Raziskovanje vsakdanjega življenja: socialistični vsakdanjik in zgodovinopisje

Avtorji

  • David Petelin /

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.08

Ključne besede:

everyday life, historiography, socialism, post-war period, methodology, revison.

Povzetek

V prispevku avtor prikazuje raziskovanje vsakdanjega življenja, teoretično opredelitev ontološke in epistomološke vrednosti termina, raziskovanje tega fenomena znotraj zgodovinopisja in drugih humanističnih znanosti, zgodovinski oris in pregled raziskav na tem področju ter metodologija raziskovanja vsakdanjega življenja v zgodovinopisju. Avtor prav tako predstavi tehnike raziskovanja (ustna zgodovina, življenjska zgodba), metodične postopke (angl. thick description) in najrazlične vire, raziskovanje socialističnega vsakdanjika ter stanje raziskav, na koncu prispevka pa je prestavljena dialektika med preteklo realnostjo in sedanjostjo (nostalgija, revizija).

Biografija avtorja

  • David Petelin, /
    magister upravnih znanosti, doktor zgodovinskih znanosti

Literatura

Adrić, Iris (ur.). Leksikon Yu mitologije. Beograd, Zagreb: Rende, Postscriptum, 2004.

Aries, Philippe in Duby, Georges. A History of Private Life. Vol. 5: Riddles of Identity in Modern Times. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1991.

Berger, Peter in Luckmann, Thomas. Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1988.

Berglund, Sten in Aarebrot, Frank. The political history of Eastern Europe in the 20th Century. London, Edward Elgar Pub, 1997.

Borscheid, Peter. Alltagsgeschichte - Modetorheit oder neues Tor zur Vergangenheit: Über das Studium der Geschichte. München, Dtv, 1990.

Bren, Paulina. »Weekend Getaways: The Chata, the Tramp and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia«, V: David Crowley, Paulina Bren in Mary Neuburger. Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2002.

Bulc, Gregor. »Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia (Spominjanje utopije: Kultura vsakodnevnega življenja v socialistični Jugoslaviji). New Academia Publishing, uredili Breda Luthar in Maruša Pušnik, Washington 2010, 468 str.«, recenzija, Književni listi, 09.02.2011.

Burke, Peter. Revolucija v francoskem zgodovinopisju. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1993.

Cazorla Sanchez, Antonio. Fear and progress – Ordinary Lives in Francos Spain, 1939 – 1975. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.

Crowle, David in Reid, Susan. Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc. New York: Berd Publisher, 2002.

Crowley, David in Reid, Susan. Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Oxford-New York: Berg, 2000.

Čepič, Zdenko. »Politika življenjske ravni v prvem desetletju socializma v Jugoslaviji«. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 46, št. 1, 2006.

Dijanić, Dijana et.al. Ženski biografski leksikon, Sjećanje žena na život u socijalizmu. Zagreb: Centar za ženske studije, 2004.

Dobrivojević, Ivana. »Urbanization in Socialism: Everyday Life in Yugoslav Towns, 1945 to 1955«, V: Helena Tóth in Katrina Gulliver (ur.). Cityscapes in History: Creating the Urban Experience. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2014.

Duda, Igor. U potrazi za blagostanjem: o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2005.

Ferge, Zsuzsa. A Society in the Making. Hungarian Social and Societal Policy 1945–75. London: Penguin Books, Harmondsworth, 1979.

Figes, Orlando. Šepetalci: zasebno življenje v Stalinovi Rusiji. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Freud, Sigmund. Psihopatologija vsakdanjega življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

Gal, Susan in Kligman, Gail. The Politics of Gender after Socialism, A Comparative-Historical Essay. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Giddens, Anthony. Preobrazba intimnosti. Ljubljana, CF, 2000.

Giustino, Cathleen, J. Plum , Catherine in Vari, Alexander. Socialist Escapes: Breaking Away from Ideology and Everyday Routine in Eastern Europe, 1945-1989. New York: Berghahn, 2013.

Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin Books, 1969.

Grandits, Hannes in Taylor, Karin. Yugoslavia’s Sunny Side: a History of Tourism in Socialism (1950s-1980s). Budapest, New York: Central European University Press, 2010.

Gudac Dodić, Vera. »Položaj žene u Srbiji (1945-2000)«, V: Žene i deca 2006, Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2006.

Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity, 1989.

Habinc, Mateja. »Raziskave (post)socialističnih koledarskih praznikov«. Traditiones, 37, 2008, št. 1.

Halpern, Joel Martin.»Yugoslav Socialism and its Aftermath as Viewed Through the Lens of Personal Experiences in the Balkans, 1953–2004«. Glasnik SED, 45, 2005.

Hann, Chris M. Introduction, social anthropology and socialism, Socialism, Ideals, Ideologies and Local Practice. London, New York: Routledge, 1993.

