Being a Modern Christian and Worker in the Czechoslovak National State (1918–1938)

  • Martin Jemelka Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague
Keywords: Workers, Czechoslovak Church, Conversion Movement, Region of Ostrava, 1918–1938

Abstract

The declaration of the new Czechoslovak national state in October 1918 brought revolutionary changes not only to the political, social, economic and cultural scene, but also to the religious life of the country. The new Czechoslovak national church created thirteen months later combined national orientation, the reformed clerical movement, theological modernism, the Hussite and reformation tradition and protest against the Catholic Church, definitively discredited in World War I. The newly established Czechoslovak Church received support from various authorities and was seen as the proper option for the good Czechoslovak citizen, primarily the worker. At the same time, it produced a violent conversion movement (1921, 1930) and many local conflicts (1920s). The paper will focus on the workers’ religious and national identification and changes in today’s Ostrava region – an industrial region (the centre of Czechoslovak heavy industry) situated on the ethnic borderline and in the melting pot of many nationalities (Czechs, Slovaks, Poles, Germans and Jews). It will analyse the interactions between class and the religious and national identification of workers. It will try to clarify the process and the motivation to convert between different churches. Special attention will be given to conversions among the working class population in the 1920s and 1930s. This analysis will be based on conversion protocols, census documents from 1921 and 1930 and ecclesiastical files of the Roman Catholic and Czechoslovak church.

Author Biography

Martin Jemelka, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague
Department for Research and Source Editions

References

Československá vlastivěda. Řada II: Národopis [Czechoslovak History and Geography. Series II: Ethnography]. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1936.

Hník, František Maria. Za lepší církví: Dušezpytná studie o příčinách přestupů do Církve československé [For a Better Church: A Soul Research Study on the Causes of Conversions to the Czechoslovak Church]. Praha: Ústřední rada Československé církve v Praze, 1930.

Hrdlička, Jaroslav. Patriarcha Dr. Miroslav Novák: život mezi svastikou a rudou hvězdou [Patriarch Dr. Miroslav Novák: Life between the Swastika and Red Star]. Brno: L. Marek, 2010.

Hrdlička, Jaroslav. Život a dílo prof. Františka Kováře: příběh patriarchy a učence [The Life and Work of Prof. František Kovář: The Story of a Patriarch and Scholar]. Brno: L. Marek, 2007.

Jemelka, Martin. “Resumé.” In: Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy [Ostrava’s Worker Colonies II: Factory Colonies of Coal Mines and Coke Plants in the Silesian Part of Ostrava], edited by Martin Jemelka, 722–25. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.

Jemelka, Martin. “The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko.” In: Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century, edited by Lukáš Fasora, Jiří Hanuš and Jiří Malíř, Jiří, 174–92. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011.

Jiřík, Karel et al. Dějiny Ostravy [History of Ostrava]. Ostrava: Sfinga, 1993.

Klimek, Antonín. Boj o hrad I.: Hrad a pětka 1918–1926 [The Struggle for the Castle I.: The Castle and the Five]. Praha: Panevropa, 1996.

Kučera, Milan. Populace České republiky 1918–1991 [Population of the Czech Republic]. Praha: Česká demografická společnost, Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1994.

Malý, Oskar. Můj životopis: vzpomínky spoluzakladatele Církve československé (husitské) [The Story of My Life: Memories of a Co-Founder of the Czechoslovak (Hussite) Church]. Brno: Brněnská diecéze Církve československé husitské, 2009.

Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných znalostí, VI. díl [Masaryk’s Encyclopedia: People’s Encyclopedia of General Knowledge. Vol. VI]. Praha: Československý kompas, 1932.

McLeod, Hugh. Sekularizace v západní Evropě (1848–1914) [Secularisation in Western Europe, 1848–1914]. Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury, 2008.

Przybylová, Blažena ed. Ostrava: Historie – kultura – lidé [Ostrava: History – Culture – People]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013.

