The First Yugoslavia and “Its” Diaspora in Brazil

From the Engagement of Emigrant Activists to the Oblivion of the Community

  • Miha Zobec
Keywords: Brazil, the Kingdom of SCS/Yugoslavia, the Yugoslav diaspora, the Julian March diaspora

Abstract

The author deals with the Yugoslav diaspora in Brazil during the interwar period. Even though formation of the Yugoslav diaspora out of Slovene and Croat emigrant communities was in line with Yugoslavia’s aspirations for organizing emigrant communities on the Yugoslav basis, foundations of south Slavic cooperation in Brazil had been present already before the First World War.  The Yugoslav diaspora in Brazil was very fragile and its contacts with the “homeland” were only superficial. Several factors contributed to that, among them most significantly the absence of Yugoslavia’s concern for the emigrants in Brazil and the Brazilian policy of nationalizing the immigrants on the other. The emigrant activists sought to compensate the absence of Yugoslavia’s engagement, but their actions would often lead to the increased fragmentation of the community. The author moreover deals with the community of Slovene emigrants from the Julian March region. While part of this community identified with the Yugoslav diaspora, its other segment remained autonomous.

References

Antić, Ljubomir. Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslavenske države 1918. Zagreb: Školska knjiga, 1987.

Azcárate, Pablo de. League of Nations and National Minorities: An Experiment. New York: Kraus, 1972. https://doi.org/10.2307/2125900.

Bajec, Jože. »Slovenci v Braziliji do druge svetovne vojne.« Slovenski izseljenski koledar 15 (1969): 221–26.

Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. https://doi.org/10.1017/CBO9780511558764.

Bertonha, João Fábio. »Non tutti gli italiani sono venuti dall'Italia. L'immigrazione dei sudditi imperiali austriaci di lingua italiana in Brasile, 1875–1918.« Altreitalie 46 (2013): 4-28.

Brunnbauer, Ulf. »Emigration Policies and Nation-Building in Interwar Yugoslavia.« European History Quarterly 42, št. 4 (2012): 602–27. https://doi.org/10.1177/0265691412458399.

Brunnbauer, Ulf. Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America and the State since the Late Nineteenth Century. Lanham: Lexington Books, 2016. https://doi.org/10.1093/jsh/shw136.

Cavalheiro Silva, Roger. »Useljenik u preoblikovanju brazilskog društva: grad São Paulo između dva svijetska rata: 1918-1939.« V: Hrvatska u Brazilu između 1918 i 1945: druga faza useljavanja, ur. Milan Puh, 65–87. São Paulo: Croatia Sacra Paulistana, 2018.

Costa Pinto, António. Latin American Dictatorships in the Era of Fascism. The Corporatist Wave. New York: Routledge, 2020. https://doi.org/10.4324/9780429282164.

Đikanović, Vesna. »Iseljenci u Severnoj Americi i jugoslovenska država, 1918–1945« (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, 2016).

Đikanović, Vesna. Iseljevanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo, 1918–1941 (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012).

Eakin, Marshall C. Becoming Brazilians. Race and National Identity in Twentieth-Century Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. https://doi.org/10.1017/9781316800058.

Hoerder, Dirk. »Historians and their Data: the Complex Shift from Nation-State Approaches to the Study of People's Transcultural Lives.« Journal of American Ethnic History 25, št. 4 (2006): 85–96.

Hranilović, Nada. »Iseljenička politika i služba u Jugoslaviji između dva rata.« Migracijske teme 3 (1987): 327, 328.

Jonjić, Pavao in Ante Laušić (ur.). Izvješća Iseljeničkog komesarijata u Zagrebu 1922. –1939. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998.

Kalc, Aleksej. »Nekateri vidiki primorskega izseljevanja v Južno Ameriko do 1. sv. vojne.« V: Kulturno ustvarjanje Slovencev v Južni Ameriki, ur. Mirko Jurak et. al., 33–57. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995.

Kalc, Aleksej. »L'emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia tra le due guerre ed il suo ruolo politico.« Annales 8 (1996): 23–61.

Kalc, Aleksej in Mirjam Milharčič Hladnik. »Prvi tržaški proces in Slovenci v ZDA.« Annales, Series Historia et Sociologia 25, št. 4 (2015): 925–37.

Kalc, Aleksej, Mirjam Milharčič Hladnik in Janja Žitnik Serafin. Doba velikih migracij na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. https://doi.org/10.4312/as.26.2.133-134.

