Population Supply and Agricultural Production Difficulties In the Kamnik District during the Initial Period Of the Occupation

Authors

  • Damjan Hančič Študijski ceneter za narodno spravo

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.07

Keywords:

occupation, weather, agriculture, supply, Kamnik

Abstract

For the area of ​​the interwar administrative-political district of Kamnik, which the German occupier tried to integrate as soon as possible into the German Third Reich as part of his "Lebensraum",
it was typical that the occupier, in addition to the desire to establish a situation that would allow the exploitation of resources for the war industry as soon as possible, had to invest a lot in
this area and also supply it additionally. In this area, which was already insufficiently self-sufficient in food and raw materials, in 1942 and 1943, in addition to the direct and indirect consequences
of military fights between the partisans and the occupier, weather conditions caused additional problems in agricultural production (drought in 1942, 1943 heavy rainfall), and there is also a shortage
of male labor for more difficult agricultural and forestry tasks. In the paper, the author presents the issue of supply and agricultural production in the Kamnik area in the years since 1941, based on
the preserved material of the district agricultural officer (Kreis Landwirt) at the Kamnik County Council (Landrat) and the weekly reports of the municipal commissioners of the municipalities of the Kamnik
district, which were sent to the County Council in Kamnik.  

References

ARHIVSKI VIRI:

Arhiv Republike Slovenije

SI AS 1613, Koroška ljudska zveza, Tedenska poročila političnega komisarja v Kamniku, t.e. 5, p.e. 1613/44.

SI AS 1603, Deželni svetnik Kamnik:

t. e. 37, Tedenska poročila občinskih komisarjev

t. e. 41, Upravne odločbe DS Kamnik 1941–1945, IV/1. Okrožnice prehranjevalnega urada; IV/3. Zadeve okrožnega kmetijskega referenta in prehranjevalnega urada Kamnik.

Literatura:

Antoličič, Gregor in Svoljšak, Petra. Leta strahote : Slovenci in prva svetovna vojna. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018.

Balkovec, Bojan. »O okupacijskih mejah na Dolenjskem.« V: En krompir, tri države: Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945, ur. Bojan Balkovec, 5–38. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2021.

Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945. Maribor: Založba Obzorja, 1968.

Ferenc, Tone. »Gospodarstvo pod okupacijo.« V: Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije:1848–1992, 1. knjiga, ur. Neven Borak, Jasna Fischer, 592–601. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Ferenc, Tone. »Izkoriščanje človeških sil in gmotnih sredstev.« V: Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije:1848–1992, 1. knjiga, ur. Neven Borak, Jasna Fischer 590–591. Ljubljana: Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Ferenc, Tone. »Problem raziskovanja gospodarstva pod okupacijo na slovenskem med drugo svetovno vojno.« V: Izbrana dela, Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno 3, Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav, ur. Mitja Ferenc, 371–378. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2009.

Ferenc, Tone. »Landwirtschaft und Ernährung in Slowenien (1941–1945).« V: Izbrana dela, Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno 3, Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav, ur. Mitja Ferenc, 379–402. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2009.

Ferenc, Tone. »Polom raznarodovalnih načrtov nemškega okupatorja v okrožju Kamnik.« V: Izbrana dela, Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno 2, Raznarodovanje, ur. Mitja Ferenc, 331–342. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2010.

Damjan Hančič, »Komunistična partija in njeno delovanje na Kamniškem med drugo svetovno vojno in v prvih letih po njej.« Dileme – Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine 2, št 1 (2018): 67–93.

Hančič, Damjan. »Gradbeni projekti nemškega okupatorja v Kamniku.« Kronika 71, št. 1 (2023): 195–216.

Himmelreich, Bojan. Namesto žemlje črni kruh, Organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn. Celje: Zgodovinski arhiv Celje, 2001.

Krajevni leksikon Dravske banovine : krajevni repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in tujskoprometnimi podatki vseh krajev dravske banovine. Ljubljana: Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine, 1937.

Kokalj Kočevar, Monika. Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943–1945. Ljubljana: Založba Inštituta za novejšo zgodovino, 2017.

Lazarević, Žarko in Prinčič, Jože. Zgodovina slovenskega bančništva. Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 2000.

Lazarević, Žarko. »Kmetovanje v vojni vihri na podlagi dnevniških zapisov.« V: Mikro in makro : pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije; 1. knjiga. Ljubljana: Fakulteta za humanistične študije, 2020. Pridobljeno, 22.5.2023.doi:https://www.researchgate.net/publication/347118512_Kmetovanje_v_vojni_vihri_na_podlagi_dnevniskih_zapisov

Mikuž, Metod. Slovensko partizansko gospodarstvo v luči partizanskih dokumentov. Ljubljana, Zavod Borec, 1969.

Skitek, Vinko, »Delovanje nemškega okupatorja v Mežiški dolini med letoma 1941 in 1945.« Doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2016.

Šorn, Mojca. »Preskrba Tretjega rajha.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 1 (2002): 83–92.

Šorn, Mojca. Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.

Velika Vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec, Katja Kleindienst. Ljubljana, Slovenska Matica, 2005.

Published

2023-11-06