Publication Ethics and Malpractice Statement

English Slovenščina

Etična načela revije Prispevki za novejšo zgodovino

Revijo Prispevki za novejšo zgodovino izdaja Inštitut za novejšo zgodovino, javni raziskovalni zavod v Republiki Sloveniji. Revijo ureja enajstčlanki mednarodni uredniški odbor, ki ga imenuje Znanstveni svet Inštituta za novejšo zgodovino. Slednji imenuje tudi glavnega urednika.

Namen izdajanja revije, ki kontinuirano izhaja od leta 1960, je seznanjanje strokovne in širše javnosti z najnovejšimi raziskavami slovenskega in tujega zgodovinopisja iz področja zgodovine srednje in jugovzhodne Evrope 19. in 20. stoletja (politična, kulturna, gospodarska in socialna zgodovina). Vse stroški izdajanja revije krije izdajatelj (deloma s finančno podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), zato revija ne zaračunava stroškov objave ali stroškov oddaje članka.

Izdajatelj revije namenja posebno pozornost skrbi za točnost, izvirnost in znanstveno neoporečnost vseh objav ter je pri svojem delu zavezan najvišjim etičnim standardom in težnji k znanstveni odličnosti. Etična načela revije Prispevki za novejšo zgodovino sledijo smernicam, ki jih priporoča Committee on Publication Ethics (COPE), kakor tudi slovenski in evropski raziskovalni in avtorski zakonodaji, predpisom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Statutu Inštituta za novejšo zgodovino in Pravilniku o dejavnosti izdajanja znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino. Kršitve etičnih standardov, ki niso zajeti v teh pravilnikih, se obravnavajo v skladu z najnovejšimi standardi in priporočili COPE (http://publicationethics.org/files/).

Vsi znanstveni članki v reviji so recenzirani (double blind peer review) in opremljeni s popolnim znanstvenim aparatom. Pri navajanju virov in literature morajo biti uporabljene opombe pod črto. V seznamu Viri in literatura ob koncu članka morajo biti po abecednem vrstnem redu navedeni vsi viri in vsa literatura, ki se v besedilu pojavijo v opombah pod črto. V primerih razraševanja konflikta interesov in/ali zahtev financerjev, mora avtor nujno navesti financerja raziskave. Ob imenu avtorja mora biti jasno navedeno, s katere institucije prihaja, prav tako mora biti v članku posebej naveden financer raziskave (če to ni institucija, od koder avtor prihaja). Izdajatelj izrecno zahteva, da prispevek, ki ga avtor pošlje uresništvu, še ni bil objavljen in ravno tako ni v postopku objave v nobeni drugi reviji. Podrobnejša navodila in smernice pri izdajanju revije so dostopni na naslovu: www.ojs.inz.si. Temeljna izdajateljeva načela in pričakovanja, ki zadevajo delo uredništva, avtorjev in recenzentov, pa so navedena v nadaljevanju.

Dolžnosti avtorjev

Avtorji morajo biti seznanjeni z etičnimi načeli, ki jih je uredništvo znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino objavilo na povezavi http://ojs.inz.si/pnz. Tem načelom morajo slediti in jih spoštovati.

Raziskave, katerih rezultati so objavljeni v reviji, morajo biti narejene odgovorno in v skladu z načeli znanstvene etike.

Avtorji so dolžni prevzeti vso odgovornost za vsebino oddanih in objavljenih člankov.

Avtorji so odgovorni za pravilno navajanje soavtorjev oziroma omembo oseb, ki so kakor koli doprinesle h končni vsebini članka. Oseb, ki pri raziskavi oziroma pisanju članka niso sodelovale oziroma niso bistveno doprinesle k skupnemu delu, se ne navaja.

Avtorji naj navedejo financerja raziskave.

Avtorji morajo svoje ugotovitve predstaviti jasno, neposredno ter brez poneverjanja in prilagajanja podatkov.

Opisi raziskovalnih pristopov in metod morajo biti jasni in naj omogočajo nadaljnjo evalvacijo obstoječih ugotovitev ter opis stanja raziskav.

