Častni občani občine Bled do druge svetovne vojne

Avtorji

  • Franc Rozman

Povzetek

Manjka.

Literatura

Adlgasser, Franz. Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918. Konstituierender Reichstag 1848–1849: Reichsrat 1861–1918. Ein biographisches Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014.

Antič, Igor. Veliki svetovni biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002.

Bezenšek, Anton. Svečanost ob priliki sedemdesetletnice dr. Janeza Bleiweisa dne 19. novembra 1878. Zagreb, 1879.

Bister, Feliks. Dr. Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Ljubljana: Slovenska matica 1992.

Enciklopedija Jugoslavije, 8. zv. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1971.

Fontes. Izvori za hrvatsku povijest 21. Zagreb, 2015.

Hribarjev zbornik. Ljubljana: SAZU, 2010.

Jugoslovanska enciklopedija, 6. zv. Zagreb 1965.

Nečak, Dušan in Božo Repe. O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, 2. knj. Ljubljana: Mladinska knjiga 2008.

Otrin, Blaž in Marija Čipić Rehar, ur. Dnevnik. Jegličev dnevnik. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015.

Pleterski, Janko. Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998.

Schmidt-Brentano, Antonio. Die k. k. bzw. k.u.k. Generalität 1816–1918. Wien: Österreichisches Staatsarchiv, 2007.

Schwegel, Josef. Na cesarjev ukaz. Spomini politika in diplomata. Ljubljana: Slovenska matica, 2004.

Schwegel, Josef. Spomini in pisma = Erinnerungen und Briefe. Mengeš: Ustanova Center za evropsko prihodnost, 2007.

Sinobad, Jure. Dežela. Kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine. Radovljica: [samozal.] J. Sinobad, 1999.

Slovenski biografski leksikon, 1. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925.

Slovenski biografski leksikon, 2. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1933–1952.

Slovenski biografski leksikon, 3. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1960–1971.

Slovenski biografski leksikon, 4. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1980–1991.

Šušmelj, Jože. Andrej baron Winkler: 1825–1916. Krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske. Nova Gorica [i. e. ] Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2014.

Objavljeno

2018-05-07

Številka

Rubrika

Zapisi

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>