Ivan Žolger in zadnji poskus revizije ustave v Habsburški monarhiji: povezave s snovanjem ustavnih podlag za novo politično skupnost?

Avtorji

  • Katja Škrubej

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.2.07

Ključne besede:

ustavna zgodovina, pravna zgodovina, Verfassungsdienst, habsburška monarhija, »Žolgerjeva ustava«

Povzetek

Avtorica se v razpravi posveča vprašanjema, ali je bila naloga priprave zadnje revizije ustave avstrijskega dela habsburške monarhije jeseni 1917 kot posebna tajna naloga res poverjena (tudi) Ivanu Žolgerju in ali se je je ta v prihajajočih mesecih tudi res lahko lotil. V jedru razprave predstavi novoodkrite arhivske vire, jih opiše in vpne v takratni historični kontekst ter zaključi, da lahko na obe vprašanji odgovorimo pritrdilno. Hkrati postavi tezo, da odkriti dokumenti kažejo, da je treba pričevanje Rudolfa Andrejke, vodje Žolgerjevega kabineta, ko je bil ta minister v tehnični vladi Ernsta Seidlerja, da so visoki slovenski uradniki v Žolgerjevem krogu pripravljali potrebne dejstvene in teoretske podlage tudi za načrt provizorne ustave in uprave za Slovenijo, ki je pol leta kasneje služila za t. i. »Žolgerjevo ustavo« slovenskega dela Države SHS, še pred Žolgerjevo demisijo 6. maja 1918, upoštevati z veliko mero verjetnosti.

Literatura

Andrejka, Rudolf. »Zaslužni slovenski upravni juristi.« V: Pol stoletja društva »Pravnik« (spominska knjiga), ur. Rudolf Sajovic, 130–31. Ljubljana: Društvo »Pravnik«, 1939.

Ehs, Tamara, Olechowski, Thomas in Kamila Staudigl-Ciechowicz. Die Wiener Rechts-und Staatswissenschaftliche Fakultät 1918–1938. Schriften des Archivs der Universität Wien. Wien: V&R Unipress, 2014.

Ermacora, Felix. »Österreich als Staatenbund und zum Volksstämme-Regionalismus am Ende des Ersten Weltkrieges.« V: Bürgen – Regionen – Völker (Festschrift für Franz H. Riedl), ur. Theodor Veiter, 107–21. Wien: Wilhelm Braumüller, 1986.

Gröger, Roman Hans. Oktober 1918. Vorgeschichte und Folgen. Ein Beitrag zum 100. Jahrestag des Völkermanifestes. Horn: Verlag Berger, 2018.

Hellsberg, Clemens. Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener Philharmoniker. Zürich: Schweizer Verlagshaus; Wien: Kremayr & Scheriau; Mainz: Musikverlag Schott, 1992.

Kelsen, Hans. Österreichisches Staatsrecht. Ein Grundriss Entwicklungsgeschichtlich dargestellt. Tübingen: Mohr, 1923.

Kelsen, Hans. »Zur Reform der verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wehrmacht Österreich-Ungarns.« Zeitschrift für Militärrecht I (1917/1918): 8–23.

Lukan, Walter. »Die slowenische Politik und Kaiser Karl.« V: Karl I. (IV.). Die erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie, ur. Andreas Gottsmann, 159–86. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007.

Polec, Janko. Die völkerrechtliche Stellung von Bosnien und Herzegowina vor der Annexion. Laibach: Kleinmayr & Bamberg, 1908 [Poseben odtis iz časopisa Laibacher Zeitung].

Polec, Janko (1880–1956) - Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi445951/#slovenski-biografski-leksikon, pridobljeno 1. 2. 2019.

Polec, Janko. »Slovenski pravni znanstveniki pretekle dobe v tujini.« V: Pol stoletja društva »„Pravnik«“ (spominska knjiga), ur. R. Sajovic, 194–201. Ljubljana: Društvo »„Pravnik«“, 1939.

Rahten, Andrej. »Pravo in diplomacija: primer dr. Ivana Žolgerja,« V: Challenges of contemporary international law and international relations: liber amicorum in honour of Ernst Petrič, ur. Miha Pogačnik, 343–59. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2011.

Ribnikar, Anton. »Naredba o prehodni upravi v Sloveniji iz leta 1918 in njen pomen za Slovenijo.« Arhivi, 26, št. 1 (2003): 119–28.

Rumpler, Helmut. Das Völkermanifest Kaisers Karls von 16. Oktober 1918 (letzter Versuch zur Rettung des Habsburgerreiches). München: Oldenburg Verlag, 1966.

Rybář, Miloš. Žolger, Ivan, vitez (1867–1925) - Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi909172/#slovenski-biografski-leksikon, pridobljeno 1. 2. 2019.

Slovenec, 31. 8. 1917, 1. »Jugoslovan dr. Ivan Žolger minister.«

Slovenski gospodar, 6. 9. 1917, 1. »Novo ministrstvo. Štajerski Slovenec dr. vitez Žolger minister.«

Slovenski gospodar, 22. 11. 1917, 3. »Tedenske novice. Minister dr. vitez Žolger.«

Zbori 10, št. 3 (1934), 13–14. »Naši skladatelji: Karel Jeraj.«

Wandruszka, Adam in Peter Urbanitsch. Die Habsburgermonarchie 1848–1918: Verwaltung und Rechtswesen. Band 2 von Österreichische Akademie der Wissenschaften: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975.

Žolger, Ivan. Der Staatsrechtliche Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn. Leipzig: Duncker und Humblot, 1911.

Žolger, Ivan. »Die staatrechtlichen Grundlagen der Wehrmacht Österreich-Ungarns.« Zeitschrift für öffentliches Recht, (1915/1916), Jg. 2, H 5–6, 525–615.

Žolger, Ivan. »[Die Antwort].« V: Länderautonomie. Die Stellung der Kronländer im Gefüge der österreichischen Verfassung. Eine Rundfrage. Sonderheft der Österreichischen Zeitschrift für öffentliches Recht, ur. Hans Kelsen, 198–99. Wien: Manzsche k.u.k. Hof Verlags-und Universität-Buchhandlung, 1916.

Objavljeno

2019-11-07