Avtorji jamčijo za ustrezno in korektno navajanje rezultatov raziskav in ugotovitev drugih avtorjev. Predstavljanje rezultatov in ugotovitev drugih avtorjev kot rezultat lastnih raziskav je neetično in nedopustno. Dobesedno navajanje mora biti nujno označeno z narekovaji in ustrezno citirano.

Avtorji ne smejo navajati referenc iz drugih publikacij, če citiranega dela niso prebrali.

Avtorji so dolžni slediti avtorsko-pravnim načelom aktualne zakonodaje, torej so odgovorni za ureditev avtorskih pravic vseh prilog (slikovno gradivo ipd.), ki so del članka.

Uredniški odbor zavrača manipulacije s slikovnim gradivom in napačne navedbe virov. 

Na prošnjo urednikov so avtorji dolžni predložiti dokumentacijo, ki izkazuje potek raziskave in etično postopanje.

Pri izdelavi člankov in v postopku od oddaje do objave se morajo avtorji držati vseh navodil, ki jih je objavilo uredništvo na povezavi http://ojs.inz.si/pnz/about/submissions#authorGuidelines.

V postopku od oddaje do objave članka morajo avtorji sodelovati z uredniki, kadar je tako določeno oziroma kadar so za to zaprošeni.

Avtorji so dolžni opraviti dve korekturi v časovnem roku, ki ga določijo uredniki. Pozorni morajo biti tako na opombe, seznam referenc, podnapise in nadnapise k prilogam, kot tudi na samo vsebino in tehnično postavitev/kakovost prilog, na izračune in vse ostalo.

O morebitnih napakah v sprejetih ali objavljenih rokopisih so avtorji dolžni obvestiti uredniški odbor in pristati na objavo popravkov.

Avtorji jamčijo, da je objava izvirni znanstveni prispevek, ki še ni bil objavljen, o čemer se morajo pred oddajo tudi prepričati.

Če so bile ugotovitve, navedene v člankih za objavo v reviji Prispevki za novejšo zgodovino, že objavljene ali so v postopku objave, so avtorji o tem dolžni obvestiti uredniški odbor.

Prevodi in priredbe že obstoječih ugotovitev, besedil in virov morajo biti jasno označeni, vsebovati morajo ustrezno referenco na besedila v izvirniku.

Avtorji kritiziranih člankov se morajo odzvati prošnji uredništva, če bo to presodilo, da je potreben odziv.

Avtorji bi se morali zavedati, da odprto dostopne znanstvene informacije koristijo širši javnosti, raziskovalcem in gospodarstvu, in da je zato potrebno omogočiti spletni dostop do vseh razpoložljivih znanstvenih informacij, na podlagi katerih so napisali svoj članek.

Dolžnosti recenzentov

Vsi članki v reviji Prispevki za novejšo zgodovino so dvojno slepo recenzirani, kar zagotavlja anonimnost avtorja kot recenzenta, pa tudi kvaliteto in legitimnost člankov. Recenzenti so imenovani izmed strokovnjakov za področje, ki ga obravnava predloženo delo.

 

Glavni urednik revije najprej opravi prvi pregled oddanega prispevka. Če je le-ta ustrezen po  vsebini, izvirnosti, metodologiji, tipologiji za znanstvene članke, urednik imenuje dva recenzenta.

Za vsak prispevek, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem, pridobi uredništvo dve recenziji. Recenzenti morajo urednike obvestiti o morebitnem konfliktu interesov, ki bi jim lahko preprečili nepristransko recenziranje.

Recenzenti ocenjujejo prispevek glede na

 • njegovo originalnost,
 • pomembnost za razvoj stroke,
 • znanstveno in metodološko ustreznost, ki vključuje upoštevanje predhodnih relevantnih raziskav na obravnavanem področju, ter

glede na ustrezno predstavitev argumentov.

Recenziranje prispevkov poteka v orodju Open Journal System. Recenzenti izpolnijo recenzentski obrazec, v katerem navedejo odločitev o končni oceni prispevka, recenzentske ugotovitve ter morebitne opombe za avtorja in/ali glavnega urednika.

