Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History

Prispevki za novejšo zgodovino je ena osrednjih slovenskih znanstvenih zgodovinopisnih revij, ki objavlja teme s področja novejše zgodovine (19. in 20. stoletje) srednje in jugovzhodne Evrope.

Od leta 1960 revijo redno izdaja Inštitut za novejšo zgodovino (do leta 1986 je izhajala pod imenom Prispevki za zgodovino delavskega gibanja).

Revija izide trikrat letno v slovenskem jeziku in v naslednjih tujih jezikih: angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, italijanščina, slovaščina in češčina. Članki izhajajo z izvlečki v angleščini in slovenščini ter povzetki v angleščini.

Arhivski letniki so dostopni na Zgodovina Slovenije - SIstory.

Tiskano verzijo revije lahko kupite na Inštitutu za novejšo zgodovino, v knjigarnah s humanistično literaturo in preko spletne strani Inštituta (publikacije >> e-naročilnica).

Informacije za avtorje in navodila so dostopni tukaj.

Etična načela.


Contributions to Contemporary History is one of the central Slovenian scientific historiographic journals, dedicated to publishing articles from the field of contemporary history (the 19th and 20th century).

It has been published regularly since 1960 by the Institute of Contemporary History, and until 1986 it was entitled Contributions to the History of the Workers' Movement.

The journal is published three times per year in Slovenian and in the following foreign languages: English, German, Serbian, Croatian, Bosnian, Italian, Slovak and Czech. The articles are all published with abstracts in English and Slovenian as well as summaries in English.

The archive of past volumes is available at the History of Slovenia - SIstory web portal.

The printed version of the journal is available at the Institute of Contemporary History, in humanities literature bookstores and through the Institute website (publications >> Publications Ordering).

Further information and guidelines for the authors are available here.

Ethical Principles.