Koalicijsko povezovanje na Slovenskem 1941-1991

  • Drago Zajc Fakulteta za družbene vede
Keywords: slovenske stranke, koalicijsko obnašanje, 2. svetovna vojna, OF kot odporniška koalicija, vloga KPS in prevzem oblasti, ljudska demokracija, Demos

Abstract

Zgodovinske in politološke študije slovenskega strankarstva in koalicijskega obnašanja izpostavljajo politično tekmovalnost in izključevalnost v povezavi z zgodovinskimi ideološkimi delitvami (cleavages), ki so imele usodne posledice v času 2. svetovne vojne. Predvoja ilegalna  KPS, ki prevzame iniciativo z ustanovitvijo odporniške OF, kot 'levja' stranka vsili svoj koncept ljudske demokracije ostalim skupinam, ki se z Dolomitsko izjavo odrečejo svoje individualnosti, ob koncu vojne pa prevzame celotno oblast in prepreči možno obnovo pluralnosti OF in še posebej oblikovanje kakršnih koli drugih strank. Možnosti svobodnega oblikovanja strank in oblikovanja koalicij se pojavijo šele konec 80ih let v času propada real-socialističnih sistemov v srednji in vzhodni Evropi, ko stranke koalicije Demos tudi zmagajo na prvih demokratičnih volitvah. Po osamosvojitvi Slovenije in sprejemu nove slovenske ustave postane svobodno tekmovanje strank in njihovo povezovanje v koalicije značilnost političnega življenja.

Author Biography

Drago Zajc, Fakulteta za družbene vede

izr. prof. dr., Oddelek za politične vede

References

Bučar, France. Usodne odločitve. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1988.

De Swaan Abram, Coalition Theories and Cabinet Formations: a Study of Formal Theories of Coalition Formation Applied to Nine European Parliaments After 1918. Amsterdam: Elsevier, 1973.

Dornik-Šubelj, Ljuba. OZNA in prevzem oblasti 1944-46. Ljubljana: Založba Modrijan, 2013.

Ferenc, Tone. Dies irae. Ljubljana: Založba Modrijan, 2002

Griesser-Pečar, Tamara. Začetek državljanske vojne, v: O vzponu komunizma na Slovenskem (L. Šturm, ur. ). Ljubljana: Založba Karantanija in Institut NR, 2015.

Godeša, Bojan. Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno. Ljubljana: INZ, 2006.

Hribar, Spomenka. Dolomitska izjava. Ljubljana: Nova Revija, 1991.

Jambrek, Peter. Ustavna demokracija. Ljubljana: DZS, 1992.

Jeraj, Mateja in Melik, Jelka. Kazenski proces proti obtoženim v skupini Črtomirja Nagodeta. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2015.

Koštunica, Vojislav in Čavoški, Kosta. Stranački pluralizam ili monizam. Beograd: Institut društvenih nauka, 1983.

Kranjc, Gregor. Hoja s hudičem. Ljubljana: Založba Ciceron, 2014.

Mikuž, Metod. Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, I. knjiga. Ljubljana: DZS, 1960.

Mueller Wolfgang in Stroem Kaare, Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford UP, 2000.

Novak, Bogdan C. Trst: Osvobodilna fronta 1941-1943, v: Slovenski upor 1941, zbornik referatov. Ljubljana: SAZU, 1991.

Ogriz, Albin. Politične stranke. Ljubljana: samozaložba, 1926.

Ostrogorski, M. Democracy and Organization of Political Parties in the USA and Great Britain. London and New York, 1902.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu. Slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: INZ, 2013.

Prunk Janko in Rangus Marjetka. Sto let življenja slovenskih političnih strank – 1890-1990. Ljubljana: Založba FDV, 2014.

Prunk, Janko. Srečanje s socialistično preteklostjo v Sloveniji, v: O vzponu komunizma na Slovenskem (Lovro Šturm, ur.). Ljubljana: Založba Karantanija in Institut NR, 2015.

Ribičič, Ciril. Razvoj skupščinskega sistema v SFRJ. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1978.

Repe, Božo. S puško in knjigo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.

Roter, Zdenko. Iztreznjenje. Ljubljana: Naši razgledi, 1990.

Sirc, Ljubo. Between Hitler and Tito, Nazi Occupation and Communist Opression. London: A. Deutsch, 1989.

Stroem, Kaare in Mueller, Wolfgang. Koalicijsko vladanje v parlamentarnih demokracijah, v: (J. Pezelj in D. Zajc ur.): Parlamentarno vodenje, zbornik referatov. Ljubljana: Državni zbor RS, 1999.

Šnuderl, Makso. Zgodovina ljudske oblasti. Ljubljana: DZS, 1950.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Ljubljana: Založba Modrijan, 2006.

Vodušek-Starič, Jera. Prevzem oblasti 1944-1946. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Warwick, Paul. Coalition Policy in Parliamentary Democracies. Comparative Political Studies, 2003 (št. 34).

Weber, Max. The Theory of Social and Economic Organization. New York: The Free Press, 1986.

Zajc, Drago, Razvoj parlamentarizma. Ljubljana: FDV, 2004.

Zajc, Drago. Oblikovanje koalicij v Srednji Evropi. Ljubljana: Založba FDV, 2009.

Zajc Drago, Kropivnik Samo in Kustec Lipicer Simona. Od volilnih programov do koalicijskih pogodb. Ljubljana: FDV, 2012.

Zajc, Drago. Coalition Governments During the Economic Crisis (2008-2014) – A Case Study of Slovenia. Ljubljana: Teorija in Praksa, 2015 (št. 2, str.175-195).

Published
2017-10-11
Section
Reflections and Discussions