Možne so štiri odločitve:

 • prispevek je sprejet v objavo brez popravkov;
 • v prispevku so potrebni manjši popravki: avtor mora prispevek popraviti glede na pripombe recenzentov in ga naložiti v Open Journal System; odločitev sprejme glavni urednik;
 • prispevku so potrebni večji popravki: avtor mora prispevek temeljito popraviti glede na pripombe recenzentov in ga naložiti v Open Journal System; popravljeni prispevek po urednikovi presoji še enkrat pregledata ista recenzenta;
 • prispevek je zavrnjen.

V primeru negativnega recenzijskega poročila članek ne more iziti v reviji Prispevki za novejšo zgodovino.

Dolžnosti urednikov

Uredniki so zavezani svobodi izražanja.

Uredniki so odgovorni za vsebino revije.

Uredniki upoštevajo tako interese bralstva kot avtorjev.

Uredniki sprejemajo samo prispevke, za katere so prepričani, da dosegajo zahtevane standarde.

Uredniki si pridržuje pravico zavračanja in sprejemanja prispevkov. Glede sprejemanja ali zavračanja prispevka uredništvo ne sme biti v konfliktu interesov.

Uredniki so zavezani stalnemu izboljševanju kvalitete revije.

Uredniki zagotavljajo popolno anonimnost recenzentov in recenzentskega procesa.

Uredniki zagotavlja integriteto akademskega dela. Pri objavah uredniki upoštevajo zgolj znanstvene/strokovne standarde. Poslovni razlogi ne vplivajo na odločitev urednikov glede objav. Prispevki morajo upoštevati mednarodno priznane etične smernice.

Dolžnosti izdajatelja in uredniškega odbora

Nadzor nad etičnimi standardi revije izvaja uredniški odbor. Uredniški odbor periodično pregleda in po potrebi dopolni obstoječe etične standarde.

Uredniški odbor je zavezan svobodi izražanja in zagotavlja integriteto akademskega dela.

Glavni urednik je dolžan uredniškemu odboru poročati o vseh sumih kršitve etičnih standardov revije.

Glavni urednik je zadolžen, da objavljeni članki ustrezajo mednarodno veljavnim etičnim standardom. Urednik se mora zavedati, da opravljen recenzentski postopek še ne zagotavlja neoporečnih etičnih standardov.

Urednik je dolžan ukrepati ob vsakemu sumu kršitve etičnih standardov. Kršitve se lahko nanašajo na že objavljene članke kot tudi na še ne objavljene članke. Urednik je etično zavezan k preiskavi in ne sme zgolj zavrniti prispevka.

Če  se ugotovi, da so bile objavljene napačne ali zavajajoče izjave in podatki, jih je potrebno takoj popraviti. Popravki morajo biti jasno razvidni.

Če se v skladu s spodaj opisanim postopkom ugotovi goljufijo, se članek umakne iz objave. Umik članka iz objave mora biti jasno razviden bralcem, bibliografskim podatkovnim bazam in sistemom indeksiranja podatkov. Pri tem mora biti jasno razviden tudi razlog za umik članka.

Inštitutu za novejšo zgodovino (INZ) kot izdajatelj revije ne sme izvajata pritiskov na člane uredništva in recenzente, ki so zaposleni na tem inštitutu, da naj kršijo veljavne etične principe. Uredniški odbor je dolžan obravnavati te primere in o njih obvestiti nadzorne organe in financerje INZ.

Uredništvo zagotavlja avtorjem kritiziranih prispevkov možnost odgovora.

Uredništvo odloča o uvrstitvi prispevkov v tipologijo SICRIS/COBISS.

Avtorji, recenzenti in uredniki so dolžni naznaniti možne konflikte interesov:

 • glede povezav z osebami ali organizacijami in/ali
 • glede povezav s financerji,

ki bi na njih lahko imele takšen vpliv, da bi ravnali v nasprotju z obstoječimi etičnimi standardi.

Obravnava neetičnih ravnanj

Neetično ravnanje ali zlorabe lahko glavnemu uredniku prijavi vsakdo. Prijave se lahko nanašajo na kršitve zgoraj opisanih ali tudi ostalih splošno veljavnih etičnih principov. Prijavitelji so lahko anonimni. Prijavitelji so dolžni predložiti dokumentacijo in dokaze, ki čim bolj jasno dokazujejo neetično ravnanje. Glavni urednik in uredniški odbor morajo do zaključka preiskave vsako prijavo obravnavati enako resno.

