Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni

Avtorji

  • Branko Šuštar

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.56.1.06

Ključne besede:

Spanish civil war, textbooks, history classes, Slovenia, totalitarian regimes, democracy

Povzetek

SPANISH CIVIL WAR IN SLOVENIAN HISTORY TEXTBOOKS

The article examines the image of the 1936–1939 Spanish civil war as presented in Slovenian history textbooks for primary and secondary schools 75 years after the war. In textbooks, this topic is important for presenting the period before World War II in Europe as well as the social and political differences present in Europe at that time. The Spanish civil war raises questions of democracy, fascism, communism, social reforms, violence and revolution in Europe. Initially, the textbook authors briefly discussed the Popular front, democracy and elections, communists and revolution, as well as the support of Fascist Italy and Nazi Germany to Franco’s Nationalist faction and the support of Soviet Union to the Republican faction. After 1980, textbooks included a more detailed presentation of the broader social situation, the attitude of artists towards the Spanish civil war, and the impact of war on political divisions in Slovenia during World War II. The first textbooks generally mentioned that a number of Yugoslavs were fighting for the Republican faction, whereas later authors provided more information in accordance with research studies, i.e. that 500 Slovenians participated in the International Brigades.

Literatura

Bebler, Anton, ur. Naši Španci: Zbornik. Ljubljana: Borec, 1978.

Blinkhorn, Martin. Demokracija in državljanska vojna v Španiji 1931‒1939. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Božič, Branko in Štefan Trojar. Zgodovina za tehniške šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Božič, Branko in Štefan Trojar. Zgodovina za tehniške šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Božič, Branko in Štefan Trojar. Zgodovina za tehniške šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980.

Božič, Branko in Tomaž Weber. Srednje izobraževanje: skupna vzgojnoizobrazbena osnova: Zgodovina 2. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986.

Božič, Branko in Tomaž Weber. Zgodovina 8. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991.

Božič, Branko, Tomaž Weber in Janko Prunk. Srednje usmerjeno izobraževanje: Novejša zgodovina –Zgodovina 2. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980.

Broué,Pierre in Émile Témine. Španska revolucija in državljanska vojna. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.

Brzelak, Stane. Zgodovina 2, za tehniške in druge strokovne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.

»Congreso Posguerras. 75 Aniversario del fin de la Guerra Civil española, Madrid, 3‒5 de abril de 2014.« Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. Pridobljeno 1. 3. 2014. http://geografiaehistoria.ucm.es/congreso-posguerras-75-aniversario-de-la-guerra-civil-espanola.

Dolenc, Ervin in Aleš Gabrič. Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2002.

Dolenc, Ervin, Aleš Gabrič in Marjan Rode. Koraki v času. 20. stoletje: zgodovina za 8. razred osemletke in 9. razred devetletke. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2002.

Dolgan, Marjan in Matija Ogrin, ur. Kriza revije Dom in svet leta 1937: Zbornik dokumentov. Ljubljana: Založba ZRC 2001; 2010 (elektronska izdaja). http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:kdis/VIEW/.

Gabrič, Aleš in Mateja Režek. Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2012. Pridobljeno 15. 4. 2014. http://vedez.dzs.si/datoteke/zgo4-sklop1.pdf.

Gabrič, Aleš, Marjan Rode, Tadeja Galonja in Ervin Dolenc. Koraki v času 9, 20. stoletje, učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2013.

Gestrin, Ferdo, Jože Heinz in Metod Mikuž. Zgodovina za IV. razred nižjih gimnazij. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956.

Gestrin, Ferdo, Jože Heinz in Metod Mikuž. Zgodovina za VIII. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963.

Hemingway, Ernest. Komu zvoni. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1950.

Hočevar, Jože, ur. Slovenci v Španski državljanski vojni/Eslovenos en la Guerra Civil Espagnola/Slovenians in the Spanish Civil War. Koper: Združenje borcev za vrednote NOB Koper; Združenje protifašistov in borcev za vrednote NOB Koper, 2010. Pridobljeno 15. 4. 2014. http://www.zb-koper.si/dosje/zbornik-spanski-borci.pdf.

Hough, Thomas. Španija proti Španiji: Kronika državljanske vojne. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1969.

Kern, Ana Nuša, Dušan Nećak in Božo Repe. Naše stoletje: zgodovina za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan, 1997.

Kern, Ana Nuša, Dušan Nećak in Božo Repe. Naše stoletje: zgodovina za 9. razred osnovne šole: učbenik, prilagojen za slabovidne učence, ur. Roman Brvar. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2007.

Kern, Ana Nuša, Dušan Nećak, Božo Repe in Roman Vogrinc. Naše stoletje: zgodovina za 9. razred dvojezične osnovne šole = Századunk: történelem a kétnyelvű általános iskolák 9. osztálya számára, prev. Magdalena Bohnec. Ljubljana: Modrijan, 2005–2006.

