Celjski grofje kot fevdni gospodje in njihov fevdni dvor

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.01

Ključne besede:

celjski grofje, vazali, fevdalizem

Povzetek

Nemško zgodovinopisje skupek vazalov nekega fevdnega gospoda imenuje fevdni dvor (Lehnshof). Celjski grofje so bili ob svojem zenitu morda najmočnejši fevdni gospodje v današnjem slovenskem prostoru. Stanovska in deželna pripadnost njihovih vazalov je bila raznolika. Pridobivali so jih na različne načine, včasih tudi s prisiljevanjem. Obveznosti, deloma določene tako z zapisanim kot tudi z običajnim fevdnim pravom, so bile obojestranske, za celjske grofe pa je bil njihov fevdni dvor tudi kadrovski vir, iz katerega so rekrutirali svoje dvorno-teritorialne uradnike. Tako kot je bil celjski fevdni dvor raznolik, tako so bile raznolike tudi fevdne prakse celjskih grofov.

Literatura

Banfi, Jaka. Jošt Helfenberški (Soteški) (ok. 1388–1458): krvnik Veronike Deseniške?. Zgodovinski časopis 77, št. 1–2 (2023): 38–59.

Banfi, Jaka. Klientela celjskih grofov. Doktorska disertacija. Ljubljana, 2023.

Banfi, Jaka. Uprava grofov Celjskih (1341–1456). Kronika 70, št. 1 (2022): 21–58.

Brunner, Otto. Land and Lordship: Structures of Governance in Medieval Austria. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.

Klaić, Nada. Zadnji knezi Celjski v deželah Sv. Krone. Celje: Prese, 1991.

Kos, Dušan. Blesk zlate krone. Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2003.

Kos, Dušan. Vitez in grad: vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.

Kosi, Miha. Celjska klientela. Socialna in prostorska mobilnost plemstva v službi grofov Celjskih. V: Boris Golec (ur.). Družbena identiteta in mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem, 11–64. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019.

Kosi, Miha. Celjski. V: Barbara Šterbenc Svetina (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. Zv. 4: C, 83–98. Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Kosi, Miha. Grajska politika – primer grofov Celjskih. Kronika 60, št. 3 (2012): 465–94.

Spieß, Karl-Heinz. Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011.

Štih, Peter in Vasko Simoniti. Na stičišču svetov: Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Štih, Peter. Celjski grofje, vprašanje njihove deželnoknežje oblasti in dežele Celjske. V: Vincenc Rajšp (ur.). Grafenauerjev zbornik, 227–56. Ljubljana: ZRC SAZU, 1996.

Štih, Peter. Dežela Grofija v Marki in Metliki. V: Vincenc Rajšp in Ernst Brückmuller (ur.). Vilfanov zbornik: Pravo – zgodovina – narod. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, 123–46.

Objavljeno

2024-05-08