Preiskavo sproži glavni urednik, ki se lahko posvetuje s člani uredniškega odbora. Preiskava mora potekati na način, da imena oseb, ki se jih obravnava, ne pridejo v javnost.

Urednik o obtožbah najprej seznani obtoženo osebo. Če urednik ni zadovoljen z odzivom, se obrne na delodajalca ali financerja obtoženca.

Manjše kršitve lahko obravnava glavni urednik sam, vendar je o njih dolžan poročati uredniškemu odboru. Večje kršitve obravnava uredniški odbor skupaj z glavnim urednikom.

Če se večje kršitve, ki imajo za posledico umik celotnega članka, izkažejo za utemeljene, je o njih potrebno obvestiti delodajalca in financerje kršilca.

Rezultati preiskave (naraščajoči vrstni red glede na resnost prestopka; jih je mogoče izvršiti posamezno ali v povezavi):

 • Obvestilo kršitelju o nerazumevanju ali napačni uporabi obstoječih standardov.
 • Opomin kršitelju o kršitvi ter opozorilo glede bodočega ravnanja.
 • Objava podrobnega opisa kršitve.
 • Uradni dopis delodajalcu in financerje kršitelja.
 • Umik članka iz objave, skupaj z obvestilom delodajalca in financerje kršitelja, indeksatorje revije in bralcev.
 • Obvestiti o primeru organizacije in agencije, ki obravnavajo kršitve splošno veljavni etičnih standardov.

 


Ethical Principles of the "Contributions to Contemporary History" Journal

The Contributions to Contemporary History (Prispevki za novejšo zgodovino) journal is published by the Institute of Contemporary History, a public research institute in the Republic of Slovenia. The journal is edited by an international editorial board, consisting of eleven members, appointed by the Scientific Council of the Institute of Contemporary History. The latter also appoints the editor-in-chief.

The purpose of the journal, continuously published since 1960, is to inform the scientific community and general public of the newest research in the field of Slovenian and foreign historiography, focusing on the history of the Central and South-Eastern Europe in the 19th and 20th century (political, cultural, economic and social history). All expenses involved in the publishing of the journal are covered by the publisher (partially with the financial support of the Slovenian Research Agency), therefore the journal does not charge any fees for the publication or submission of articles.

The publisher pays special attention to the precision, originality and scientific irreproachability of all articles, adheres to the highest ethical standards, and aspires to scientific excellence. The ethical principles of the Contributions to Contemporary History journal follow the guidelines recommended by the Committee on Publication Ethics (COPE) and adhere to the Slovenian and European research and copyright legislation, regulations of the Slovenian Research Agency, Statute of the Institute of Contemporary History, and Rules on the Publication of the Contributions to Contemporary History Scientific Journal. Any breaches of the ethical standards not covered by these rules shall be considered in accordance with the newest standards and recommendations of the COPE (http://publicationethics.org/files/).

All scientific articles, published in the journal, shall be subject to double-blind peer review and equipped with complete scientific apparatuses. Footnotes should be used for references to sources and literature. In the Sources and References list at the end of the articles, all of the sources and literature referred to in the footnotes should be listed in the alphabetical order. In cases where conflicts of interests and/or demands of the fund providers might arise, the authors must indicate the fund providers.  The names of the authors should be followed by clear indications of which institutions the authors work for. Furthermore, the providers of research funds must be indicated explicitly in the articles (if they are not the institutions where the authors are employed). The publisher demands explicitly that the contributions submitted by the authors to the editorship are unpublished and have not been submitted for publication procedures with any other publications. Detailed instructions and guidelines with regard to the publication in this journal are available at www.ojs.inz.si.

The basic principles and expectations of the publisher with regard to the duties of the editorship, authors and reviewers are stated below.

Authors’ responsibilities

The authors should familiarise themselves with the ethical principles, published by the editorship of the Contributions to Contemporary History scientific journal at http://ojs.inz.si/pnz.  These principles should be followed and observed.

