Slovenes, Yugoslavia and the beginning of the WW II

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino/Institute of Contemporary History
Keywords: Banate of Slovenia, Slovenian national programmes, Dr Anton Korošec, Lojze Ude, Bogo Grafenauer, Edvard Kardelj Sperans, Dušan Kermauner, political Catholicism, Christ the King Congress, national defence movement, Memorial Anthology of Slovenia, University of Ljubljana, World War II

Abstract

In the autumn of 1939, after the establishment of the Banate of Croatia on 26 August 1939, the Catholic camp, which had absolute power in the Drava Banate (Slovenia in the First Yugoslavia), initiated the preparations for the establishment of a separate Banate of Slovenia. In 1939, the opposition – the People’s Front movement – also focused on the question of the state-legal emancipation in the Kingdom of Yugoslavia. The National Democrats, Christian Socialists, and Communists drew up three very specific, original, and radical autonomist-federalist national programmes. Apart from the national issue, ideological-political orientations were also emphasised in Slovenia. The Catholic camp intensified its ideological struggle not only against liberalism but also against socialism and communism in particular. Simultaneously, a split took place in this movement, as the Christian Socialists severed all ties with the Catholic politics. The ideological standpoint of most of the Catholic camp – the demand for urgent Catholic restoration – was expressed in 1939 at the VI International Christ the King Congress between 25 and 30 July 1939 in Ljubljana. The national defence movement – which encouraged the association of people, societies, and organisations, regardless of their political adherence, to ensure the defence from the external danger of the fascist states and the joint struggle against Hitlerism – was increasingly active. In 1939, the well-known Spominski zbornik Slovenije, a memorial anthology of texts, was published; the University of Ljubljana celebrated its 20th anniversary; and, on this occasion, Anton Korošec received the honorary Doctor of Law title. In 1939, he also became an honorary citizen of Ljubljana. After the onset of World War II on 1 September 1939, Slovenians were preoccupied with the concern (for many already the conviction) that Yugoslavia would not be able to avoid the conflict. They also focused on the expectations of democratic changes in the state, ideological and political disputes, and the determination to defend Yugoslavia. When over a year and a half later, the new global conflict engulfed the entire Slovenian nation, affecting its ideological and socio-political characteristics, the toughest historical ordeal for Slovenians began, during which they also had to come to terms with themselves.

References

[Zwitter, Fran]. »Pot slovenstva.« Sodobnost 7, št. 9–10, (1939): 409–12.

»Korespondenca: pisma Dušana Kermavnerja in Lojzeta Udeta.« Nova revija 5, št. 48–49, 50–51, 52–53, 54–56 (1986): 671–93, 1060–75, 1358–71, 1738–66.

»Predgovor.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, [21]–[2]. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Ahčin, Ivan. Komunizem: največja nevarnost naše dobe. Ljubljana: Zveza fantovskih odsekov, 1939.

Boban, Ljubo. Sporazum Cvetković-Maček. Beograd: s. n., 1965.

Čulinović, Ferdo. Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka: 2. knjiga: Srbija – Crna gora – Makedonija: Jugoslavija 1918.–1945. Zagreb: Školska knjiga, 1954.

Čulinović, Ferdo. Državnopravni razvitak Jugoslavije. Zagreb: Školska knjiga, 1963.

Godeša, Bojan. »Angela Vode in medvojne dileme.« V: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan – žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec, 61–74. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.

Godeša, Bojan. »Polemika med Dušanom Kermavnerjem in Lojzetom Udetom v letih 1939–1941.« V: Med politiko in zgodovino: življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903–1975), ur. Aleksander Žižek in Jurij Perovšek, 131–38. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005.

Godeša, Bojan. Čas odločitev: katoliški tabor in začetek okupacije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Grafenauer, Bogo. Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj. Ljubljana: Slovenska matica, 1987.

Jevnikar, Ivo. »Dr. Anton Korošec v spominih dr. Mateja Poštovana.« Mladika 35, št. 1, 2–3, 4 (1991): 22, 23, 39, 40, 60, 61.