Heller, Agnes. Svakodnevi život. Beograd: Nolit, 1978.

Jugoslavija između Istoka i Zapada, Obični ljudi u neobičnoj zemlji, Svakodnevni život u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj 1945-1990. Zagreb, Sarajevo: Euroclio, 2007.

Kaučič, Karmen. »Nostalgija po nedoživetem, nostalgija po socializmu med mlado generacijo«. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2010.

Kladnik, Ana. »Oblikovanje in razvoj socialističnega mesta v Jugoslaviji in na Češkoslovaškem, 1945-1965«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2013.

Koncilija, Žiga. »Sovjetizacija Vzhodne Evrope po drugi svetovni vojni«, Prispevki za novejšo zgodovino, XLVX, 1, 2010.

Kos, Drago (ur). Horizonti vsakdanjega življenja. Tematska št. Družboslovnih razprav, 1998.

Kreft, Lev. »Zgodovina in vsakdanje življenje«, Borec, letn. 51, št.575/576, 1999.

Kuljić, Todor. Titoizam, tri perspektive, Sečanje na titoizam, između diktata i otpora. Beograd: Čigoja štampa, 2011.

Lüdtke, Alf. Alltagsgeschichte, Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1989.

Luthar, Breda in Pušnik, Maruša (ur.). Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia. Washington DC, New Academia Publishing, 2010.

Makarovič, Gorazd. Slovenci in čas, Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Založba Krtina, 1995.

Marković, Predrag J. Trajnost i promena: društvena istorija socijalističke i postsocijalističke svakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Meh, Nina. »Novi jugoslavizem ali kako si mlajše generacije predstavljajo Jugoslavijo«, intervju z dr. Mitjo Velikonjo o novem jugoslavizmu v sodobni slovenski popularni glasbi. MMC RTV SLO, 14. 8. 2014.

Perks, Robert in Thompson, Alistair. The Oral History Reader. London, New York: Routledge, 1998.

Pirjevec, Jože. Jugoslavija 1918 – 1992. Koper: Založba Lipa, 1995.

Pittaway, Mark. »Everyday Socialism, States and Social Transformation in Eastern Europe, 1945-1965«. Prispevek objavljen na konferenci, The Open University Conference Centre, London, 24.-26. april 2003.

Rees, Edward Arfon. The Sovietization of Eastern Europe : New Perspectives on the Postwar Period. London, New Academia Publishing, 2008.

Rihtman Auguštin, Dunja. Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb, 1988.

Rožac Darovec, Ida. »Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine«, Acta Histriae, letnik 14, 2006, št. 2.

Schrager, Samuel. »What is Social in Oral History,« International Journal of Oral History, 4, 2005, št. 2.

Sieder, Reinhard .Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia humanitatis, ZRC, 1998.

Slavec Gradišnik, Ingrid in Fikfak, Jurij. »Povzetki«. Prispevek objavljen na mednarodni konferenci Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in transformacijo, Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2006.

Slovar slovenskega knjižnega jezika Ljubljana 2000, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Založba ZRC, Ljubljana, 2000.

Spasić, Ivana. »Jugoslavija kao mesto normalnog života: sećanja običnih ljudi u Srbiji«, Sociologija, 54, 2002, št. 4.

Škrbić Alempijević, Nevena in Mathiesen Hjemdahl, Kristi. O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: Filozofski fakultet, 2006.

Šteh, Bogdan. »Zapuščinski inventarji kranjskega plemstva s konca 18.stoletja kot zgodovinski vir«. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010.

Štuhec, Marko. »Kranjska suita za zrcalo, vilico, nož, žlico, kavno ročko, čajnik in njuhalni robec«, Zgodovina za vse, št.1, 1994.

Štuhec, Marko. »Materialna kultura plemstva na Kranjskem v prvi polovici 18.stoletja«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2000.

Štuhec, Marko. Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren, Plemiški zapuščinski inventar 17.stoletja kot zgodovinski vir. Ljubljana: Studia humanitatis, 1995.

Thompson, Paul in Slim, Hugo. »Ways of Listening«. V: The Oral History Reader, ur. Robert Perks et al. London, New York: Routledge, 1998. 2005.

Tonkin, Elisabeth. Narrating Our Pasts. The Social Construction of Oral History. New York: Cambridge University Press.

Ule, Mirjana. Psihologija vsakdanjega življenja. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1993.

Velikonja, Mitja. Titostalgia – A Study of Nostalgia for Josip Broz. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2009.

Velikonja, Mitja. Mitografije sedanjosti – Študije primerov sodobnih političnih mitologij. Ljubljana: Študentska založba, zbirka Scripta, 2003.

Weber, Max. Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.

Zukin, Sharon. Beyond Marx and Tito, Theory and Practice in Yugoslav Socialism. London, New York: Cambridge University Press, 2008.

Objavljeno

2017-10-11

Številka

Rubrika

Razprave