The research projects, whose results are published in the journal, must be carried out responsibly and in accordance with the ethical principles in science.

The authors shall assume all of the responsibility for the contents of the submitted and published articles.

The authors are responsible for the correct indication of co-authors or references to persons who have contributed in any way to the final contents of the articles. People who have not participated in the research or the writing of the articles or have not made a significant contribution to the work shall not be indicated.

The authors must indicate who funded the research.

The authors shall present their findings clearly, directly, and without misappropriating or adjusting the information.

The descriptions of research approaches and methods must be clear and should allow for the further evaluation of the existing findings as well as include a description of the state of the research.

The authors shall guarantee that the research results and findings of other authors are indicated suitably and properly. It is unethical and unacceptable to present the results and findings of other authors as results of one’s own research. Verbatim citations must always be marked with quotation marks and quoted properly.

Authors shall not include any references to publications they have not actually read.

Authors are obliged to follow the copyright principles of the current legislation, and therefore they are responsible for the copyrights of all the annexes (including any graphic materials etc.), which are a part of the article.

The editorial board shall reject any manipulations of graphic materials and erroneous references to sources. 

At the request of the editors the authors are obliged to submit all of the documentation demonstrating the course of the research and ethical proceedings.

During the creation of their articles and during the submission and publication procedure the authors must observe all of the guidelines, published by the editorship at http://ojs.inz.si/pnz/about/submissions#authorGuidelines.

During the submission and publication procedure the authors shall cooperate with the editors when such cooperation is specified or when they are requested to do so.

The authors shall ensure two corrections in the time frame set out by the editors. They have to pay attention to the notes, list of references, captions and titles of annexes, as well as to the contents, technical presentation, quality of annexes, calculations, and everything else.

The authors shall inform the editorial board about the mistakes in the accepted or published manuscripts and agree to the publication of corrections.

Before the publication, the authors shall guarantee and ensure that the publications are original unpublished scientific contributions.

If the findings, stated in the articles prepared for the publication in the Contributions to Contemporary History, have already been published or are subject to any publication procedures, the authors are obliged to inform the editorial board of this fact.

Translations and adaptations of existing findings, texts and sources must be clearly marked and should include suitable references to the original texts.

Authors of reviewed articles must respond to any requests of the editorship, in case the editorship decides that a response is needed.

Authors should also be aware that openly accessible scientific information benefits the general public, researchers and the economy, and that therefore all available scientific information on the basis of which their articles have been written should be made accessible online.

Reviewers’ responsibilities

All articles in the Contributions to Contemporary History are subject to double-blind reviews. This ensures not only the anonymity of the authors and reviewers, but also the quality and authenticity of the articles. Reviewers are appointed from among the experts in the field that the submitted work focuses on.

The editor-in-chief shall be the first to review all the submitted contributions. Should these contributions be suitable in terms of their contents, originality, methodology and scientific article typology, the editor shall appoint two reviewers.

The editorship shall ensure two reviews for every contribution fulfilling the aforementioned conditions. The reviewers must inform the editors of any potential conflicts of interests, which could affect their ability to provide unbiased reviews.

The reviewers shall evaluate the contributions in terms of

 • their originality,
 • importance for scientific development,
 • scientific and methodological suitability (including the consideration of previous relevant research in the field under consideration), and
 • suitable presentation of arguments.

The Open Journal System tools shall be used for the reviews. The reviewers shall fill out the review form, indicating their decision on the final evaluation of the contribution, their findings, as well as potential notes for the authors and/or editor-in-chief.

Four decisions are possible:

 • the contribution is accepted for publication without any corrections;
 • the contribution requires minor corrections: the authors should correct their contributions in line with the reviewers' comments and upload them to the Open Journal System; the decision shall be made by the editor-in-chief;
 • the contribution requires major corrections: the authors should correct their contributions thoroughly in line with the reviewers' comments and upload them to the Open Journal System; in accordance with the judgement of the editor-in-chief, the same reviewers shall re-check the corrected contributions;  
 • the contribution is rejected.

In case of a negative review the articles cannot be published in the Contributions to Contemporary History journal.

