K razumevanju ženskega dela v veliki vojni

  • Urška Strle Faculty of Arts, University of Ljubljana
Keywords: First World War, war economy, women’s work, home front, prva svetovna vojna, vojno gospodarstvo, žensko delo, domača fronta

Abstract

UNDERSTANDING WOMEN'S WORK DURING THE GREAT WAR

The article deals with the intersection of war economy and women's workforce during World War I and pays a special attention to the Slovenian population. Using a variety of sources, the author tries to synthesise the generalities and specifics of the women’s involvement into the war economy in the so-called Slovenian lands. War economy is understood in the broadest sense and includes not only armament and war-related production, but also the acute issue of supplies for the military and civil sphere.

The economic role of the Slovenian lands, peripheral within the Habsburg Monarchy, and the social structure of the Slovenian population profoundly affected the way how women were being included into the activities at the home front. The author argues that the sensational images from Western Europe, presenting a massive inclusion of women into the war industry, are not typical for the Slovenian space. However, the role of women in the war economy should not be underestimated, for they represented the majority of economically active population, supporting not only the civil society but also the army.

References

Augeneder, Sigrid. Arbeiterinnen in Österreich, doktorska disertacija. Wien, 1987.

Bell, Archibald C.. The Blockade of the Central Empires.London: HMSO, 1961.

Bezlaj Krevel, Ljudmila. “Zaposlovanje žensk v poštni, telegrafski in telefonski dejavnosti do druge svetovne vojne.” V Ženske skozi zgodovino: zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek, 177-192. Celje, Ljubljana: ZZDS, 2004.

Bott, John Patrick. The German Food Crisis of World War I: The Cases of Coblenz and Cologne, PhD thesis. Colombia: University of Missouri, 1981.

Daniel,Ute. The war from within: German working class women in the First World War. Oxford, New York: Berg, 1997.

Dolschon, Irena. »Ernestina Jelovšek.« V Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Kodrič Budna in Aleksandra Serše, 347-352. Ljubljana: ARS, 2003.

Dražumerič, Marinka. “Gospodarsko življenje v Beli krajini med 1. svetovno vojno.” Zgodovinski časopis, 42 (1988): 85-102.

Fischer, Jasna. “Gospodarstvo v vojnih razmerah.” V Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848-1992, ur. Jasna Fischer et al., 146-148. Ljubljana: Mladinska knjiga, INZ, 2006.

Fischer, Jasna. »Delavke Tobačne tovarne v Ljubljani v letih 1871—1914.” Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 24 (1984): 11-62.

Gombač, Metka. “Pavla Hočevar: učiteljica, publicistka, feministka.” V Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Kodrič Budna in Aleksandra Serše, 307-317. Ljubljana: ARS, 2003.

Guštin, Damijan. “Soška fronta in njeno slovensko zaledje.” V Velika vojna in Slovenci: 1914-1918, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst, 62-74. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Himmelreich, Bojan. Namesto žemlje črni kruh: organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn. Celje: Zgodovinski arhiv, 2001.

Himmelreich,Bojan. “Celje v letih prve svetovne vojne 1914-1918.” V Iz zgodovine Celja, ur. Marija Počivavšek, 89-103. Celje: Muzej novejše zgodovine, 1998.

Kodrič Budna, Nataša in Serše, Aleksandra (ur.). Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk. Ljubljana: ARS, 2003.

Koprivec, Daša. Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Kresal,France. Razvoj tekstilne industrije v Sloveniji. Ljubljana: Borec, 1976.

Krofl, Aleksandra. »Ana Wambrechtsamer (1897-1933) : nemško-slovenska pisateljica zgodovinskih povesti, predvsem romana Danes grofje celjski in nikdar več«. V: Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 327-330. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU, 2012.

Melik, Živa. »Eleonora Jenko Groyer.« V Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Kodrič Budna in Aleksandra Serše, 239-244. Ljubljana: ARS, 2003.

Milčinski, Fran. Dnevnik 1914-1920. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Mohorič, Ivan. Zgodovina obrti in industrije v Tržiču 2, Bombažna predilnica in tkalnica v Tržiču: nastanek, razvoj in delo: 1885-1960. Tržič: Bombažna predilnica in tkalnica, 1960.

