Slovenci, Jugoslavija in začetek vojne

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino/Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.3.04

Ključne besede:

Banovina Slovenija, slovenski narodni programi, dr. Anton Korošec, Lojze Ude, Bogo Grafenauer, Edvard Kardelj Sperans, Dušan Kermauner, politični katolicizem, kongres Kristusa Kralja, narodnoobrambno gibanje, Spominski zbornik Slovenije, Univerza v Ljubljani, druga svetovna vojna

Povzetek

Po oblikovanju Banovine Hrvaške 26. avgusta 1939 so se jeseni 1939 v katoliškem taboru, ki je v Dravski banovini – jugoslovanski Sloveniji imel absolutno oblast, začeli pripravljati na vzpostavitev posebne Banovine Slovenije. V vprašanje državnopravne emancipacije v Kraljevini Jugoslaviji so se leta 1939 poglobili tudi v opozicijskem ljudskofrontem gibanju. Narodni demokrati, krščanski socialisti in komunisti so oblikovali tri zelo določne, izvirne in radikalne avtonomistično-federalistične narodne programe. Ob narodni so bile na Slovenskem poudarjene tudi idejnopolitične opredelitve. V katoliškem taboru so zaostrili ideološki boj ne le proti liberalizmu, temveč posebej proti socializmu in komunizmu. Obenem je v njem prišlo do cepitve, saj so krščanski socialisti s katoliško politiko pretrgali vse vezi. Ideološko stališče večinskega dela katoliškega tabora so leta 1939 izrazili na VI. Mednarodnem kongresu Kristusa Kralja 25. do 30. julija 1939 v Ljubljani z zahtevo po nujni katoliški obnovi. Živo je bilo narodnoobrambno gibanje, ki je spodbujalo povezovanje ljudi, društev in organizacij ne glede na politično pripadnost zaradi obrambe pred zunanjo nevarnostjo fašističnih držav in v boju zoper hitlerizem. Leta 1939 je izšel tudi znani Spominski zbornik Slovenije, Univerza v Ljubljani je praznovala dvajsetletnico obstoja, Antonu Korošcu pa so ob tem podelili naslov častnega doktorja prava. Leta 1939 je postal tudi častni ljubljanski meščan. Vojna in bojazen, za marsikoga že prepričanje, da Jugoslavije ne bo obšla, so ob pričakovanju demokratičnih sprememb v državi, ideoloških in političnih razhajanjih ter odločenosti braniti Jugoslavijo spremljali Slovence po začetku druge svetovne vojne 1. septembra 1939. Ko je novi svetovni spopad dobro leto in pol kasneje vase potegnil celotni slovenski narod ter njegovo idejno in socialnopolitično zaznamovanost, sta nastopila najtežja zgodovinska preizkušnja Slovencev in v njej njihovo srečanje samih s seboj.

Literatura

[Zwitter, Fran]. »Pot slovenstva.« Sodobnost 7, št. 9–10, (1939): 409–12.

»Korespondenca: pisma Dušana Kermavnerja in Lojzeta Udeta.« Nova revija 5, št. 48–49, 50–51, 52–53, 54–56 (1986): 671–93, 1060–75, 1358–71, 1738–66.

»Predgovor.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, [21]–[2]. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Ahčin, Ivan. Komunizem: največja nevarnost naše dobe. Ljubljana: Zveza fantovskih odsekov, 1939.

Boban, Ljubo. Sporazum Cvetković-Maček. Beograd: s. n., 1965.

Čulinović, Ferdo. Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka: 2. knjiga: Srbija – Crna gora – Makedonija: Jugoslavija 1918.–1945. Zagreb: Školska knjiga, 1954.

Čulinović, Ferdo. Državnopravni razvitak Jugoslavije. Zagreb: Školska knjiga, 1963.

Godeša, Bojan. »Angela Vode in medvojne dileme.« V: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan – žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec, 61–74. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.

Godeša, Bojan. »Polemika med Dušanom Kermavnerjem in Lojzetom Udetom v letih 1939–1941.« V: Med politiko in zgodovino: življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903–1975), ur. Aleksander Žižek in Jurij Perovšek, 131–38. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005.

