»Provvidenze, dirette a potenziare le forze vitali della popolazione italiana«

Stiske ljudi in fašistična socialna politika v Izoli med obema vojnama

Avtorji

  • Urška Bratož Znanstveno-raziskovalno središče Koper

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.61.3.07

Ključne besede:

fašizem, socialne politike, pronatalizem, Izola, ONMI, UFFN, ECA

Povzetek

V prispevku je opazovano reševanje socialnih vprašanj v obdobju med obema vojnama (ki je za Primorsko pomenilo tudi prehod v spremenjen socialni sistem zaradi zamenjave politične oblasti), in sicer na primeru Izole, kjer so se italijanske politike morale vgraditi v dotedanje socialne sisteme, po vzponu fašizma še posebej skozi oblikovanje posebnih državnih entitet na področju socialnega skrbstva.

Na primerih eksistenčnih stisk iz izolske stvarnosti je mogoče identificirati nekatere najranljivejše skupine prebivalstva, ki so bile deležne pogosto tudi več različnih oblik podpore hkrati, da bi vsaj za omejen čas rešile svojo materialno stisko. V prispevku je posebej predstavljeno tudi prepletanje fašistične ideologije s socialno in demografsko problematiko, saj je država reševanje te razumela kot sredstvo za pridobivanje vojaške in politične moči.

Literatura

Bezek, Vanda. Analitični inventar fonda občine Izola. D. 4/II, Obdobje od 1930-1940. Koper: Pokrajinski arhiv, 1988.

Bock, Gisela, Thane, Pat, ur. Maternity and gender policies: women and the rise of the European welfare states, 1880s-1950s. London - New York: Routledge, 1994.

Buttafuoco, Annarita. »Motherhood as a political strategy: The Role of the Italian Women's Movement in the Creation of the Cassa Nazionale di Maternità«. V: Maternity and gender policies: women and the rise of the European welfare states, 1880s-1950s, ur. Gisela Bock, Pat Thane, 178-195. London - New York: Routledge, 1994.

Corner, Paul. »Fascismo e controllo sociale.« Italia Contemporanea 228 (2002): 381-405 http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/corner_228.pdf (pridobljeno 10. 8. 2021).

Čeč, Dragica. »Revščina kot grožnja družbenemu redu v 18. stoletju«. Acta Histriae, 24, 2 (2016): 291-312.

Čeč, Dragica. »Revni - ostareli v času kriz: družba na dlani«. Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 43, 2 (2020): 307-329.

De Grazia, Victoria. How fascism ruled women: Italy, 1922-1945. Berkeley - Los Angeles - Oxford: University of California Press, 1992.

Dobaja, Dunja. »Rojstva, smrti in strah pred "belo kugo" v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama«. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 63, 1 (2015): 89-100.

Dobaja, Dunja. Za blagor mater in otrok: zaščita mater in otrok v letih 1919-1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Downs, Laura Lee, »"The most moderate Italianization?": Social action and nationalist politics in the North-Eastern Adriatic bordelands (1919-1954)«. Acta Histriae, 26, 4 (2018): 1087-1102.

Giorgi, Chiara. »Le politiche sociali del fascismo«. Studi storici, 55, 1 (2014): 93-107. https://doi.org/10.1387/hc.20259 (pridobljeno: 23. 8. 2021)

Gobbato, Elisa, Le donne de “L’Italia Redenta”. L’Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta negli anni 1918-1938. V: Carità pubblica, assistenza sociale e politiche di welfare: il caso di Trieste, ur. Anna Maria Vinci, 63-86. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2012.

Grošelj, Branka. Na dnu. Položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940. Ljubljana: INZ, 2018.

Inaudi, Silvia. A tutti indistintamente. L’Ente Opere Assistenziali nel periodo fascista. Bologna: Clueb, 2008.

Ipsen, Carl. »The organization of Demographic Totalitarianism: early population policy in fascist Italy«. Social science History, 17, 1 (1993): 71-108.

Koven, Seth, Michel, Sonya, ur. Mothers of a new world: maternalist politics and the origins of welfare states. Routledge, 1993.

Kramar, Janez. Izola - mesto ribičev in delavcev. Koper: Lipa, 1988.

La Banca, Domenica. »Assistenza o beneficenza? La Federazione napoletana dell'ONMI (1926-1939)«. Contemporanea, 11, 1 (2008): 47-72.

Marenčič, Zdravko. Izola in ribištvo nekoč. Izola: Graffit Line, 2018.

Morteani, Luigi. Isola ed i suoi Statuti. Parenzo: Stab. Tip. Gaetano Coana, 1888.

Quine, Maria Sophia. Italy's Social Revolution. Charity and Welfare from Liberalism to Fascism. Palgrave, 2002.

Passmore, Kevin, ur. Women, gender and fascism in Europe: 1919-1945. Manchester: Manchester University Press, 2003.

Pletikosić, Ivica. »Rudnik Sečovlje: pregled migracijskih gibanj (1950-1970)«. Acta Histriae, 14, 2 (2006): 299-311.

Rizzo, Antonella. »Le Opere Pie dal Liberalismo al Fascismo. L’assistenza ai bambini e agli adolescenti poveri ed abbandonati nella città di Roma (1915-1943)«. Doktorska disertacija. Università degli studi Roma tre, Roma, 2010-2012.

Saraceno, Chiara, »Redefining maternity and paternity«. V: Maternity and gender policies: women and the rise of the European welfare states, 1880s-1950s. Ur. Gisela Bock, Pat Thane, 196-212. London - New York: Routledge, 1994.

Vinci, Anna Maria. Sentinelle della patria: Il fascismo al confine orientale 1918-1941. Roma: Laterza, 2011.

Vinci, Anna Maria. »Una lunga emergenza sociale: le terre »redente« tra le due guerre mondiali.« V: Carità pubblica, assistenza sociale e politiche di welfare: il caso di Trieste. Ur. Anna Maria Vinci, 41-62. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2012.

Vinci, Stefano. »Il fascismo e la previdenza sociale«. Annali della facoltà di giurisprudenza di Taranto 4 (2011): 709-729.

Volpi Lisjak, Bruno. »Ženska delovna sila v ribjih tovarnah v Izoli in Kopru. Konzerviranje in soljenje rib«. Annales: Series historia et sociologia, 11, 24 (2001): 135-150.

Objavljeno

2021-11-23

Številka

Rubrika

Razprave