Šoštanj v luči modernizacije življenja: higienizacija in elektrifikacija

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.11

Ključne besede:

Šoštanj, modernizacija, higienizacija, vodovod, elektrifikacija

Povzetek

Šoštanj po dosežkih modernizacije ni zaostajal za drugimi središči na Slovenskem. Prva pobuda za modernizacijo večjih mest je bila težnja po čiščenju ulic zaradi higienizacije ter preprečevanja nalezljivih in smrtnih bolezni, predvsem kolere, kasneje pa se je pojavila tudi težnja po razsvetljavi ulic. Izgradnja javnega vodovoda in kanalizacije je v Šoštanju bistveno prispevala k modernizaciji in higienizaciji bivanja ter podobe trga in mesta od leta 1911 naprej. Izgradnja železniške proge Celje–Velenje leta 1891 je odločilno vplivala na razvoj industrije ter izboljšala transportne poti in potovalne navade prebivalstva. Danes je Šoštanj znan po proizvodnji električne energije (TEŠ), a prvi poskusi uporabe električnega toka segajo že v zadnja desetletja 19. stoletja. Vsi našteti vplivi modernizacije so z zgodnjo elektrifikacijo odločilno vplivali na razvoj obrti in industrije v Šaleški dolini.

Literatura

Aplinc, Miran. Letalstvo v Šaleški dolini do konca druge svetovne vojne. Šoštanj: Muzej Velenje, 2016.

Aplinc, Miran. Stanovati v Šoštanju. V: Zbornik 2011–2012, št. 14, (2017), 7–44.

Aplinc, Miran. Vošnjaki: industrialci iz Šoštanja. Šoštanj: Zavod za kulturo, 2005.

Baš, Franjo in Ivo Pirc. Socialni problemi slovenske vasi, 1. zvezek. Ljubljana: Socialno ekonomski institut, 1938.

Benčič, Milka (ur.). 75 let oskrbe z vodo v Šaleški dolini – od štirne in gašperja do Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. Velenje: Komunalno podjetje Velenje, 2006.

Die Gross-Industrie Oesterreichs, Festausgabe zum glorreichen fünfzigjährigen Regierungsjubiläums S. M. des Kaisers Franz Josef I., dargebracht von den Industriellen Österreichts, 1898 Band 3.

Fras, Stanislav in Boris Valenčič (ur.). Razvoj elektrifikacije Slovenije: do leta 1945. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1976.

Hribernik, Franc. Mesto Šoštanj – zgodovinski opis. Šoštanj: Občina, 1998.

Hudales, Jože. Bolnišnica Topolšica 90 let. Topolšica: Bolnišnica, 2009.

Kobilica, Katarina in Andrej Studen. Volja do dela je bogastvo. Mikrozgodovinska študija o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku (1885–1953) in njegovi družini. Ljubljana: Nova revija, 1999.

Kobilica, Katarina in Andrej Studen. Volja do dela je bogastvo: mikrozgodovinska študija o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku (1885–1953) in njegovi družini. Ljubljana: Nova revija, 1999.

Konovšek, Tjaša. Izgini noter, če ti je življenje drago! Preživetje v okupiranem Šoštanju med drugo svetovno vojno. Diplomsko delo. Ljubljana, 2015.

Makarovič, Marija. Drobci o oblačenju kmečkega prebivalstva v okolici Velenja: od konca 19. stoletja do 1. svetovne vojne. V: Folklornik: glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila l, št. 8 (2012): 96–99.

Mali, Tone. Priročnik za usnjarje. Ljubljana: Ministrstvo za industrijo in rudarstvo LRS, 1947.

Miklavčič, Milena. Ogenj, rit in kače niso za igrače. Žiri: Jutri, 2013.

Pirc, Ivo. Asanacija naselja. V: Pirc Ivo in Baš Franjo. Socialni problemi slovenske vasi. Zv. 1, 5–69. Ljubljana: Socialno ekonomski inštitut, 1938.

Polanz, Ludwig. Zlato žito: Kruh je moje življenje. Schwandorf: samozaložba, 2003.

Puhar, Alenka. Prvotno besedilo življenja: oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. Zagreb: Globus, 1982.

Remec, Meta. Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena in snaga v dobi meščanstva. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

Seher, Anton. Zgodovina premogovnika Velenje, 1. knjiga. Velenje: Premogovnik Velenje, 1995.

Studen, Andrej. K zgodovini celjskega bivanjskega vsakdanjika v predmarčni dobi. V: Andreja Rihter (ur.). Iz zgodovine Celja: 1780–1848. Odsevi preteklosti; 1, 89–106. Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 1996.

Studen, Andrej. Ko zabolijo nosnice: razmišljanje o straniščih in smradu v dolgem 19. stoletju. Ekonomska i ekohistorija 6, št. 6 (2010): 173–86. Dostopno na: http://hrcak.srce.hr/file/92034. Pridobljeno 23. 2. 2015.

Studen, Andrej. Ljubljana dobi plinsko razsvetljavo. V: Janez Cvirn (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja.- Knj. 2: 1861–1883, 43–44. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Studen, Andrej. Ljubljanski vodovod in vodovodno vprašanje nekaterih drugih mest. V: Janez Cvirn (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja.- Knj. 3: 1884–1899, str. 146. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Studen, Andrej. Modernizacija načina življenja: [gospodarski in socialni razvoj 1918–1941]. V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, 495–506. Ljubljana: Mladinska knjiga: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Studen, Andrej. Slovenci dobimo besedo stranišče. V: Janez Cvirn (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja.- Knj. 1: 1800–1860, 271. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Studen, Andrej. Stanovati v Ljubljani: socialnozgodovinski oris stanovanjske kulture Ljubljančanov pred prvo svetovno vojno. Ljubljana: ISH – Institutum studiorum humanitatis, 1995.

Studen, Andrej. Ulice so smrdele kot gnojne jame. V: Janez Cvirn (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja.- Knj. 2: 1861–1883, 244–45. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Studen, Andrej. V Mariboru je zasvetila prva električna luč. V: Janez Cvirn (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja.- Knj. 2: 1861–1883, 394. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Šterbenk, Emil in Mojca Ževart. Termoelektrarna Šoštanj: 50 let luči za Slovenijo. Šoštanj: Erico, Termoelektrarna, 2006.

Žmavc, Janez. Otok Walcheren: mladost v mojem Šoštanju. Slovenj Gradec: Cerdonis: Šoštanj: Zavod za kulturo, 2005.

Objavljeno

2024-05-08