6a60854.

Masterpieces of History: The Peaceful End of the Cold War in Europe, 1989, ur. Svetlana Savranskaya, Thomas Blanton in Vladislav Zubok. Budapest in New York: CEU Press, 2010.

Published
2020-12-11
Section
Articles