Kermauner, Dušan. »Problem ’tretjega tabora’,« Sodobnost 7, št. 9–10 (1939): 424–36.

Koch, Stephen. Dvojna življenja: vohuni in pisatelji v skrivni sovjetski vojni idej proti zahodu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995.

Korošec, Anton. »Verujmo v svoj narod.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele [13]–[14]. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Kranjec, Silvo. »Slovenci v Jugoslaviji.« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, 66–108. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Kremenšek, Slavko. Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Lazarević, Žarko. »Prostor, gospodarstvo in razmerja. Jugoslovanski ekonomski prostor in Slovenci.« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 1 (2009): 279–91.

Lubej, France-Drejče, Odločitve: boj za demokratizacijo sokolstva na Slovenskem: ob 40. letnici procesa na Taboru. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980.

Mikuž, Metod. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965.

Nedog, Alenka. Ljudskofrontno gibanje v Sloveniji: od leta 1935 do 1941. Ljubljana: Založba Borec, 1978.

Perovšek, Jurij. »Lončarjevi narodni in idejnopolitični pogledi v času med svetovnima vojnama.« Glasnik Slovenske matice 18, št. 1–2 (1994): 42–54.

Perovšek, Jurij. »Oris življenja in dela Josipa Rusa.« V: Rus, Josip Andrej. Pričevanja in spomini: o sokolstvu, Osvobodilni fronti in novi Jugoslaviji. ur. Jurij Perovšek, 5–24. Ljubljana: Založba Borec, 1989.

Perovšek, Jurij. »Pogledi slovenske meščanske politike na oktobrsko revolucijo do druge svetovne vojne.« Prispevki za novejšo zgodovino 58, št. 1 (2018): 75.

Perovšek, Jurij. »Stojimo po vsej verjetnosti pred najstrahotnejšo totalno vojno«: doktrine druge svetovne vojne v pogledih slovenske politike 1939–1941.« Zgodovina za vse: vse za zgodovino 16, št. 1 (2009): 62–75.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Perovšek, Jurij. Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Polič, Zoran. Vloga sokolske organizacije v zgodovini slovenskega naroda. Ljubljana: Polet, 1952.

Prunk, Janko. »Kulturnopolitični profil revije Sodobnost v letih 1933–1941.« Sodobnost 38, št. 8–9 (1990): 866–69.

Prunk, Janko. »Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji.« V: Slovenci in država: zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994), ur. Bogo Grafenauer et al., 135–42. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Prunk, Janko. Slovenski narodni vzpon: narodna politika 1768–1992. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993.

Sperans (Kardelj, Edvard). Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana: Naša založba, 1939.

Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Stelè, France. »Zaključna beseda,« V: Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, 697–700. Ljubljana: »Jubilej«, 1939.

Stiplovšek, Miroslav. Banski svet Dravske banovine 1930–1935: prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006.

Stojadinović, Milan. Ni rat ni pakt: Jugoslavija između dva rata. Beograd: Glas javnosti, 2002.

Tominšek Perovšek, Mateja. »Uredništvo Slovenca.« V: Slovenec: političen list za slovenski narod (1873–1945): kratek pregled zgodovine ob 140-letnici začetka njegovega izhajanja, ur. Mateja Tominšek Perovšek, 172–75. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013.

VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja: Ljubljana 25.–30. VII. 1939, ur. Ivan Martelanc in Josip Premrov. Ljubljana: Odbor za VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja, 1940.

Vode, Angela. Skriti spomin, ur. Alenka Puhar. Ljubljana: Nova revija, 2004.

Vodopivec, Peter. »Angela Vode (1892–1985).« V: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan – žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec, 9–16. Ljubljana: Slovenska matica, 2001.

Vodopivec, Peter. »Moč in nemoč ideje in politike ljudske fronte.« Prispevki za novejšo zgodovino 41, št. 2 (2001): 31–42.

Published
2019-12-03
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)