Kulturni dom Španski borci, arh. Oton Jugovec, 1981. Pridobljeno 15. 4. 2014. http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&id=19.

Lešnik, Avgust. »'Nuestros Españoles': Donesek k vlogi jugoslovanskih/slovenskih prostovoljcev v španski državljanski vojni 1936-1939.« Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 2 (2010): 67–108. Pridobljeno 15. 4. 2014. http://www.sistory.si/SISTORY:ID:20534.

Malraux, André. Upanje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1957, 1984².

Mikuž, Metod. Svet med vojnama 1918–1939. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966.

Mikuž, Metod. Zgodovina za četrti razred gimnazij. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967.

Nešović, Branimir in Janko Prunk. 20. stoletje: Zgodovina za 8. razred osnovne šole, 2. izdaja. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993.

Novakovič, Andrejka, ur. No pasaran! Zbirka dokumentov Združenja bivših španskih borcev. Pridobljeno 15. 4. 2014. http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&id=16&lang=slo.

Ogrin, Matija. »Površje in žarišče krize Doma in sveta leta 1937.« V: Kriza revije Dom in svet leta 1937: Zbornik dokumentov. Ljubljana: Založba ZRC 2001; 2010 (elektronska izdaja). http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:kdis/VIEW/, 427-50.

Orwell, George. Poklon Kataloniji. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Papež Frančišek. Veselje evangelija = Evangelii gaudium: apostolska spodbuda, prev. Anton Štrukelj. Ljubljana: Družina, 2014. Pridobljeno 15. 4. 2015. http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Cerkveni%20dokumenti%20140.pdf.

Pastar, Zlata in Jelka Sobotkiewicz. Zgodovina 4: Delovni zvezek za četrti letnik gimnazije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2003.

»Premišljevanja 75 let po koncu španske državljanske vojne, okrogla miza, ZZDS in INZ, Ljubljana, 15. 5. 2014.« Zgodovina Slovenije – SIstory. Pridobljeno 15. 10. 2014. http://sistory.si/SISTORY:ID:26851.

Red Terror (Spain) - Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Terror_(Spain).

Repe, Božo. Naša doba, oris zgodovine 20. stoletja: učbenik za 4. razred gimnazije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1995.

Repe, Božo. Sodobna zgodovina - zgodovina za 4. letnik gimnazij. Ljubljana: Modrijan, 1998, 2000, 2008.

Silva, Pietro. Zgodovina za srednje in sorodne šole. Ljubljana: Pokrajinska šolska založba, 1942.

Šolski razgledi, 7. 3 2014, »In memoriam Roman Brvar 1950–2014.«

Šuštar, Branko. »Perceptions of the Spanish Civil War in the history textbooks in Slovenia.« V: Actas del Congreso Posguerras: 75 aniversario del fin de la guerra civil española / Proceedings of the Congreso Posguerras, ur. Gutmaro Gómez Bravo in Rubén Pallol. Madrid: Pablo Iglesias, 2015. Pridobljeno 4. 2. 2016, http://www.ssolski-muzej.si/files/events/8845-sustarbranko.pdf.

The Association for the Recovery of Historical Memory (Društvo za oživitev zgodovinskega spomina / Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica - ARMH). Pridobljeno 1. 3. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_the_Recovery_of_Historical_Memory, 1. 3. 2015.

Titl, Julij. Zgodovina za poklicne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970.

Urankar, Pavle in Janez Šumi. Zgodovina za srednje tehniške in druge srednje šole. Ljubljana: Dopisna delavska univerza, 1970.

Urankar, Pavle. Gradivo za pouk predmeta zgodovina. Ljubljana: Dijaška založba na Ekonomski srednji šoli, 1967.

Vodopivec, Peter. »O Orwellovem 'premišljevanju' o Španiji. Spremna beseda.« V: Poklon Kataloniji, 227–48. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Vodopivec, Peter. »Zgodovinopisje in Španska državljanska vojna.« V: Španska revolucija in državljanska vojna, 477–86. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.

Weber, Tomaž in Drago Novak. 20. stoletje v virih, besedi in sliki, zv. 2: Evropa in svet med obema vojnama 1918–1939. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1996.

Weber, Tomaž, Branko Rojc in Prvenka Turk. Šolski zgodovinski atlas. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1994.

Weber, Tomaž. Zgodovina 8: delovni zvezek za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979.

Weber, Tomaž. Zgodovina 8: vaje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990.

White Terror (Spain) - Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/White_Terror_(Spain).

Zadnik, Štefka in Ivan Križnar. Zgodovinska čitanka za osmi razred. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973.

Objavljeno

2016-05-25

Številka

Rubrika

Razprave