Rettenwander, Matthias. Der Krieg als Seelsorge: Katholische Kirche und Volksfrömmigkeit in Tirol im Ersten Weltkrieg [War as Care for the Soul: The Catholic Church and Folk Devotion in Tirol during World War One]. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2005.

Schulze Wessel, Martin. Revolution und religiöser Dissens: Der römisch-katholische und der russisch-ortodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848–1922 [Revolution and Religious Dissent: The Roman Catholic Church and Russian Orthodox Clerics as Bearers of Religious Change in the Czech Lands and Russia 1848–1922]. München: Oldenbourg, 2011.

Srb, Vladimír. Obyvateľstvo Slovenska [Slovak Population]. Bratislava: Infostat – Inštitút informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum, 2002.

Tomeš, Josef et al. Český biografický slovník XX. století, I. díl: A–J [Czech Biographical Dictionary of the 20th Century; Vol. I: A–J]. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999.

Turecká, Ludmila. “Kronika.” [The Chronicle] In Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny [People from the Colonies Tell Their History], edited by Martin Jemelka, 84–140. Ostrava: Repronis, 2009.

Ustavující generální sněm českobratrské církve evangelické konaný v Praze 17. a 18. prosince 1918 [Founding General Synod of the Evangelical Church of Czech Brethren, Held in Prague on 17 and 18 December 1918]. Praha: Synodní výbor Českobratrské církve evangelické, 1919.

Magazines:

Barcuch, Antonín. “Počátky československé církve (husitské) v Radvanicích.” [Origins of the Czechoslovak (Hussite) Church in Radvanice] Těšínsko: vlastivědný časopis Český Těšín 48, No. 3 (2005): 20–23.

Galandauer, Jan. “Čechoslovakismus v proměnách času: od národotvorné tendence k integrační ideologii.” [Czechoslovakism and Its Changes in the Course of Time: From a Nation-creating Trend to the Ideology of Integration] Historie a vojenství: časopis Historického ústavu Armády České republiky 47, No. 2 (1998): 33–52.

Jemelka, Martin. “Brüderliche Treffen zum Lesen des Evangeliums: die erste Generation des schlesischen Spiritismus (1897–1919).” [Fraternal Meeting for the Reading of the Gospel: the First Generation of Silesian Spiritism] Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 69, No. 4 (2017) [in print].

Jemelka, Martin. “Religious Life in an Industrial Town: The Example of Ostrava, 1850–1950.” The Hungarian Historical Review: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Series 3 (2014): 875–904.

Jemelka, Martin. “Sociálnědemokratické bezvěrecké hnutí na meziválečném Ostravsku.” [Social Democratic Movement of Non-Believers in the Interwar Ostrava Region] Ostrava: sborník k dějinám Ostravy a Ostravska 26 (2012): 135–65.

Jiřík, Karel. “Vítkovice – nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku.” [Vítkovice – the Most Germanised Village in Cisleithania] Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21 (2003): 162–96.

Kadlecová, Erika. “Z výsledků výzkumu religiozity dospělých v Severomoravském kraji.” [From the Results of Research on Religiosity of Adults in the North Moravian Region] Sociologický časopis 1 (1965): 135–47.

Marek, Pavel. “Zápas o vlastnictví kostelů po vzniku Československa.” [Struggle for the Ownership of Churches after the Establishment of Czechoslovakia] Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století / Modern History: Journal for the History of the 19th and 20th Century 23 (2015): 89–126.

Palcát: Týdeník národní církve československé diecéze ostravské [Palcát: Weekly of the National Czechoslovak Church in the Ostrava Dioceses] 8, No. 39, 29. 9. 1929.

Sekera, Václav. “Náboženské přesuny na Ostravsku.” [Religious Conversions in the Ostrava Region] Sociální problémy: revue pro sociální theorii a praksi 2, No. 1 (1932): 1–25.

Published
2017-11-23
Section
Articles