Kalc, Aleksej in Miha Zobec, »Med teritorialno in nacionalno suverenostjo. Migracijski režim in razmerje med »domovino« in diasporo v prvi Jugoslaviji.« Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma, ur. Aleksej Kalc. Ljubljana: Založba ZRC, 2021 [v tisku].

Kuhar, Alojzij. »Naše izseljensko vprašanje.« V: Spominski zbornik Slovenije. Ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič et. al., 524–37. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Larson, Ethan. »The New 'Old Country'. The Kingdom of Yugoslavia and the Creation of a Yugoslav Diaspora 1914–1951.« Doktorska disertacija, University of Illinois Urbana-Champaign, 2020.

Lesser, Jeffrey. Immigration, Ethnicity and National Identity in Brazil, 1808 to the Present. New York: Cambridge University Press, 2013. https://doi.org/10.1017/CBO9781139026796.

Lesser, Jeffrey. »Immigration and Shifting Concepts of National Identity in Brazil during the Vargas Era.« Luso Brazilian Review 31, št. 2 (1994): 23–44.

Miletić, Aleksandar. Journey under Surveillance: the Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context: 1918–1928 (Belgrade: Institute for the Recent History of Serbia, 2009).

Mislej, Irene. »Primorski odbor. Politično delovanje primorskih Slovencev med drugo svetovno vojno v Argentini.« Dve domovini/Two Homelands 5 (1994): 85–113.

Mislej, Irene. »Primorska slovenska skupnost v Južni Ameriki. Pregled antifašističnega tiska.« Zgodovinski časopis 50, št. 1 (1996): 95–116.

Prutsch, Ursula. A emigração de austríacos para o Brasil (1876–1938). Brasília: Embaixada da Áustria, 2011.

Puh, Milan in Roger Cavalheiro Silva. »Hrvatska statistika u brojevima i tekstovima.« V: Hrvatska u Brazilu između 1918 i 1945: druga faza useljevanja, ur. Milan Puh, 171–97. São Paulo: Croatia Sacra Paulistana, 2018.

Puh, Milan. »Hrvati u Brazilu kao nevidljivo iseljeništvo.« Časopis za suvremeno povijest 51, št. 1 (2019): 97–121. https://doi.org/10.22586/csp.v51i1.8655.

Puh, Milan. »Hrvatska zajednica kao vijest: opisi i dopisi o useljavanju.« V: Hrvatska u Brazilu između 1918 i 1945: druga faza useljevanja, ur. Milan Puh, 87–169. São Paulo: Croatia Sacra Paulistana, 2018.

Purini, Piero. Metamorfosi etniche: i cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria: 1914–1975. Videm: Kappa Vu, 2014.

Rakovec Lipoglavšek, Slava. »Slovenski izseljenci.« Geografski vestnik 22, št. 1 (1950): 3–60.

S. P. B.. »Brazilija, dobra zemlja. Ob stoletnici prihoda prvih Slovencev v Brazilijo.« Zbornik koledar Svobodne Slovenije 11 (1960): 185–99.

Steidl, Annemarie. On Many Routes. Internal, European and Transatlantic Migrations in the Late Habsburg Empire. West Lafayette: Purdue University Press, 2021.

Umek, Ema. »Izseljevanje v Brazilijo v zadnjih letih 19. stoletja.« Slovenski izseljenski koledar 16 (1969): 218–20.

Umek, Ema. »Brazilija v 'rožnatih barvah'.« Slovenski koledar 27 (1979): 213–14.

Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, 8. 3. 1922.

Wimmer, Andreas in Nina Glick Schiller. »Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology.« International Migration Review 37, št. 3 (2003): 576–610. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00151.x.

Varlez, Louis. »Migration Problems and the Havana Conference.« International Labour Review 19, št. 1 (1929): 1–19.

Vertovec, Steven. Transnationalism. London in New York: Routledge, 2009.

Zobec, Miha. »Creating the Unbound Yugoslav Nation: The Kingdom of Yugoslavia and Emigrants from the 'Unredeemed' Julian March.« Nationalities Papers (2021): 1–20. https://doi.org/10.1017/nps.2020.90.

Zupanc, Ciril. »Nekaj podatkov o naših izseljencih v Braziliji.« Slovenski koledar 19 (1971): 168–76.

Published
2021-10-19
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)