Novak, Alojzij. Črniška kronika: frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno, ur. Renato Podbersič ml. in Drago Sedmak. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2014.

Offer, Avner. The First World War, An Agrarian Interpretation. Oxford: Oxford University Press,1989.

Osborne, Eric W.. Britain's Economic Blockade of Germany, 1914–1919.London, New York: Routledge, 2004.

Parmelee, Maurice. Blockade and Sea Power, 1914-1919. New York, 1924.

Porenta, Tita. "Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!": priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930), ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču. Radovljica, 2012.

Prinčič, Vili. Pregnani: prva svetovna vojna: pričevanja goriških beguncev. Trst: Založba Devin, 1996.

Prinčič,Vili. “Moravski Olomouc je postal naš štiriletni dom, po pričevanju Borisa Kerševana.” Na fronti: revija za vojaško zgodovino (2013): 8-10.

Puhar,Alenka. „Angela Vode (1892-1985): učiteljica, defektologinja, aktivistka za pravice žensk, publicistka, avtorica prvih knjig o položaju žensk in prve izpovedi o jetnicah v socialističnih zaporih.“ V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem,, 275-279. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU, 2012.

Režek, Marija. Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem: vodnik po arhitekturi. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2002.

Rožman, Irena. “Angela Boškin (1885-1977): prva medicinska sestra in socialna delavka v Sloveniji in Jugoslaviji.” V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 202-206. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU, 2012.

Sedmak, Drago. Ob vznožju branikov: Solkan in Solkanci med prvo svetovno vojno. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba, 2003.

Sedmak, Drago. Življenje v Kobaridu med prvo svetovno vojno. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba, 2001.

Stergar, Janez. »Ángela Piskernik (1886-1967): prva slovenska botaničarka in naravovarstvenica«. V: Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 220-222. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU, 2012.

Struve, Peter, The Exhaustion of Germany’s Food and Fodder Supply. Petrograd, 1917.

Svoljšak, Petra. “"Tudi jaz sem pomagala do velike zmage!" : položaj in vloge žensk na Slovenskem med 1. svetovno vojno.” V Ženske skozi zgodovino: zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek, 153-158. Celje, Ljubljana: ZZDS, 2004.

Svoljšak, Petra. »»Smo ko brez gnezda plašne ptice« (Alojz Gradnik, Molitev beguncev): Slovenski begunci v Italiji in Avstro-Ogrski.« V Soška fronta 1915-1917: kultura spominjanja, ur. Vincenc Rajšp, 89-104. Dunaj, Ljubljana: Slovenski znanstveni inštitut, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Šelih, Alenka et al. (ur.). Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU, 2012.

Šimac, Miha. Vojaške bolnišnice v Ljubljani 1914-1918: zdravstvena in duhovna oskrba, diplomsko delo. Ljubljana, 2007.

Šorn, Jože. Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919-1924. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

Šorn, Jože. »Tovarna papirja Količevo med leti 1920 in 1960.« Kronika: časopis za krajevno zgodovino, 15 (1967): 23-34.

Štepec, Marko. „Ženske v vojni 1914-1918.” V Slovenke v dobi moderne, ur. Mateja Tominšek Perovšek et al., 64-75. Ljubljana: MNZS, 2012.

Šuštar, Liljana. »Manica Koman.« V Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Kodrič Budna in Aleksandra Serše, 406-411. Ljubljana: ARS, 2003.

Thébaud, François et al., History of Women in the West: Toward a cultural identity in the twentieth century: Volume 5, Cambridge: Harvard University Press, 2000.

Verginella, Marta. “Mesto žensk pod steklenim stropom”, v Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk, ur. Nataša Kodrič Budna in Aleksandra Serše, I-XI. Ljubljana: ARS, 2003.

Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006.

Vincent, C. Paul. The Politics of Hunger: Allied Blockade of Germany, 1915-1919. Athens: Ohio University Press, 1985.

Vode, Angela. Spol in upor, ur. Mirjam Milharčič Hladnik in Karmen Klavžar. Ljubljana: Krtina 1998.

Wakounig, Marija. “Ženske v prvi svetovni vojni.” V Soška fronta 1915-1917: kultura spominjanja, ur. Vincenc Rajšp, 43-50. Dunaj, Ljubljana: Slovenski znanstveni inštitut, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Published
2015-10-15
Section
Articles