Godeša, Bojan. Čas odločitev: katoliški tabor in začetek okupacije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Grafenauer, Bogo. Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj. Ljubljana: Slovenska matica, 1987.

Jevnikar, Ivo. »Dr. Anton Korošec v spominih dr. Mateja Poštovana.« Mladika 35, št. 1, 2–3, 4 (1991): 22, 23, 39, 40, 60, 61.

Kermauner, Dušan. »Problem ’tretjega tabora’,« Sodobnost 7, št. 9–10 (1939): 424–36.

Koch, Stephen. Dvojna življenja: vohuni in pisatelji v skrivni sovjetski vojni idej proti zahodu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995.

Korošec, Anton. »Verujmo v svoj narod.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele [13]–[14]. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Kranjec, Silvo. »Slovenci v Jugoslaviji.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, 66–108. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Kremenšek, Slavko. Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Lazarević, Žarko. »Prostor, gospodarstvo in razmerja. Jugoslovanski ekonomski prostor in Slovenci.« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 1 (2009): 279–91.

Lubej, France-Drejče, Odločitve: boj za demokratizacijo sokolstva na Slovenskem: ob 40. letnici procesa na Taboru. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Nedog, Alenka. Ljudskofrontno gibanje v Sloveniji: od leta 1935 do 1941. Ljubljana: Založba Borec, 1978.

Perovšek, Jurij. »Lončarjevi narodni in idejnopolitični pogledi v času med svetovnima vojnama.« Glasnik Slovenske matice 18, št. 1–2 (1994): 42–54.

Perovšek, Jurij. »Oris življenja in dela Josipa Rusa.« V: Rus, Josip Andrej. Pričevanja in spomini: o sokolstvu, Osvobodilni fronti in novi Jugoslaviji. ur. Jurij Perovšek, 5–24. Ljubljana: Založba Borec, 1989.

Perovšek, Jurij. »Pogledi slovenske meščanske politike na oktobrsko revolucijo do druge svetovne vojne.« Prispevki za novejšo zgodovino 58, št. 1 (2018): 75.

Perovšek, Jurij. »Stojimo po vsej verjetnosti pred najstrahotnejšo totalno vojno«: doktrine druge svetovne vojne v pogledih slovenske politike 1939–1941.« Zgodovina za vse: vse za zgodovino 16, št. 1 (2009): 62–75.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Perovšek, Jurij. Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Polič, Zoran. Vloga sokolske organizacije v zgodovini slovenskega naroda. Ljubljana: Polet, 1952.

Prunk, Janko. »Kulturnopolitični profil revije Sodobnost v letih 1933–1941.« Sodobnost 38, št. 8–9 (1990): 866–69.

Prunk, Janko. »Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji.« V: Slovenci in država: zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994), ur. Bogo Grafenauer et al., 135–42. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Prunk, Janko. Slovenski narodni vzpon: narodna politika 1768–1992. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993.

Sperans (Kardelj, Edvard). Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana: Naša založba, 1939.

Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Stelè, France. »Zaključna beseda,« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, 697–700. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935: prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Stojadinović, Milan. Ni rat ni pakt: Jugoslavija između dva rata. Beograd: Glas javnosti, 2002.

Tominšek Perovšek, Mateja. »Uredništvo Slovenca.« V: Slovenec: političen list za slovenski narod (1873–1945): kratek pregled zgodovine ob 140-letnici začetka njegovega izhajanja, ur. Mateja Tominšek Perovšek, 172–75. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013.

VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja: Ljubljana 25.–30. VII. 1939, ur. Ivan Martelanc in Josip Premrov. Ljubljana: Odbor za VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja, 1940.

Vode, Angela. Skriti spomin, ur. Alenka Puhar. Ljubljana: Nova revija, 2004.

Vodopivec, Peter. »Angela Vode (1892–1985).« V: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan – žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec, 9–16. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.

Vodopivec, Peter. »Moč in nemoč ideje in politike ljudske fronte.« Prispevki za novejšo zgodovino 41, št. 2 (2001): 31–42.

Objavljeno

2019-12-03

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>