Editors' responsibilities

The editors shall respect the freedom of expression.

The editors are responsible for the contents of the journal.

The editors shall consider the interests of the readers as well as the authors.

The editors shall only accept contributions which unquestionably comply with the required standards.

The editors maintain the right to reject or accept the contributions. The editorship should not have a conflict of interests regarding the acceptance or rejection of the contributions.

The editors are obliged to constantly improve the quality of the journal.

The editors shall ensure the total anonymity of the reviewers and the review process.

The editors shall guarantee the integrity of academic work. The editors shall consider exclusively the scientific/expert standards regarding the publication. Business issues shall not influence the editors' decisions about the publication. The contributions should be in line with the internationally-recognised ethical guidelines.

Responsibilities of the publisher and editorial board

The editorial board shall oversee the ethical standards of the journal. The editorial board shall periodically review and supplement the ethical standards as deemed necessary.

The editorial board shall respect the freedom of expression and ensure the integrity of academic work.

The editor-in-chief shall report to the editorial board about any suspected breaches of the journal’s ethical standards.

The editor-in-chief shall ensure that the published articles are in line with the internationally applicable ethical standards. The editor-in-chief should be mindful of the fact that the completion of the review process does not, in itself, ensure the integrity of ethical standards.

The editor shall have the obligation to act upon any suspected breach of ethical standards. Breaches could apply to the already published articles as well as to those which have not yet been published. The editor shall have the ethical obligation to conduct an investigation and not simply reject the contribution.

Should it be established that incorrect or misleading statements or data have been published, this situation should be rectified immediately.  Any rectifications should be clearly visible.  

Should fraud be detected in accordance with the procedure described below, the article shall be withdrawn from publication. The withdrawal of the article from publication shall be clearly visible to the readers, bibliographic databases and data indexing systems. The reason for removing the article should be clearly visible as well.

The Institute of Contemporary History (INZ) as the publisher of the journal shall not be permitted to exert any kind of pressure over the members of the editorship and the reviewers, employed by the Institute, to breach the applicable ethical principles. The editorial board is obliged to examine such cases and report them to the supervisory bodies and fund providers of the INZ.

The editorship shall guarantee that the authors of the reviewed contributions have the option to respond.

The editorship shall decide on the inclusion of the contributions in the SICRIS/COBISS typology.

The authors, reviewers and editors shall have the obligation to report possible conflicts of interest:

 • regarding the connections with persons or organisations and/or
 • regarding the connections with fund providers,

which could influence them in such way as to contravene the existing ethical standards.

Consideration of unethical conduct

Unethical conduct or abuse may be brought to the attention of the editor-in-chief by anyone. Such reports may refer to the breaches of the principles, described above, or any generally applicable ethical principles. Complainants may be anonymous. The complainants shall have the obligation to submit documentation and evidence to support the claim of unethical conduct in the clearest possible manner. The editor-in-chief and the editorial board must guarantee equal and due consideration to any received report until the conclusion of the investigation.

The investigation shall be initiated by the editor-in-chief, who may consult the members of the editorial board. The investigation shall be conducted in such way that the names of the investigated persons are not revealed in public.

The editor shall first inform the accused person of the accusations. If the editor is not satisfied with the provided response, he shall contact the employer or the fund provider of the accused person.

The editor-in-chief may consider less serious breaches himself, but he is obliged to communicate them to the editorial board. Serious breaches shall be considered by the editorial board and the editor-in-chief.

Should serious breaches, resulting in the withdrawal of an entire article, prove to be substantiated, they have to be brought to the attention of the employer and the fund providers of the person who has committed the breach.

Investigation results (in ascending order according to the seriousness of the breach; they may be enforced individually or in conjunction):

 • notice informing the person in breach of the misunderstanding or misuse of the applicable standards;
 • notice informing the person in breach about the breach, and warning about future conduct;
 • publication of a detailed description of the breach;
 • formal letter to the employer and the fund providers of the person in breach;
 • withdrawal of the article from publication, together with a notification of the employer and fund providers of the person in breach, index providers, and journal readers;

breach notification of the organisations and agencies dealing with breaches of the generally applicable ethical standards.